Dato
Titel Emne Beskrivelse

22.03.2024

Notat om praksis for vurderingen af sædvanlige lønvilkår for udenlandske praktikanter i hotel- og restaurationsbranchen

Praktikant

Notatet beskriver en praksisændring for vurderingen af sædvanlige lønvilkår for udenlandske praktikanter i hotel- og restaurationsbranchen samt baggrunden herfor.

07.11.2023

Udlændinge- og Integrationsministeriets notat om praksis for anvendelse af fritagelsesbestemmelsen for koncernforbundne virksomheder

Arbejde

Notat fastlægger praksis for, hvornår virksomheder er omfattet af fritagelsesbestemmelsen for koncernforbundne virksomheder, og hvordan regelsættet generelt set administreres.

14.10.2022 

Juridisk vurdering af EU-Domstolens dom i de forenede sager C-451_19 og C-532_19, XU og QP

Familiesammenføring m forælder

Dommen vedrører de situationer, hvor der undtagelsesvist skal meddeles opholdsret til en tredjelandsstatsborger efter EU-retten, hvis der mellem unionsborgeren og tredjelandsstatsborgeren består et afhængighedsforhold af en sådan karakter, at unionsborgeren i tilfælde af, at tredjelandsstatsborgeren nægtes ret til ophold, vil være nødsaget til at forlade Unionens område sammen med tredjelandsstatsborgeren. 

 

08.09.2022

Notat vedrørende fastlæggelsen af beløbsgrænsen for tyrkiske statsborgere omfattet af associeringsaftale-komplekset, som søger arbejds- og opholdstilladelse efter beløbsordningen.

Arbejde

Notatet fastlægger beløbsgrænsen i SIRIs praksis for tyrkiske statsborgere omfattet af associeringsaftale-komplekset, som søger arbejds- og opholdstilladelse efter beløbsordningen.

 

21.03.2022

Notat om vurdering af sædvanlig løn i erhvervssager efter reglerne i udlændingeloven

Arbejde

Notatet fastlægger SIRIs praksis for hvornår og hvordan SIRI i erhvervssager skal vurdere om en tilbudt løn er sædvanlig efter danske forhold.

 

16.11.2021

Opdateret notat om SIRIs praksis vedrørende anvendelse af bestemmelsen i udlændingelovens § 9 a, stk. 26, om formodningsafslag i erhvervssager efter beløbsordningen og fast track-ordningens beløbsspor.

Arbejde

Notatet, som fastlægger SIRIs praksis for anvendelsen af  formodningsreglen i erhvervssager efter beløbsordningen samt fast track-ordningens beløbsspor, er blevet opdateret som følge af afgørelser fra Udlændingenævnet. Dette opdaterede notat erstatter derfor det tidligere offentliggjorte notat af 8. oktober 2021.

08.10.2021

Historisk notat om SIRIs praksis vedrørende anvendelse af bestemmelsen i udlændingelovens § 9 a, stk. 26, om formodningsafslag i erhvervssager efter beløbsordningen og fast track-ordningens beløbsspor.

Arbejde

Notatet fastlægger SIRIs praksis for anvendelsen af formodningsreglen i erhvervssager efter beløbsordningen samt fast track-ordningens beløbsspor. Hidtil fulgte adgangen til at give et formodningsafslag af SIRIs praksis, men ved lov nr. 2195 af 29. december 2020 blev formodningsreglen skrevet ind i udlændingelovens § 9 a, stk. 26.

12.11.2019

Juridisk vurdering af EU-Domstolens dom i den præjudicielle sag C-94/18, Nalini Chenchooliah mod Irland (Chenchooliah-dommen), og orientering om ændring af praksis for meddelelse af indrejseforbud til unionsborgere, som udvises administrativt for ulovligt ophold

Andet

EU-Domstolen har den 10. september 2019 afsagt dom i den præjudicielle sag C-94/18, Nalini Chenchooliah mod Irland.

11.09.2019 

Tillæg til orientering af 19. september 2017 om EU-Domstolens dom i sagen C-133/15, Chavez-Vilchez 

Familiesammenføring m forælder 

Udlændinge- og Integrationsministeriets orientering om Udlændingestyrelsens praksis i visse sager om afledt opholdsret til en tredjelandsstatsborger, der er forælder til en mindreårig dansk statsborger af 11. september 2019.

26.08.2019

Juridisk vurdering af EU-Domstolens dom af 10. juli 2019 i sag C-89/18, A mod Udlændinge- og Integrationsministeriet

Familiesammenføring m ægtefælle

EU-Domstolen har den 10. juli 2019 afsagt dom i den danske præjudicielle sag C-89/18, A mod Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

09.04.2018 

Tillæg til redegørelsen for praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse af 24. marts 2015 

Humanitær opholdstilladelse 

Beskrivelse af justering af praksis på baggrund af Paposhvili-dommen, der skal anses som et tillæg til redegørelsen for praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse af 24. marts 2015.

19.09.2017

Orientering om EU-Domstolens dom i
sagen C-133/15, Chavez-Vilchez 

Familiesammenføring m forælder 

EU-Domstolen har den 10. maj 2017 afsagt dom i sagen C-133/15, Chavez-Vilchez. Dommen handler om afledt opholdsret til en tredjelandsforælder til en mindreårig dansk statsborger. 

27.06.2016

Orientering om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i klagesagen Biao mod Danmark (38590/10) 

Familiesammenføring m ægtefælle 

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har den 24. maj 2016 afsagt dom i sagen Biao vs. Danmark. Dommen handler om tilknytningskravet i sager om ægtefællesammenføring (udlændingelovens § 9, stk. 7). 

01.06.2016

Orientering om EU-Domstolens dom i sagen C-561/14, Genc 

Familiesammenføring m børn 

EU-Domstolen har den 12. april 2016 afsagt dom i sagen C-561/14, Genc. Dommen vedrører fortolkningen af artikel 13 i Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80, samt udlændingelovens § 9, stk. 16, tidligere § 9, stk. 13, der finder anvendelse i visse sager om familiesammenføring med børn. 

 

08.04.2016

Juridisk vurdering af betydningen af Danmarks forpligtelser efter associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet i forhold til adgangen til at opnå opholds- og arbejdstilladelse med henvisning til beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn

 Arbejde

Formålet med dette notat er at foretage en juridisk vurdering af betydningen af Danmarks forpligtelser efter associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet i forhold til adgangen til at opnå opholds- og arbejdstilladelse med henvisning til beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn.

26.11.2015 

Orientering til Statsforvaltningen om
EU-opholdsbekendtgørelsen

 EU-ophold

Denne orientering til Statsforvaltningen indeholder en gennemgang af reglerne for unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

24.03.2015

Redegørelse for praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse

Humanitær opholdstilladelse 

I dette notat redegøres der nærmere for praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse.

 

10.12.2014

Orientering til Statsforvaltningen om behandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-retten, hvor referencen er dansk statsborger

 EU ophold

Orienteringen fastlægger, i hvilket omfang der kan udstedes registreringsbevis eller opholdskort til familiemedlemmer efter EU-opholdsbekendtgørelsen, hvor referencen er dansk statsborger.

18.09.2014

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Andet

EU-Domstolen har den 10. juli 2014 afsagt dom i en sag vedrørende rækkevidden af stand still-klausulen i tillægsprotokollen til Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet set i forhold til nationale betingelser for familiesammenføring (Dogan-sagen).

26.05.2014

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C-457/12, S. m.fl.

EU-familiesammenføring (Dansk borger)

EU-Domstolen har den 12. marts 2014 afsagt dom i to sager om adgangen til familiesammenføring for unionsborgere og deres tredjelandsfamiliemedlemmer i en situation, hvor unionsborgeren påberåber sig EU-retten over for sin egen medlemsstat.

29.11.2013

Notat om visumpraksis

Visum

Praksisnotat om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 som ændret den 1. december 2013.

15.07.2013

Juridisk vurdering af Zambrano-dommen

EU-familiesammenføring (Dansk borger)

Notatet fastlægger den juridiske fortolkning af EU-domstolens dom i Zambrano-sagen med indarbejdede præciseringer som følge af senere domme

14.01.2013

Notat om visumpraksis

Visum

Praksisnotat om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013.

14.08.2012

Juridisk fortolkningsnotat Clauder-dommen

EU-familiesammenføring (Dansk borger)

Juridisk vurdering af Clauder-dommen om familiesammenføring for EU/EØS-borgere, der har opnået tidsubegrænset opholdstilladelse efter EU-reglerne.

09.03.2012

Notat om Danmarks internationale forpligtelser på udlændinge- og statsborgerretsområdet

Andet

I dette notat redegøres der nærmere for Danmarks internationale forpligtelser på udlændinge- og statsborgerretsområdet.

20.12.2011

Praksisændring – genoptagelse af afgjorte sager efter afgørelser fra EU-Domstolen i Metock-sagen og Eind-sagen

EU-familiesammenføring

Notatet beskriver en ændret praksis for så vidt angår muligheder for at få genoptaget afgjorte sager efter EU-Domstolens afgørelser i henholdsvis Eind- og Metock-sagen.

19.08.2011

Notat om muligheden for genoptagelse af afgjorte sager efter EU-domstolens dom i Zambrano-sagen (sag C-34/09)

EU-familiesammenføring

Notatet beskriver muligheder for at få genoptaget afgjorte sager efter EU-domstolens afgørelse i Zambrano-sagen.

08.07.2011

Notat af 8. juli 2011 om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no. 38058/09)

Bortfald

Notatet indeholder blandt andet ministeriets fortolkning af dommens præmisser samt en redegørelse for dennes betydning for verserende og allerede afgjorte sager. Sagen handlede om en teenager, hvis opholdstilladelse bortfaldt, da hun efter adskillige år i Danmark blev sendt på genopdragelsesrejse.

07.07.2011

Notat om genoptagelse af afgjorte sager efter Toprak-dommen

Arbejde

Notatet beskriver muligheder for at få genoptaget afgjorte sager efter EU-domstolens afgørelse i Toprak-sagen.

30.06.2011

Notat om adgangen til ud- og afvisning af EU-/EØS-statsborgere

Udvisning

Notat om adgangen til ud- og afvisning af EU-/EØS-statsborgere på baggrund af subsistensløshed eller af hensynet til den offentlige orden.

22.06.2011

Notat om meddelelse af opholdstilladelse til forældre til herboende børn, som er anbragt uden for hjemmet

EU-familiesammenføring

Notatet indeholder en beskrivelse af samspillet mellem udlændingelovens regler, de familieretlige regler og retten til et familieliv, samt en angivelse af et antal kriterier, der kan indgå ved vurderingen af en ansøgning om familiesammenføring fra en forælder til et herboende barn, som er anbragt uden for hjemmet.

19.05.2011

Notat vedrørende praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Au pair

Notatet indeholder en beskrivelse af praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair til tredjelands statsborgere.

07.04.2011

Notat om fortolkning af stand still-klausulerne i associeringsaftalekomplekset

Arbejde

Notatet beskriver retspraksis vedrørende fortolkningen af stand still-klausulerne i associeringsaftalekomplekset.

23.12.2010

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse med henblik på opnåelse af autorisation som læge

Arbejde

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse med henblik på opnåelse af autorisation som læge. Notatet træder i kraft den 1. januar 2011.

01.08.2010 

Notat om praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse 

Humanitært ophold 

Notat om praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b, stk. 1.

28.06.2010

Notat om tidsmæssig sammenhæng efter EU-reglerne

EU-familiesammenføring

Notatet handler om den tidsmæssige sammenhæng mellem en dansk statsborgers tilbagevenden til Danmark og ansøgning om ophold som familiemedlem til den danske statsborger efter EU-retten.

11.06.2010

Praksisnotat om medfølgende familier til arbejdskraftindvandre

Særlige grunde

Notat om justering af praksis for meddelelse af opholdstilladelse til medfølgende familie, hvis hovedpersonen har opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse.

03.05.2010

Genoptagelse af afgjorte sager efter EU-domstolens dom i Ibrahim- og Teixeria-sagerne, der ændrer hidtidig praksis

EU-familiesammenføring

Genoptagelse af afgjorte sager efter EU-domstolens dom i Ibrahim- og Teixe-ria-sagerne, der ændrer hidtidig praksis

09.02.2010

Notat om behandlingen af sager, hvor en familiesammenført ægtefælles opholdsgrundlag ikke længere er til stede grundet vold

Inddragelse/forlængelse

Notatet indeholder en kort beskrivelse af regler og praksis vedrørende betydningen af, at en samlivsophævelse sker på baggrund af vold, ved vurderingen af, om der skal ske inddragelse af en opholdstilladelse som ægtefællesammenført.

16.10.2009

Notat om praksis efter bestemmelsen i udlændingelovens § 9, stk. 8

Familiesammenføring m ægtefælle

Notatet gennemgår udviklingen i den retlige regulering af de såkaldte tvangsægteskaber, relevant retspraksis og hovedlinjerne i den administrative praksis, der har udviklet sig vedrørende bestemmelsen i udlændingelovens § 9, stk. 8, 2. pkt.

17.03.2009

Notat om 'tilstrækkelige midler' i opholdsdirektivets forstand

EU-familiesammenføring

Notatet beskriver, hvad der nærmere forstås ved kravet om, at en EU-statsborger i visse tilfælde skal råde over tilstrækkelige midler for at kunne opnå opholdsret efter EU-rettens regler om fri bevægelighed.

17.03.2009

Notat om forsørgelseskrav i EU-opholdsdirektivet

EU-familiesammenføring

Notatet beskriver, hvilke krav der stilles til forsørgelse af familiemedlemmer, for at disse kan opnå familiesammenføring efter EU-reglerne om fri bevægelighed.

02.10.2008

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen mv.

EU-familiesammenføring

I denne meddelelse til Udlændingeservice beskrives retstilstanden efter EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen på baggrund af en generel analyse af EU-rettens regler om fri bevægelighed.

14.08.2008

Notat om justering af praksis for meddelelse af opholdstilladelse til udenlandske forskerpraktikanter og deres medfølgende familiemedlemmer

Særlige grunde

Notatet beskriver en ændret praksis, der betyder, at udenlandske forskerpraktikanter fremover kan meddeles opholdstilladelse i op til 3 år, hvilket indebærer, at det under visse nærmere betingelser vil være muligt for forskerpraktikanter at medbringe eventuel familie her til landet.

23.06.2008

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1 (ganske særlige grunde)

Særlige grunde

Dette notat beskriver en række sagstyper, hvor der efter praksis efter en helt konkret vurdering kan meddeles opholdstilladelse i medfør af bestemmelsen i udlændingelovens § 9 c, stk. 1, da familiesammenføring ikke er mulig efter de almindelige regler, eller da der i øvrigt foreligger ganske særlige tilfælde.

10.04.2008

Notat om praksisændring i sager om ansøgning om familiesammenføring til danske statsborgere efter EU-rettens regler om fri bevægelighed som følge af EF-domstolens dom i Eind-sagen

EU-familiesammenføring

Integrationsministeriet har på baggrund af EF-domstolens dom i den såkaldte Eind-sag (sag C-291/05) besluttet at ændre praksis i sager om ansøgning om familiesammenføring til danske statsborgere efter EU-rettens regler om fri bevægelighed.

28.03.2008

Praksis for opholdstilladelse til studerendes familiemedlemmer

Studieophold

Notat om justering af praksis for meddelelse af opholdstilladelse til medfølgende familiemedlemmer.

13.06.2007

Notat om ny praksis for familiesammenførte børn, hvor forældrenes opholdsgrundlag ophører eller bortfalder

Særlige grunde

Notat om ny praksis for familiesammenførte børn, der efter at være blevet 18 år oplever, at forældrenes opholdsgrundlag ophører eller bortfalder.

01.05.2007

Notat om betydningen af ansøgers samvær med børn i sager om opholdstilladelse

Særlige grunde

Udvalgte afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettigheds-domstol (EMD) og FN’s Menneskerettigheds-komité om betydningen af ansøgers samvær med børn i sager om opholdstilladelse.

01.05.2007

Afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og familiesammenføring mellem ægtefæller eller fast samlevende

Familiesammenføring m ægtefælle

Afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og familiesammenføring mellem ægtefæller/fast samlevende.

30.04.2007

Notat om tilknytningsvurdering og visumpraksis

Familiesammenføring m ægtefælle

Notat om muligheden for i praksis at opfylde tilknytningskravet i udlændingelovens § 9, stk. 7, ved indrejse på visum, når ansøger er statsborger i et asylproducerende land, og den herboende ægtefælle har en væsentlig tilknytning til Danmark.

11.04.2007

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse til udlændinge af dansk afstamning

Særlige grunde

Notatet beskriver praksis for meddelelse af opholdstilladelse til udlændinge, der har danske forældre/bedsteforældre.

26.01.2007

Notat om rækkevidden af artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i familiesammenføringssager

Familiesammenføring m ægtefælle

Notat om rækkevidden af artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettigheds-konvention (EMRK) i familiesammenførings-sager, hvor ansøger kommer fra et land, hvor de generelle forhold afviger væsentligt fra vestlige standarder.

16.01.2007

Afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og familiesammenføring med børn

Familiesammenføring m børn

Afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettigheds-domstol vedrørende artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettigheds-konvention og familiesammenføring med børn.

16.01.2007

Notat om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis vedrørende artikel 8 i EMRK og forlængelse/inddragelse af opholdstilladelse

Inddragelse/forlængelse

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis vedrørende artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og forlængelse / inddragelse af opholdstilladelse.

01.12.2005

Praksisnotat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring

Familiesammenføring m ægtefælle

I dette praksisnotat af 1. december 2005 kan du læse om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens § 9, stk. 7. I afsnit 1 beskrives den praksis, som har udmøntet sig hos udlændingemyndighederne ved administrationen af tilknytningskravet. I afsnit 2 gennemgås praksis vedrørende de enkelte elementer i tilknytningsafvejningen. I afsnit 3 gennemgås praksis for, hvilke ganske særlige grunde der kan føre til fravigelse af tilknytningskravet.

30.09.2005

Notat om 24-årskravet og særligt erhvervskvalificerende uddannelse

Familiesammenføring m ægtefælle

Her kan du finde et brev af 30. september 2005 til Udlændingestyrelsen, et brev af 23. september 2005 til Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik og et praksisnotat af 19. august 2005 om anvendelse af henholdsvis 24-årskravet og tilknytningskravet i sager om opholdstilladelse med henblik på familiesammenføring, hvor den herboende ægtefælle eller samlever følger en særligt erhvervskvalificerende uddannelse.

26.07.2005

Praksisnotat om selvforsørgelseskravet i forbindelse med ægtefællesammenføring

Familiesammenføring m ægtefælle

I dette praksisnotat af 26. juli 2005 kan du læse om ændring af praksis for administration af kravet i udlændingelovens § 9, stk.5 (selvforsørgelseskravet). Selvforsørgelseskravet anses fremover for opfyldt i sager, hvor der på afgørelsestidspunktet er forløbet mere end 1 år, siden den herboende ægtefælle har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Der indføres desuden en bagatelgrænse i sager om selvforsørgelseskravet.

14.06.2005

Notat vedrørende afgørelse af sager om flygtninges ægtefællesammenføring

Familiesammenføring m ægtefælle

I dette praksisnotat af 14. juni 2005 kan du læse om praksis vedrørende afgørelse af sager om flygtninges ægtefællesammenføring. Det er afgørende for vurderingen af, om Danmark er forpligtet til at tillade ægtefællesammenføring for flygtninge, om der er etableret et familieliv med tilknytning til Danmark. I notatet er opregnet fem kriterier, som er relevante for vurderingen heraf.

26.05.2003

Notat om anvendelse af 24-årskravet og tilknytningskravet i forbindelse med Positivlisten

Familiesammenføring m ægtefælle

I dette praksisnotat af 26. maj 2003 beskrives praksis i forbindelse med anvendelsen af 24-årskravet og tilknytningskravet, i sager hvor den herboende ægtefælle eller samlever varetager en beskæftigelse, som er omfattet af Positivlisten, eller hvor udenrigs- eller sikkerhedspolitiske hensyn gør sig gældende.