Sagsbehandlingen tager normalt
1 måned

Gebyr for sagsbehandling
6.290 kr.

Opholdstilladelse til forskere

Hvis du bliver tilbudt en lønnet stilling som forsker, kan du ansøge om opholds- og arbejdstilladelse.

Er du gæsteforsker eller ph.d.-studerende, er der særlige regler, og du skal benytte en anden ansøgningsside:

Hvis du er gæsteforsker, kan du læse videre her.

Hvis du er ph.d.-studerende, kan du læse videre her.

Hvad er betingelserne?

Du skal opfylde nogle bestemte betingelser for at få en tilladelse til at opholde dig og arbejde i Danmark som forsker:


For at få en tilladelse som forsker, skal der være forskningsmæssige grunde til at netop du er blevet tilbudt stillingen som forsker.

Det betyder, at jobbet skal være tæt knyttet til dig som person, og at hovedformålet med opholdet skal være forskning.

Det er en betingelse, at dine løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold. Det betyder, at din løn, ferieforhold, opsigelsesvarsler m.m. ikke må være ringere end det normale på det fagområde, hvor du skal arbejde.

Kun aflønning som reelt udgør likvide midler kan indgå i vurderingen af lønniveauet. 

Indbetaling til arbejdsmarkedspensioner kan medregnes ved opgørelse af lønniveauet. 

Værdien af andre løndele, som fx nedennævnte, derfor ikke kan medregnes. 

 • Kost og logi
 • Diæter
 • Fri bil
 • Fri telefon
 • Internet
 • Naturalier
 • Abonnementer og andre ydelser 

Du må gerne modtage sådanne løndele, men de kan ikke indgå i vurderingen af, om de tilbudte løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige. 

Det gælder også eventuel bibeskæftigelse. Læs nærmere om bibeskæftigelse nedenfor.

Der er ikke krav om at du ansættes fuld tid som forsker.

Du skal vedlægge en kopi af din ansættelseskontrakt eller jobtilbud, når du ansøger. Alle ansættelsens vilkår skal fremgå af kontrakten eller jobtilbuddet.

Du kan se hvilke oplysninger ansættelseskontrakten som minimum skal indeholde her

Hvis SIRI er i tvivl om dine løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige, kan vi bede eksperter på området, fx et af de regionale arbejdsmarkedsråd, om at vurdere dine vilkår.

Din løn skal udbetales til en dansk bankkonto. 

Du kan derfor ikke få din løn udbetalt kontant, og du kan heller ikke få den udbetalt i udlandet. Der kan heller ikke fratrækkes fx udgifter til husleje eller kantineordning, inden lønnen udbetales til dansk bankkonto.

Der er ikke krav om, at overførslen til den danske bankkonto skal ske fra en dansk konto.

Der er ikke umiddelbart begrænsninger i typen af konto. Både valuta-konto og en simpel basis konto kan benyttes.

Du skal selv kontakte et pengeinstitut for at oprette en dansk bankkonto. Har du endnu ikke har fået en dansk adresse eller CPR-nummer og oplever udfordringer med at oprette en dansk bankkonto, kan du læse mere om mulighederne for at oprette en basal betalingskonto på www.basalbetalingskonto.dk (Åbner i et nyt vindue)

Den danske bankkonto skal oprettes indenfor 90 dage fra opholdstilladelsen er givet.

Den danske bankkonto skal oprettes indenfor 90 dage fra opholdstilladelsen er givet.
Hvis du indrejser efter du har fået opholdstilladelse, skal du oprette en bankkonto indenfor 90 dage fra din indrejse i Danmark.
Hvis du allerede har en opholdstilladelse, som er gyldig i mindst 3 måneder, skal lønnen udbetales til en dansk bankkonto fra første lønudbetaling. 

Du er ikke omfattet af kravet om udbetaling til dansk bankkonto, hvis du ansøger om opholdstilladelse efter positivlisten for højtuddannede, som forsker eller efter fast-track-ordningens forskerspor, og dit ophold ikke overstiger 180 dage, regnet fra din indrejse i Danmark. 
Men du omfattes af kravet, hvis den kortvarige ansættelse forlænges udover 180 dage.

Behøver jeg opholdstilladelse, hvis jeg kun skal være i Danmark kortvarigt?

Hvis du som forsker, videnskabsmand eller foredragsholder er inviteret til at undervise i en kortere periode end 90 dage, så behøver du muligvis ikke en opholds- og arbejdstilladelse, da du kan være omfattet af fritagelsesreglerne.

Læs mere om reglerne for fritagelse for arbejdstilladelse.

Det samme gælder, hvis du skal arbejde som forsker ved et universitet eller en virksomhed i Danmark, og varigheden af dit samlede ophold er 90 dage eller mindre, regnet fra din indrejse.

Hvis du er visumpligtig skal du før din indrejse have fået et visum, som er gyldigt i hele opholdsperioden.

Læs mere om betingelserne for visumfrit ophold, og om hvordan du ansøger om visum.

Hvis du på forhånd forventer at opholde dig i Danmark i mere end 90 dage, så skal du, før du rejser ind, have fået en opholdstilladelse som også dækker de første 90 dage. 

Kan jeg i stedet benytte fast-track ordningen?

Hvis det universitet eller den virksomhed, som tilbyder dig ansættelse som forsker, er certificeret til at benytte fast-track ordningen, kan I benytte denne i stedet for forskerordningen.

De to ordninger ligner meget hinanden, men fast-track ordningen har et forsker spor, som giver dig mulighed for hurtig jobstart.

Du kan læse mere om fast-track ordningen her.

Med en opholdstilladelse efter fast-track ordningen bliver dine eventuelle medfølgende familiemedlemmer undtaget fra bortfaldsreglerne.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.


Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholds- og arbejdstilladelse som forsker? – og hvad må du ikke?


Med en tilladelse som forsker, kan du skifte stillingsindhold inden for samme universitet eller virksomhed uden at ansøge SIRI om en ny arbejdstilladelse. Det gælder fx ved forfremmelse eller ændret forskningsprojekt. Dine løn- og ansættelsesvilkår skal fortsat være sædvanlige efter danske forhold.

Du skal orientere SIRI hvis dine løn- og ansættelsesvilkår forringes.

Hvis du skifter arbejdssted, skal du ansøge om ny tilladelse.

Du er som forsker fritaget for arbejdstilladelse til bibeskæftigelse. Det betyder, at du automatisk har ret til at tage bibeskæftigelse hos øvrige arbejdsgivere, og du skal derfor ikke søge om særlig tilladelse til dette.

Du kan læse mere om bibeskæftigelse her.

Du har desuden ret til at udføre ulønnet frivilligt arbejde

En dansk opholds- og arbejdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du kan læse mere om arbejdsvilkår i Danmark og om den danske model her.

Det at være censor, eller at udføre andet bedømmelsesarbejde, kan være så tæt knyttet til din stilling som forsker ved et dansk universitet, at det kan være naturligt, at du søger beskikkelse som censor.

Som forsker kan du derfor lade dig allokere som censor, eller til andet bedømmelsesarbejde, ved et andet universitet end det som er din arbejdsgiver, uden at søge om tilladelse til bibeskæftigelse.

Det gælder for både skiftlige og mundtlige censoropgaver.

SIRI foreslår, at du sender en kopi af din beskikkelse fra censorkorpset, så der ikke bliver tvivl om, at du er beskikket som censor eller til andet bedømmelsesarbejde.

Med en tilladelse som forsker, kan du skifte stillingsindhold inden for samme universitet eller virksomhed uden at ansøge om en ny arbejdstilladelse. Det gælder fx ved forfremmelse eller ændret forskningsprojekt.

Løn- og ansættelsesvilkår skal fortsat være sædvanlige efter danske forhold.

Du skal orientere SIRI, hvis dine løn- og ansættelsesvilkår forringes.


En opholds- og arbejdstilladelse som forsker giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode din tilladelse er gyldig.

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 90 dage inden for den seneste 180 dages periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.


Normalt må man med en dansk opholdstilladelse ikke opgive sin danske adresse eller opholde sig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør man det, bortfalder tilladelsen. Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Med en tilladelse som forsker, er du undtaget fra disse bortfaldsregler, og du må derfor gerne opgive din danske adresse i perioder med ophold i udlandet.

Hvis du i perioder opholder dig i udlandet og ikke får udbetalt den løn, som blev oplyst, da du søgte om opholds- og arbejdstilladelse, så skal du og din arbejdsgiver kunne dokumentere, at du ikke har været i Danmark i de pågældende perioder.

Dette kan fx dokumenteres med følgende:

 • Frameldelse i cpr, hvis du er ude i mere end 90 dage
 • Boardingkort
 • Stempler i pas
 • Virksomhedens interne HR oplysninger eller registreringer – herunder evt. meddelelse af orlov
 • Lønsedler fra udlandet

Din arbejdsgiver kan blive bedt om denne dokumentation i forbindelse med din eventuelle ansøgning om forlængelse af tilladelsen og i forbindelse med kontrol på området. Du kan læse mere om SIRIs kontrol af opholdstilladelser her.


Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, fx kontanthjælp.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på beskæftigelse, studie m.v. skal du betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen. Vær opmærksom på, at du mister dit depositum, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.


Hvis du skal bo og arbejde i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner. fx

 • NemID 

 • CPR-registrering 

 • Sundhedskort 

 • Skatteforhold 

 • Ferieforhold 

 • Skole og børnepasning 

 • Bolig 

 • Danskundervisning 

 • Bilregistrering og kørekort


Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Hvis du ansøger fra udlandet, kan du få en opholdstilladelse, som er gyldig 1 måned, før du skal begynde at arbejde. Det giver dig mulighed for at etablere dig i Danmark. Når du ansøger, skal du erklære, at du kan forsørge dig selv og din eventuelle familie i perioden. Hvis du ikke erklærer dette, vil din opholdstilladelse først være gyldig 14 dage før, du skal begynde at arbejde.

Hvis du ansøger fra Danmark, vil din opholdstilladelse være gyldig fra det tidspunkt, hvor du skal begynde at arbejde.


Hvis din ansættelse er på 4 år eller mere, vil du normalt få en opholdstilladelse på 4 år. Hvis du vil fortsætte med at arbejde i Danmark efter de første 4 år, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af forlængelsen af din ansættelse.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark og fortsætte arbejdet, mens SIRI behandler din sag, også selv om din tilladelse udløber.

Hvis du ansættes for mindre end 4 år, vil din opholds- og arbejdstilladelse normalt have samme varighed som din ansættelse. Hvis du vil fortsætte med at arbejde i Danmark efter denne periode, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse.

Hvis du finder et nyt job, skal du indgive en helt ny ansøgning på grundlag af det nye job - det kan igen være som forsker, eller det kan være en anden erhvervsordning. Når du har indgivet ansøgning på grundlag af det nye job, behøver du ikke vente med at arbejde til du har fået tilladelsen. Du må begynde det nye arbejde fra den dag, hvor du indgiver den nye ansøgning.

Hvis din ansættelse bliver forlænget, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark og fortsætte arbejdet mens vi behandler din sag, også selv om din tilladelse udløber.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 90 dage før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses gyldighedsperiode er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder før din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas.

Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit job eller skifter job?

Hvis du får opholdstilladelse som forsker, er din tilladelse knyttet til dit job i Danmark. Din ansættelse er grundlaget for din tilladelse.

Hvis du mister dit job eller skifter job, skal du altid underrette SIRI om det. 

Med en tilladelse som forsker, kan du dog skifte stillingsindhold inden for samme universitet eller virksomhed uden at ansøge SIRI om en ny arbejdstilladelse.

Du kan finde mere vejledning på siden Din situation ændrer sig.


Hvis du mister dit job, skal du meddele det til SIRI, og din opholds- og arbejdstilladelse vil blive inddraget, da den er baseret på netop dette job.

Hvis du også har en bibeskæftigelse som forsker, vil du i stedet kunne søge opholdstilladelse på grundlag af dette job.

Men - hvis du er blevet uforskyldt ledig, fx på grund af nedskæringer, kan du ansøge om 6 måneders ekstra opholdstilladelse, så du har mulighed for at søge et nyt job i Danmark.

Du skal selv ansøge om opholdstilladelse til jobsøgning senest 2 dage efter, at din ansættelse ophører.

Du må ikke arbejde, mens du har tilladelse til jobsøgning.

Hvis du finder et nyt job, skal du ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse efter en af erhvervsordningerne. Når det er sket, må du begynde at arbejde, selv om du endnu ikke har fået tilladelse.

Du kan læse mere om jobsøgningsophold her.

Hvis du finder et nyt job, mens du er i arbejde, skal du indgive en ansøgning om en ny opholds- og arbejdstilladelse med oplysninger om den nye ansættelse. Når det er sket, må du begynde at arbejde, selv om du endnu ikke har fået tilladelse fra SIRI.


Kan min familie få opholdstilladelse?

En opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af et job i Danmark giver din familie mulighed for tage med til Danmark.

Der kan gives opholdstilladelse til din evt. ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år.

Læs mere om medfølgende familie her.

Din familie vil også være undtaget fra bortfaldsreglerne, og må derfor også gerne opgive den danske adresse i perioder med ophold i udlandet eller opholde sig udenfor Danmark sammen med dig i mere end 6 måneder i træk.


Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse baseret på ansættelse som forsker, behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Hvis du er i Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold.

Du skal have en ansættelsesaftale med en dansk registreret virksomhed eller forskningsinstitution for at kunne ansøge.

Før du indgiver en ansøgning skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det kan du gøre på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, AR1.

Din arbejdsgiver skal udfylde den ene af skemaets to dele, og din arbejdsgiver skal udfylde først. Når arbejdsgiveren er færdig med sin del, får arbejdsgiveren et referencenummer og en adgangskode til skemaets del 2, som arbejdsgiveren skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

Hvis du har givet din arbejdsgiver fuldmagt til at varetage ansøgningen, skal arbejdsgiveren benytte skemaet AR6. Her er det kun din arbejdsgiver der skal udfylde skemaet.

Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her.

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark. 

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Hvis du er pendler, og ikke skal bo i Danmark og derfor kun ansøger om arbejdstilladelse, skal du ikke oprette sagsbestillings-id og betale gebyr. Du kan i stedet springe direkte til trin 3. Du kan læse mere om pendlere her.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

 pr. person til at udfylde ansøgningen

2 personer

 Du og din arbejdsgiver skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet

På dette trin har du og din arbejdsgiver adgang til de relevante ansøgningsskemaer.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

Du kan vælge mellem et af disse to online skemaer:

 • AR1, hvor du og din arbejdsgiver udfylder hver sin del af skemaet
 • AR6, hvor du giver din arbejdsgiver fuldmagt til at ansøge på dine vegne

I skemaet AR1 skal din arbejdsgiver udfylde den første af skemaets to dele. Når arbejdsgiveren er færdig med sin del, får arbejdsgiveren et referencenummer og en adgangskode til skemaets anden del, som arbejdsgiveren skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

I skeamet AR6 er det kun din arbejdsgiver, der skal udfylde skemaet.

Du kan læse mere om fuldmagt og hente en godkendt standard til fuldmagt her.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

Hvis du ikke har MitID, skal du underskrive, indscanne og vedhæfte til ansøgningen dokumentet 'Erklæringer og information'. 

Du kan hente dokumentet 'Erklæringer og information' her (også tilgængeligt i selve skemaet)

 

Benyt skemaet AR1          Benyt skemaet AR6

 

Bemærk, at det er obligatorisk at benytte dette ansøgningsskema. I særlige tilfælde kan du blive fritaget fra kravet om at bruge et online ansøgningsskema. Du kan læse mere her.

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

Du skal have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning om opholdstilladelse.

Hvis du ikke kan afgive biometri inden for fristen, fordi du ikke kan få en tid på en dansk repræsentation inden de 14 dage, kan du skrive til os, hvornår du har fået tid til biometri. Så undgår du at din ansøgning bliver afvist.

Du er i udlandet

Hvis du indgiver en ansøgning på papir, kan du få optaget biometri ved en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan få optaget biometri

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du har indgivet din ansøgning på en norsk repræsentation, har du samtidig afleveret et ansigtsfoto. Hvis du senere får en opholdstilladelse på baggrund af din ansøgning, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du er i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du få optaget biometri i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum,
 • eller allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Hvis du er pendler og ikke bor i Danmark, og derfor kun ansøger om forlængelse af din arbejdstilladelse, skal du ikke have optaget biometri. Du kan læse mere om pendlere her.

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id
 • Betalt gebyr
 • Indgivet ansøgningen
 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan finde oplysning om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar her.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI

Også relevant for dig