Gebyr for sagsbehandling
1.615 kr.

Sagsbehandlingen tager normalt
2 måneder

Du skal ansøge her hvis:

 • dit familiemedlem har opnået permanent opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab i forlængelse af arbejde eller studie i Danmark 

 • dit familiemedlem har opnået permanent opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab i forlængelse af Greencard-ordningen 

 • du har opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem efter den ophævede ordning for hjemvendte udlandsdanskere

Kan jeg forlænge min opholdstilladelse?

Du kan ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem, hvis du fortsat er

 • ægtefælle

 • registreret partner

 • fast samlever

 • barn under 18 år

 • øvrig familie

til en person, der har opnået permanent opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab i forlængelse af arbejde eller studie i Danmark. Denne person, kalder vi i det følgende ’hovedpersonen’.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden, at din nuværende opholdstilladelse udløber.

Du kan tidligst ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse 3 måneder før, at den udløber. 

Hvis du ikke ansøger om forlængelse, inden din tilladelse udløber, har du ikke længere ret til at være i Danmark, og en ansøgning indgivet i Danmark vil som udgangspunkt blive afvist.

Hvis du ansøger om forlængelse i tide, må du gerne blive i Danmark, også selv om din tilladelse udløber, mens SIRI behandler din ansøgning om forlængelse. Hvis du arbejder, må du også fortsætte med at arbejde, mens du venter.

Hvad er betingelserne?

Du skal stadig opfylde de betingelser, som gælder for din nuværende opholdstilladelse som medfølgende familie.

Der er også en række andre betingelser:  

Du skal have et gyldigt pas. Det gælder også for helt små børn, der er født i Danmark.

Du kan læse mere om paskravet her

Hvis du er et medfølgende barn, og du fik din første opholdstilladelse, inden du fyldte 18 år, kan du få din tilladelse forlænget, selv om du i mellemtiden er fyldt 18 år. Dog kun hvis du fortsat bor på samme adresse som hovedpersonen.

Hvis du er flyttet hjemmefra, kan du ikke genskabe muligheden for at få din tilladelse forlænget efter det fyldte 18 år ved at flytte tilbage til dine forældres adresse. Du vil skulle indgive en ny ansøgning på dit eget grundlag, fx som studerende.

Det kan være nødvendigt med en ny samtykkeerklæring fra den anden forælder, som ikke opholder sig i Danmark, hvis barnets forældre har fælles forældremyndighed. Dette vil være tilfældet, hvis den samtykkeerklæring, som vi tidligere har modtaget har været tidsbegrænset.

Du finder blanket til samtykkeerklæring her - kun på engelsk

Du skal have boet på samme adresse i Danmark som hovedpersonen, og I skal have boet sammen uden afbrydelse.

Dette gælder også for et barn, som er fyldt 18 år efter den første ansøgning. Flytter barnet hjemmefra, skal barnet indgive en ny ansøgning på sit eget grundlag, fx som studerende.

Hovedpersonen, der har opnået permanent opholdstilladelse eller opnået dansk statsborgerskab i forlængelse af arbejde eller studie, skal:

 • enten fortsat kunne opfylde betingelserne for en forlængelse af den opholdstilladelse, som han eller hun havde, da pågældende fik permanent opholdstilladelse

 • eller have et arbejde, der vil kunne give opholdstilladelse efter en af de gældende erhvervsordninger.

Du kan læse mere om de forskellige erhvervsordninger her

Det samme vil gælde for en hovedperson, der har opnået permanent opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab i forlængelse af en opholdstilladelse efter Greencard-ordningen. Det vil også gælde for den hjemvendte udlandsdansker.

Hvis hovedpersonen har mistet sit job, skal vedkommende opfylde betingelserne for at kunne søge om et ophold til jobsøgning.

Du kan læse mere om jobsøgninsophold her

Hovedpersonen, der har opnået permanent opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab, skal fortsat kunne forsøge dig.

Du må ikke have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Du kan her se en liste over de ydelser, som du ikke må modtage

Du kan læse mere om forsørgelseskravet på næste trin.

Forsørgelse

Hvis hovedpersonen har et arbejde, skal der ikke fremlægges særskilt dokumentation for forsørgelse.

 

Hvis hovedpersonen var studerende på en videregående uddannelse eller var ulønnet ph.d.-studerende, da han/hun fik permanent opholdstilladelse og fortsat opfylder betingelserne for en forlængelse af en opholdstilladelse som studerende eller ulønnet ph.d.-studerende, kan du læse mere om forsørgelseskravet her.

Hvis hovedpersonen var på etableringskort, da han/hun fik permanent opholdstilladelse og fortsat opfylder betingelserne for en forlængelse af dette, kan du læse mere om forsørgelseskravet her.

Hvis hovedpersonen var på Startup-ordningen, da han/hun fik permanent opholdstilladelse og fortsat opfylder betingelserne for en forlængelse af en opholdstilladelse under denne ordning, kan du læse mere om forsørgelseskravet her.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse som medfølgende til en person, der har opnået permanent opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab i forlængelse af arbejde eller studie, og hvad må du ikke?

 

En tilladelse som medfølgende familiemedlem giver dig ret til at arbejde i Danmark. Du skal derfor ikke ansøge om arbejdstilladelse, hvis du får et job.

Du må også gerne drive din egen virksomhed og følge et studie på et uddannelsessted.

Hvis du er under 18 år, er der særlige regler for, hvor meget du må arbejde. 

Du kan læse mere om disse regler på arbejdstilsynets hjemmeside

En dansk opholdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande

En opholdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode, din tilladelse er gyldig.

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 90 dage inden for en periode på 180 dage. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark.

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, kan du søge om dispensation for bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her

Vær opmærksom på, at dette også gælder, hvis du er medfølgende familiemedlem til en hovedperson, som har opnået permanent opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab på baggrund af:

 • Fast-track ordningen

 • Forskerordningen

 • ESS-ordningen

 • Ph.d.-studerende, som tager en hel uddannelse i Danmark

 • Studerende på en fællesuddannelse ("joint degree")

Det betyder, at din opholdstilladelse ikke længere er undtaget fra at bortfalde, men vil fremover kunne bortfalde, hvis du opgiver din danske adresse eller opholder dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk.

Du skal under dit ophold være selvforsørgende. Du må ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, fx kontanthjælp, starthjælp mv.

Hvis du modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, kan din tilladelse blive inddraget, og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage

Modtager hovedpersonen på tidspunktet for vores afgørelse i din sag hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, kan det få betydning for din afgørelse.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på arbejde, studie m.v. skal du betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen. Vær opmærksom på, at du mister dit depositum, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Hvis du skal bo og eventuelt arbejde i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner såsom:

 • NemID

 • CPR-registrering

 • Sundhedskort

 • Skatteforhold

 • Ferieforhold

 • Skole og børnepasning

 • Bolig

 • Danskundervisning

 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Din opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem kan forlænges i op til 4 år.

Hvis du har haft opholdstilladelse på samme grundlag i 8 år, vil opholdstilladelsen kunne forlænges i op til 5 år.

Din opholdstilladelse vil kunne blive givet for kortere tid, hvis fx hovedpersonen har en tidsbegrænset ansættelse, fx af 1 års varighed. I dette tilfælde vil din opholdstilladelse ikke kunne blive forlænget ud over ansættelsens varighed, dvs. 1 år. Eller hvis hovedpersonen er ph.d.-studerende og mangler 1 år af sin uddannelse, vil din opholdstilladelse kunne forlænges for 1 år.  

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder inden din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas her

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om forlængelse af din opholdstilladelse som medfølgende familie til en person, som har opnået permanent opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab, bliver behandlet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Før du indgiver en ansøgning skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det gør du på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, MF4. Dette skema findes kun i papirversion.

Hvert medfølgende familiemedlem skal indgive sin egen ansøgning. Hvis fx en ægtefælle og to børn søger om forlængelse af deres opholdstilladelse som medfølgende familiemedlemmer, skal der i alt oprettes 3 SB-ID’er, betales 3 gebyrer og indgives 3 ansøgningsskemaer.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller hovedpersonen.

På denne fane kan du se, hvad du skal gøre for at indgive en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Når du skal indgive en ansøgning eller klage med gebyr, skal du først oprette et sagsbestillings-id.

Sagstype:

Medfølgende familie - Permanent og dansk statsborgerskab

Gebyr:

1.615 kr.

Information om ansøgeren

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Er du sikker på, du ikke vil modtage kvittering på mail?

 

 

Oplysningen er forkert

Er du fritaget fra gebyr?

Er du sikker på at du er fritaget for gebyr?

Kun visse ansøgere/klagere er gebyrfritaget.

Hvis udlændingemyndighederne efterfølgende afgør, at du ikke er fritaget for betaling af gebyr, vil ansøgningen/klagen blive afvist.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse

 

Kun i visse tilfælde er du som ansøger/klager fritaget for at betale gebyr. Det er fx som følge af:

 • Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet
 • Danmarks internationale forpligtelser

Du skal oprette sagsbestillings-id, selvom du er gebyrfritaget.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse 

Oplysningen er forkert

Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme kalenderår. Hvis du betaler gebyret før 1. januar og indgiver din ansøgning efter 1. januar, kan din ansøgning blive afvist.

Hvis der ikke er vist et sagsbestillings-id i feltet herunder, skal du indtaste et sagsbestillings-id og klikke på Hent betalingsstatus.

Oplysningen er forkert Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Betalingsmuligheder

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation, inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge:

Hvis du er barn og opholder dig i Danmark med én forælder (din sponsor), skal du vedlægge:

Afsæt gerne

60 minutter

til at udfylde ansøgningen

2 personer

Du udfylder del 1 af skemaet, og hovedpersonen udfylder del 2 af skemaet

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema MF4.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Du skal aflevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Hent print selv skema MF4 i Word-format

Hent print selv skema MF4 i pdf-format

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum,

 • er fritaget for krav om visum, eller

 • allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan indgive ansøgningen i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal indgive i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Du kan også sende ansøgningen til SIRI via vores kontaktformular. Du skal vælge ”Jeg skal indsende en ansøgning, dokumentation eller nye oplysninger til en sag hos SIRI”.

 

 

 

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

Du kan læse mere om biometri her

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

SIRI kan som hovedregel først begynde behandlingen af en ansøgning, når biometrien er optaget. Dette skal ske senest 14 dage efter ansøgningens indgivelse.

Hvis der ikke optages biometri, vil ansøgningen blive afvist. Det betyder, at den ikke vil blive behandlet.

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id

 • Betalt gebyr

 • Indgivet ansøgningen

 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig.

Læs mere om det, du kan forvente mens du venter svar

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI