Tyrkiske statsborgere, der er bosat og arbejder i Tyrkiet, og som kan betegnes som tjenesteydere, kan indrejse visumfrit i Danmark, hvis formålet med opholdet i Danmark er at udføre en tjenesteydelse i Danmark af kortere varighed.

Dette er resultatet af en dom afsagt af EF-domstolen den 19. februar 2009 (C-228/06 Mehmet Soysal and Ibrahim Savatli). EF-domstolen fastslog ved dommen, at Danmark – som konsekvens af en såkaldt associeringsaftale med Tyrkiet fra 1973 – ikke kan kræve indrejsevisum for tyrkiske statsborgere, som ønsker at indrejse i Danmark, når formålet med opholdet i Danmark er, at udføre en tjenesteydelse og når udførelsen af denne tjenesteydelse vil vare mindre end 90 dage.

Visumfriheden vedrører som udgangspunkt kun tyrkiske statsborgere, som kan betegnes som tjenesteydere. I visse tilfælde gælder visumfriheden også for tyrkiske statsborgere, der skal udføre lønnet beskæftigelse i en kortere periode. Læs juridisk fortolkning af stand still-klausulerne i EU's associeringsaftale med Tyrkiet (pdf)

En tjenesteyder er en person, der mod betaling udfører en midlertidig og tidsbegrænset ydelse for en anden person uden at være i et egentligt ansættelsesforhold til denne.

Efter dansk lovgivning er det som udgangspunkt ikke tilladt for en udlænding at arbejde i Danmark uden forinden at have fået en arbejdstilladelse, men i udlændingebekendtgørelsens § 24, er der opremset en række typer af beskæftigelse, som ikke kræver arbejdstilladelse. Du kan se nærmere om, hvilke grupper af tjenesteydere der er fritaget for kravet om arbejdstilladelse i udlændingebekendtgørelsens § 24.

En tyrkisk statsborger, som ønsker at udføre en tjenesteydelse i Danmark, skal derfor – forud for indrejsen i Danmark – undersøge, om det planlagte arbejde er omfattet af udlændingebekendtgørelsens § 24, eller om han/hun først skal have en arbejdstilladelse. I sidstnævnte tilfælde skal arbejdstilladelsen være opnået før den tyrkiske tjenesteyder kan indrejse i Danmark.

Hvis udførelsen af den tjenesteydelse, som den tyrkiske statsborger skal udføre i Danmark, vil vare mere end 90 dage, kan visumfritagelsen ikke anvendes som indrejsegrundlag, idet et visumfrit ophold efter Schengenreglerne højst må vare 90 dage inden for en periode på 180 dage (efter Schengenkonventionens artikel 20, stk. 1, kan en udlænding, som er fritaget for visumkrav, opholde sig i Danmark og de øvrige Schengenlande i op til 90 dage inden for en periode på 180 dage). Den tyrkiske tjenesteyder skal derfor i denne situation søge om opholds- og arbejdstilladelse hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) forud for indrejsen i Danmark.

Du kan læse mere om, hvem der kan få opholds- og arbejdstilladelse og om ansøgningsproceduren

Tyrkiske statsborgere, som ønsker at indrejse til Danmark med henblik på familiebesøg, turisme m.v., er fortsat visumpligtige ved indrejse og ophold i Danmark.

Eksempler

  1. En tyrkisk statsborger ønsker at besøge nogle venner/familie i Danmark. Besøget skal vare under 90 dage. Den tyrkiske statsborger skal ikke udføre en tjenesteydelse i Danmark, og er derfor ikke visumfri ved indrejsen i Danmark. Den pågældende skal derfor ansøge om – og opnå – Schengenvisum før han/hun kan indrejse i Danmark.
  2. En tyrkisk statsborger skal – udsendt for en virksomhed i Tyrkiet – til Danmark for at installere en maskine (en montør) hos en dansk virksomhed. Arbejdet vil tage ca. 1 måned. Den tyrkiske statsborger skal dermed udføre en tjenesteydelse i Danmark, og den pågældende er derfor fritaget for kravet om visum ved indrejsen i Danmark. Desuden er der tale om en type af beskæftigelse, som er omfattet af udlændingebekendtgørelsens § 24, stk. 2 (nr. 6), og den tyrkiske statsborger vil derfor kunne indrejse og udføre sin tjenesteydelse i Danmark uden visum og uden arbejdstilladelse.
  3. En tyrkisk statsborger skal – udsendt for en virksomhed i Tyrkiet – til Danmark for at installere en maskine (en montør) hos en dansk virksomhed, og arbejdet vil tage mere end 90 dage. Da arbejdet vil vare mere end 3 måneder kan visumfritagelsen ikke anvendes som indrejsegrundlag. Den tyrkiske statsborger skal derfor i et sådan tilfælde søge om opholds- og arbejdstilladelse, før han/hun kan indrejse og udføre tjenesteydelsen i Danmark.

Dokumentation

En tyrkisk statsborger, som skal indrejse i Danmark for at levere en tjenesteydelse af under 90 dages varighed, og som derfor er fritaget for krav om visum, skal – som betingelse for at kunne indrejse i Danmark uden visum – dokumentere over for kontrollen ved den danske grænse, at han/hun er tyrkisk statsborger, og ejer en virksomhed, der er lovligt etableret i Tyrkiet, eller er ansat i en virksomhed, der er lovligt etableret i Tyrkiet. Endvidere skal den pågældende dokumentere, at han/hun skal levere en tjenesteydelse i Danmark.

Der kan derfor ved grænsekontrollen stilles krav om, at der fremvises dokumentation for følgende:

  • virksomhedens lovlige eksistens og brancheforhold i Tyrkiet (f.eks. ved kopi af et registreringsbevis),
  • og (medmindre ansøger er selvstændig erhvervsdrivende) dokumentation for den pågældendes ansættelse i en lovligt etableret virksomhed i Tyrkiet (f.eks. kopi af kontrakt eller id-kort fra virksomheden),
  • samt dokumentation for, at den pågældende skal levere en tjenesteydelse for en virksomhed i Danmark (f.eks. kopi af en ordrebekræftelse).

Gennemrejse af andre lande

Tyrkiske statsborgere, som ønsker at indrejse visumfrit i Danmark med henvisning til, at han/hun skal udføre en tjenesteydelse i Danmark for en tyrkisk virksomhed, skal desuden være opmærksom på, at den særlige visumfrihed, som her er beskrevet, ikke gælder for de øvrige Schengenlande – med undtagelse af Tyskland og Nederlandende. Hvis den pågældende tyrkiske tjenesteyder skal rejse gennem et eller flere andre Schengenlande på vejen til Danmark, skal han/hun derfor være opmærksom på at søge om Schengenvisum til disse lande, idet vedkommende ellers vil blive afvist på det pågældende lands grænse på grund af manglende visering.

Dette vil være tilfældet, uanset at den tyrkiske statsborger kan dokumentere, at han/hun skal udføre en tjenesteydelse i Danmark i overensstemmelse med de ovenfor beskrevne krav til dokumentationen.