Sagsbehandlingen tager normalt
3 måneder

Gebyr for sagsbehandling
4.740 kr.

Hvad er au pair-ordningen?

Hvis du er en ung udlænding, som ønsker at lære noget om dansk sprog og kultur, kan du ansøge om opholdstilladelse i Danmark som au pair. 

Du skal have en aftale om at bo hos en dansk værtsfamilie, og ved at deltage i familiens liv på lige vilkår med de øvrige familiemedlemmer kan du få det ønskede indblik i dansk kultur. 

Du får kost, logi og lommepenge af værtsfamilien, og til gengæld deltager du i de almindelige huslige pligter.

Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS, skal du ansøge om opholdstilladelse hos SIRI – og bruge den side, du er på nu.

Hvis du er statsborger i et EU/EØS land eller Schweiz, skal du ikke ansøge om opholdstilladelse, men i stedet ansøge om et EU-opholdsdokument.

Læs mere om EU-ophold her

Hvilke betingelser skal jeg opfylde som au pair?

Du skal tage kontakt til og indgå en aftale med en dansk familie om at være au pair hos dem.

Du skal også opfylde en række betingelser, før du kan få tilladelse som au pair:

 

Aftalen mellem dig og værtsfamilien skal fastlægges i en forpligtende au pair-kontrakt, som definerer rammerne for dit ophold som au pair hos familien.

Når SIRI skal vurdere, om dit ophold som au pair passer ind i dit livsforløb, eller om der muligvis er et andet formål, end tiltænkt med ordningen, ser SIRI på følgende forhold:

 • Om du har gennemført en grundskoleuddannelse, som svarer til en dansk 9. klasse.
 • Om du kan kommunikere med værtsfamilien og kunne begå dig i Danmark, og derfor skal du kunne tale og forstå dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på et rimeligt niveau.
 • Din begrundelse for at søge om au pair ophold i Danmark.
 • Tidligere opholdstilladelser i Danmark eller ansøgninger om det.
 • Tidligere ophold som au pair i andre vestlige lande.
 • Tidligere au pair ophold ved værtsfamilier i Danmark.
 • Om du er i familie med værtsfamilien eller har samme nationalitet som en eller flere af familiens medlemmer.
 • Din uddannelse og eventuelle erhvervserfaring, herunder om opholdet som au pair hænger naturligt sammen med dit hidtidige livsforløb, din karriere og din udvikling.

Du skal opfylde følgende krav for at opnå opholdstilladelse som au pair:

Du skal være fyldt 18 år, men ikke fyldt 30 år på ansøgningstidspunktet.

Hvis du skifter værtsfamilie og indgiver ny ansøgning, må du gerne være fyldt 30 år på ansøgningstidspunktet.

Du må ikke have stiftet familie:

 • Du må ikke være eller tidligere have været gift eller levet i et fast samlivsforhold eller registreret partnerskab.
 • Du må ikke have børn.
 • Du må ikke vente barn, medmindre du allerede opholder dig i Danmark som au pair og vil skifte værtsfamilie.

Hvilke betingelser skal min værtsfamilie opfylde?

Din værtsfamilie skal bestå af mindst en voksen og et barn under 18 år, og de skal være registreret på samme adresse.

Hvis forældrene ikke bor sammen, kan de aftale, at du skal bo skiftevis hos dem. Begge forældre skal indgå kontrakt med dig og begge forældre skal opfylde betingelserne for at være værtsfamilie.

En familie kan ikke være værtsfamilie, hvis der ikke er registreret mindst et barn under 18 år på deres adresse.

Værtsfamilien skal desuden leve op til følgende krav:

 

Værtsfamiliens husstand skal bestå af mindst én forælder og mindst ét hjemmeboende, mindreårigt barn. Barnet skal være registreret i Det Centrale Personregister som bosiddende på værtsfamiliens adresse.

En opholdstilladelse til en au pair kan ikke gives ud over værtsfamiliens yngste barns 18-års fødselsdag.

Enlige, separerede og fraskilte forældre

Enlige forældre kan være værtsfamilie under forudsætning af, at der er registreret mindst ét barn under 18 år på bopælen.

Delt forældremyndighed (deleordning)

Hvis værtsforældrene ikke bor på fælles bopæl, og det er aftalt, at au pair-personen skal opholde sig på skift hos forældrene (og dermed følge børnene), er det et krav, at begge værtsforældre indgår en au pair-kontrakt med au pairen, og at begge værtsforældre opfylder betingelserne for at være værtsfamilie.

Mindst en af værtsfamiliens forældre skal have indgående kendskab til dansk kultur og være i stand til at formidle det til dig. 

Derfor er det nødvendigt, at mindst en af forældrene er dansk statsborger, EU-statsborger eller har boet i Danmark i en længere periode og har væsentlig tilknytning til Danmark.

Ikke-EU-borgere med diplomatstatus i Danmark kan ikke være værtsfamilie, uanset hvor længe familien har boet i Danmark.

Desuden må værtsfamilien ikke være i familie med dig eller have samme nationalitet som dig.

Værtsfamilien må kun have én au pair ad gangen. Et overlap på maksimalt 14 dage mellem en tidligere og en ny au pair er acceptabelt, hvis den tidligere au pair skal give sin viden videre til den nye.

Au pairen skal under hele au pair-opholdet have gratis logi i eget værelse i værtsfamiliens bolig.

Udover beboelsesrummet til au pairen skal værtsfamiliens bolig som minimum indeholde et opholdsrum samt et beboelsesrum pr. to personer registreret på bopælen.

Som eksempel skal en familie, der består af to forældre og to børn, skulle råde over en bolig, hvor der er minimum 4 værelser godkendt til beboelse.

En au pair må gerne få adgang til at bruge flere værelser.

Hvis værtsfamiliens bolig bebos af flere familier, vil der alene kunne beregnes to personer fra samme familie i samme beboelsesrum.

Beboelsesrum og opholdsrum skal være godkendt til beboelse og fremgå af BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Ingen af medlemmerne i værtsfamilien må være forsørget af offentlige midler efter lov om aktiv socialpolitik. 

Familien skal i ansøgningsskemaet underskrive en erklæring om, at den ikke modtager offentlige ydelser på ansøgningstidspunktet. Det er dog tilladt at modtage mindre enkeltstående ydelser, som ikke erstatter en egentlig indtægt.

Hvis værtsfamilien tidligere har misbrugt au pair-ordningen, kan familien i en periode være udelukket fra at benytte ordningen – og du vil ikke kunne få et au pair-ophold hos familien.

Familiens udelukkelse fra ordningen kan have forskellig varighed:

 • 10 år i tilfælde af overtrædelse af straffeloven for vold, trusler m.v. mod en tidligere au pair
 • 5 år hvis en au pair har arbejdet ulovligt hos værtsfamilien, eller hos andre
 • Karens i 2 år, hvis au pair-kontrakten ikke er overholdt, fx hvis en tidligere au pair har fået mindre i lommepenge end minimumsbeløbet, ikke har fået betalt ind- eller hjemrejsebillet, når det var påkrævet, eller familien ikke har tegnet de nødvendige forsikringer

Værtsfamilien skal underskrive en erklæring i ansøgningsskemaet om, at familien ikke er udelukket fra at have en au pair.

Når alle øvrige betingelser for en opholdstilladelse som au pair er opfyldt, beder SIRI værtsfamilien om at indbetale et engangsbeløb på 19.305 kr. (2024-niveau). Beløbet dækker statens udgifter til danskundervisning.

Betaling af engangsbeløbet er en betingelse for, at du kan få opholdstilladelse.

Der skal kun betales til danskundervisning, hvis der er tale om din første opholdstilladelse som au pair i Danmark. Der skal ikke betales til danskundervisning, hvis du skifter til en ny værtsfamilie.

Det gør ingen forskel, om du vil benytte tilbuddet om danskundervisning og pengene refunderes ikke, hvis du ikke indrejser eller au pair kontrakten bliver opsagt.

Når alle øvrige betingelser for en opholdstilladelse som au pair er opfyldt, beder SIRI din værtsfamilie om at dokumentere, at de har tegnet følgende forsikringer på vegne af dig som deres kommende au pair:

 • Arbejdsskadeforsikring
 • Fritids- og ulykkesforsikring
 • Forsikring, som dækker hjemtransport i tilfælde af død, alvorlig sygdom eller ulykke

Du skal være dækket af forsikringerne under hele varigheden af din au pair-kontrakt.

SIRI kan først give den endelige opholdstilladelse, når det er dokumenteret, at din værtsfamilie har tegnet de lovpligtige forsikringer for dig.

Hvad skal der stå i au pair kontrakten?

Du og din værtsfamilie skal indgå en skriftlig kontrakt, som du og begge forældre i familien skal underskrive.

Kontrakten er en del af ansøgningsskemaet og fastlægger følgende forhold:

 

Du skal bo i et separat værelse og spise gratis hos værtsfamilien.

Værtsfamilien skal udbetale dig mindst 4.850 kr. (2024-niveau) pr. måned i lommepenge. Pengene skal udbetales til din danske bankkonto, senest den sidste bankdag i hver måned.

Du får også lommepenge, hvis du er syg.

Du skal betale skat af dine lommepenge, og skal derfor ansøge om et skattekort i det lokale skattecenter.

Hvis i vil ændre i kontrakten skal i være opmærksomme på 2 ting:

1. Ændringer kan kun ske ved gensidig aftale. Det vil sige at både au pair og værtsfamilie skal være enige om ændringen - og der bør indgås en ny kontrakt.

2. Reglerne for au pair ophold betyder, at vilkårene ikke kan ændres frit, idet der er nogle minimumsbetingelser der altid skal være opfyldt.

Lommepengebeløbet må derfor ikke aftales til at være lavere end det af udlændingemyndighederne fastsatte beløb.

Værtsfamilien skal altid betale flybillet når de efter reglerne er forpligtet hertil

Du skal altid udføre huslige pligter mellem 18 og 30 timer om ugen og du må ikke udføre pligter i færre end 3 timer pr. dag eller mere end 5 timer pr. dag.

Du skal altid have mindst 1½ fridag om ugen

Du skal altid have fri på officielle danske helligdage

Du skal altid have mindst et rum, der er godkendt til beboelse til rådighed

Du skal altid have fri kost og logi

Du skal have dit eget værelse.

Værtsfamiliens bolig skal indeholde mindst et opholdsrum og et beboelsesrum pr. to personer ud over dit værelse. Alle disse opholds- og beboelsesrum skal være godkendt til beboelse og registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Du skal også have eget værelse, hvis du er syg.

Du må gerne få adgang til at bruge flere værelser.

Værtsfamilien skal betale din indrejsebillet til Danmark, hvis du rejser fra et land uden for EU/EØS eller Schweiz.

Værtsfamilien skal betale din hjemrejsebillet, hvis du rejser tilbage til et land uden for EU/EØS eller Schweiz.

Værtsfamilien skal også betale din hjemrejsebillet, hvis du er i Danmark, når du ansøger, men får afslag på din ansøgning om opholdstilladelse.

Hvis værtsfamilien betaler din billet, må rejsetidspunkt eller rejserute ikke være til større ulempe for dig.

Du mister retten til en betalt hjemrejsebillet, hvis du ikke overholder de følgende frister:

 • Når din opholdstilladelse udløber, skal du senest 1 måned før udløbet skriftligt orientere værtsfamilien om, at du ønsker at rejse til et land uden for EU/EØS eller Schweiz.
 • Hvis du får inddraget din opholdstilladelse af SIRI, skal du senest 1 uge efter inddragelsen skriftligt orientere værtsfamilien om, at du ønsker at rejse til et land uden for EU/EØS eller Schweiz.
 • Hvis du vælger at afbryde dit ophold af andre årsager, skal du senest 1 uge efter du afslutter dit ophold skriftligt orientere værtsfamilien om, at du ønsker at rejse til et land uden for EU/EØS eller Schweiz.

Hvis du skifter værtsfamilie, er det den nye familie, som skal betale din hjemrejsebillet.

Du optjener ferie med løn, som du kan afholde fra begyndelsen af dit au pair-ophold. 

Du optjener 2,5 dage om måneden, hvis du arbejder 6 dage om ugen eller 2,08 dage, hvis du arbejder 5 dage om ugen.

Du skal lave en skriftlig aftale med din værtsfamilie om, hvornår du vil holde ferie.

Når dit au pair-ophold slutter, skal værtsfamilien udbetale beløbet for de feriedage, som du har optjent, men ikke afholdt.

Du skal deltage i de huslige pligter, som er sædvanlige i en familie – det vil sige lettere husarbejde og børnepasning. Det skal stå i et ugeskema, hvornår du skal lave hvilke opgaver. 

Du må arbejde 3-5 timer om dagen i maksimalt 6 dage om ugen, dvs. mellem 18-30 timer om ugen. 

Du har ret til mindst 1½ fridag om ugen. På en halv fridag må du kun udføre pligter for værtsfamilien før eller efter kl. 14. Du har også ret til at holde fri på officielle danske helligdage.

En au pair kontrakt skal opsiges skriftligt. 

Du kan opsige au pair-kontrakten med 2 ugers varsel.

Værtsfamilien kan opsige kontrakten med dig med 1 måneds varsel. 

Medmindre andet er aftalt, skal du fortsætte som au pair hos værtsfamilien i opsigelsesperioden, og værtsfamilien skal fortsat give dig kost og logi, og udbetale dine lommepenge. 

Hvis I er enige om at du flytter fra værtsfamilien, efter kontrakten er opsagt, skal familien kun udbetale dine lommepenge i opsigelsesperioden.

I tilfælde af alvorlig misligholdelse af kontrakten eller andre alvorlige omstændigheder kan begge parter opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning. 

Eksempler på alvorlig misligholdelse:

 • Hvis værtsfamilien ikke har udbetalt lommepenge. I disse tilfælde bortfalder au pairens pligt til at udføre huslige pligter samme dag som kontrakten opsiges. 
 • Hvis au pairen flytter fra værtsfamiliens bolig uden varsel. I disse tilfælde ophører retten til lommepenge samme dag som kontrakten opsiges.

Red Ribbon – krav til filippinske au pairs

Filippinske statsborgere, som skal rejse til udlandet som au pair, skal have en udrejsetilladelse fra de filippinske myndigheder - en såkaldt ”Red Ribbon”.

Din værtsfamilie skal have bestemte dokumenter legaliseret ved den filippinske ambassade i København. Dokumenterne skal derefter sendes til au pair-personen. Se mere på ambassadens hjemmeside.

Hvis din værtsfamilie skal bruge en kopi af din au pair-ansøgning til Red Ribbon, skal værtsfamilien have en fuldmagt til sagen. Uden en fuldmagt fra dig kan vi kun sende au pair-kontrakten og ikke hele ansøgningen til din værtsfamilie.

Det er de filippinske myndigheder, som afgør, om du kan få en udrejsetilladelse.

Den danske ambassade i Manila eller SIRI kan ikke hjælpe, hvis du ikke får et Red Ribbon, der giver dig lov til at udrejse af Filippinerne.

Du og din værtsfamilie skal være opmærksomme på, at de filippinske myndigheder ikke godtager ansøgninger udfyldt på dansk, når du ansøger om Red Ribbon. SIRI anbefaler derfor, at du og din værtsfamilie udfylder den engelske version af ansøgningsskemaet AU1.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse som au pair – og hvad må du ikke?

 

Formålet med dit ophold i Danmark skal være kulturel udveksling. Du skal hjælpe med de daglige pligter hos værtsfamilien, som til gengæld giver dig indblik i en dansk families hverdag. 

Du må ikke begynde at deltage i de daglige pligter, før du har fået din tilladelse. 

Når du har fået tilladelse, må du ikke udføre de daglige pligter i mere end det tilladte antal timer, heller ikke mod betaling.

Opholdstilladelsen giver dig ikke ret til at tage lønnet arbejde, og derfor må du ikke arbejde uden for værtsfamiliens hjem – medmindre der er tale om frivilligt ulønnet arbejde for en organisation eller forening.

Det skal være arbejde i forbindelse med organisationens eller foreningens kerneopgaver. Arbejdet skal være til gavn for personer, som hverken du eller din værtsfamilie er i familie med.

Du har ret til fritid til at følge sprogkurser og dyrke kulturelle, religiøse og faglige interesser.

En opholdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Danmark som au pair i den periode din tilladelse er gyldig.

Du skal bo hos værtsfamilien under hele dit ophold.

En opholdstilladelse giver dig desuden ret til at rejse i Schengen-området i op til 90 dage inden for den seneste 180 dages periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse hos værtsfamilien eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark. 

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, kan du søge om dispensation for bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har en opholdstilladelse i Danmark udstedt af SIRI skal du normalt betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen.

Hvis du har ophold som au pair, skal du ikke betale dette depositum. Dette skyldes, at din værtsfamilie i forvejen har betalt for alle udgifter til din danskuddannelse.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Du kan højst få opholdstilladelse som au pair i 2 år. Opholdstilladelsen er desuden begrænset til au pair-kontraktens gyldighedsperiode, og til den dag, hvor det mindste barn i familien fylder 18 år.

Hvis du skifter værtsfamilie, får du ikke 2 år igen. Du kan højst få tilladelse til ophold i alt 2 år, som er det maksimale for en au pair.

 

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder før udløbet af din tilladelse.

Læs mere om kravet til dit pas.

Kan jeg skifte værtsfamilie?

Hvis du vil skifte værtsfamilie, skal du opsige au pair-kontrakten med din værtsfamilie skriftligt med 2 uges varsel. Efter kontrakten er blevet opsagt, har du en måned til at finde en ny familie og indgive en ny ansøgning om opholdstilladelse.

Du må ikke begynde at arbejde hos den nye værtsfamilie, før du har fået opholdstilladelse. Du må gerne bo hos den nye familie som gæst.

Din hjemrejsebillet skal betales af den nye værtsfamilie, hvis I har lavet en kontrakt.

Karensrisiko - hvis jeg opholder mig i Danmark på et visum

Hvis du allerede er indrejst i Danmark og opholder dig her på et visum, når du indgiver ansøgningen, skal du være opmærksom på risikoen for karens:

Hvis du på et visumophold indgiver ansøgning om opholdstilladelse som au pair, kan det have som konsekvens, at du ikke kan få visum til Danmark i en periode på 5 år. Dette vil især have betydning for dig, hvis din ansøgning om opholdstilladelse, indgivet i Danmark, ikke resulterer i en tilladelse – og du efter din tilbagevenden til hjemlandet ønsker igen at besøge Danmark.

Du kan læse mere om karensrisiko her

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse baseret på ophold som au pair behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Hvis du er i Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold.

Før du indgiver ansøgning skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det kan du gøre på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, AU1. Du kan vælge mellem et online skema eller et papir skema.

Din værtsfamilie skal udfylde de første to af skemaets tre dele, og du skal selv udfylde den tredje. 

Benytter I online skemaet skal værtsfamilien udfylde først. Når de er færdige, får de et referencenummer og en adgangskode til din del af skemaet, som de skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

Værtsfamilien er ikke part i din sag. Hvis du vil give værtsfamilien lov til at kontakte SIRI og få oplysninger i din sag, skal du udfylde og underskrive en fuldmagt.

Du kan finde en godkendt standard fuldmagt her

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark.

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig.

Du kan kun vente på afgørelsen i Danmark, hvis du har indgivet din ansøgning om opholdstilladelse i landet, mens du havde lovligt ophold.

Hvis du har indgivet din ansøgning udenfor Danmark, og derefter indrejser, kan du ikke blive i Danmark og vente på din afgørelse længere end dit visum, din opholdstilladelse i et andet land eller din visumfrie periode. Når en sådan periode udløber, skal du rejse ud af Danmark og vente på afgørelsen i dit hjemland.

Du kan læse mere om processuelt ophold her.

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

 

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

40 minutter

 pr. person til at udfylde ansøgningen

3 personer

 Du og din værtsfamilie skal udfylde ansøgningsskemaet. Begge værtsfamiliens voksne skal underskrive

På dette trin har du og din værtsfamilie adgang til de relevante ansøgningsskemaer. Du kan vælge mellem skemaer i online eller print-selv versioner.

Sørg for at du har læst vejledningen på fanen 'Det skal du vide' og gennemgået alle de foregående trin på denne fane, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

Filippinske statsborgere, som skal udrejse af filippinerne for at tage ophold som au pair i Danmark, skal have en udrejsetilladelse fra de filippinske myndigheder - en såkaldt ”Red Ribbon”. Du og din værtsfamilie skal være opmærksomme på, at de filippinske myndigheder ikke godtager ansøgninger udfyldt på dansk, når du ansøger om Red Ribbon. SIRI anbefaler derfor, at du og din værtsfamilie udfylder den engelske version af ansøgningsskemaet AU1.

Online ansøgning

Ansøger du online skal du vælge AU1 online.

Hvis værtsfamilien består af to voksne personer, skal begge underskrive ansøgningen med NemID.

Den vært der udfylder del 1 af ansøgningen, vil, når de har underskrevet, få oplyst et referencenummer og en adgangskode, som ægtefællen/samleveren skal bruge til at logge på ansøgningen og underskrive med NemID.

Når del 1 af ansøgningen er underskrevet, vil der blive oplyst et referencenummer og en adgangskode til del 2, som skal videregives til dig (au pair-personen).

Du skal herefter logge på del 2, udfylde din del af skemaet og indgive den samlede ansøgning. Husk at printe begge dele af ansøgningen ud og underskrive dem.

Ansøgningen er først modtaget hos SIRI, når du har udfyldt og afsluttet sidste del af ansøgningen.

 

Hvis du ønsker at bruge en fuldmagt kan du finde en godkendt fuldmagt her

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

Benyt online skema AU1

 

Print-selv skemaer

I print-selv skemaet AU1 skal din værtsfamilie udfylde del 2 og 3 af skemaet. Når din værtsfamilie er færdig med sin del, skal du udfylde skemaets del 1 og underskrive au pair kontrakten. Du skal derefter indgive hele ansøgningsskemaet – læs hvordan på næste trin.

Du skal aflevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan man udfylde på skærmen, inden det printes. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal printes og derefter udfyldes i hånden.

Download skemaet i dansk udgave

Hent print-selv skema AU1 i word format (dansk version)

Hent print-selv skema AU1 i pdf format (dansk version)

Download skemaet i engelsk udgave

Hent print-selv skema AU1 i word format (engelsk version)

Hent print-selv skema AU1 i pdf format (engelsk version)

Du har ansøgt online

Hvis du har ansøgt online, har du allerede indgivet ansøgningen. Læs videre under næste trin om, hvordan du afgiver biometri.

Hvis du har givet din værtsfamilie eller tredjepart fuldmagt til at indgive ansøgningen på dine vegne, kan du springe videre til næste trin om, hvordan du afgiver biometri.

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor. 

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan indgive din ansøgning (åbner i et nyt vindue)

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du indgiver din ansøgning på en norsk repræsentation, skal du samtidig aflevere to ansigtsfotos. Læs videre under næste trin om, hvordan du senere afgiver biometri.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du ansøger i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum eller
 • allerede har en anden gyldig opholdstilladelse.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her.  

Du kan indgive ansøgningen i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal indgive i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her.  

Du kan også sende ansøgningen til SIRI.

 

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

Du skal have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning om opholdstilladelse.

Hvis du ikke kan afgive biometri inden for fristen, fordi du ikke kan få en tid på en dansk repræsentation inden de 14 dage, kan du skrive til os, hvornår du har fået tid til biometri. Så undgår du, at din ansøgning bliver afvist.

Du er i udlandet

Du kan få optaget biometri ved en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan få optaget biometri (åbnes i nyt vindue)

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter. I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du har indgivet din ansøgning på en norsk repræsentation, har du samtidig afleveret et ansigtsfoto. Hvis du senere får en opholdstilladelse på baggrund af din ansøgning, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du er i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du få optaget biometri i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum, eller 
 • allerede har en anden gyldig opholdstilladelse

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her.  

Hvis du er pendler og ikke bor i Danmark, og derfor kun ansøger om forlængelse af din arbejdstilladelse, skal du ikke have optaget biometri. Du kan læse mere om pendlere her

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id

 • Betalt gebyr

 • Indgivet ansøgningen

 • Fået optaget biometri

 

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan finde oplysning om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar her.

 

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI