Du kan ansøge om dispensation fra bortfald af din opholdstilladelse – både før og efter, at du er rejst ud af Danmark. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for bortfald, hvis du har været udrejst til et konfliktområde. Læs mere om bortfald ved rejser til konfliktområder

 

Der gælder særlige regler for bortfald, hvis du som mindreårig har været sendt på genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ betydning for dig. Læs mere om genopdragelsesrejser

 

Hvis din opholdstilladelse bortfalder, skal du ansøge om en ny opholdstilladelse i Danmark. Den nye ansøgning vil blive behandlet efter de regler, der er gældende på ansøgningstidspunktet.

Spørgsmål og svar

Din opholdstilladelse bortfalder automatisk, hvis du opgiver din bopæl i Danmark, fx hvis du sælger eller opsiger din bolig, og ikke har til hensigt at vende tilbage til Danmark.

Hvis du har bopæl i Danmark, er der regler for hvor længe, du kan være ude af Danmark uden at miste din opholdstilladelse.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på midlertidigt ophold, kan du opholde dig uden for Danmark i op til 6 måneder i træk. Bemærk, at alle flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, senest pr. 1. juli 2019 har opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med mulighed for varigt ophold, og har boet lovligt i Danmark i under 2 år, kan du ligeledes opholde dig uden for Danmark i op til 6 måneder i træk.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med mulighed for varigt ophold, og har boet lovligt i Danmark i over 2 år, kan du opholde dig uden for Danmark i op til 12 måneder i træk.

Hvis du opholder dig uden for Danmark længere end de 6 eller 12 måneder i træk, bortfalder din opholdstilladelse automatisk.

En permanent opholdstilladelse bortfalder også, hvis du opgiver din bopæl og udrejser, eller hvis du opholder dig uden for Danmark i mere end 12 måneder i træk.

Hvis dit ophold uden for landet skyldes, at du som mindreårig har været sendt på genopdragelsesrejse eller et andet udlandsophold af negativ betydning, vil din opholdstilladelse dog som udgangspunkt ikke bortfalde.

Læs mere om genopdragelsesrejser

Ophold i udlandet på grund af værnepligt eller tjeneste, der træder i stedet for, kan ikke i sig selv medføre bortfald af en opholdstilladelse.

 

Ophold i Grønland eller på Færøerne regnes for ophold i udlandet.

 

Hvis du har asyl (opholdstilladelse som flygtning) i Danmark, kan din opholdstilladelse dog kun bortfalde, hvis du har valgt at flytte tilbage til dit hjemland, eller hvis du har fået beskyttelse i et tredjeland.

 

Der gælder særlige regler, hvis du er familiesammenført til en flygtning, og I sammen vender tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland for at tage varigt ophold dér. Læs mere om rejser til hjemlandet

Hvis Udlændingestyrelsen konstaterer, at din opholdstilladelse er bortfaldet, vil vi informere dine eventuelle nuværende og tidligere arbejdsgivere, der til indkomstregisteret har indberettet løn til dig inden for de seneste 3 måneder fra afgørelsestidspunktet.

Du kan få dispensation fra bortfald, hvis der er eller har været et velbegrundet formål med rejsen, eller hvis du har været forhindret i at rejse tilbage til Danmark.

Velbegrundet formål med rejsen

Du kan ansøge om dispensation fra bortfald af din opholdstilladelse, hvis du ønsker at opholde dig uden for Danmark i mere end den tilladte periode (6 eller 12 måneder), eller hvis du opgiver din bopæl i Danmark i forbindelse med et udlandsophold.

Det er et krav, at opholdet i udlandet er midlertidigt, og at opholdet i udlandet har et velbegrundet og veldokumenteret formål, fx:

 • ansættelse/udstationering for en dansk myndighed, institution, organisation eller virksomhed, som har domicil i Danmark,
 • udstationering for en international institution, organisation eller virksomhed
 • ansættelse hos en international institution, organisation eller virksomhed,
 • uddannelse fx uddannelse, der ikke er mulig at tage i Danmark eller udvekslingsophold,
 • au pair-ophold, eller
 • pasning af alvorligt syg nær familie.

Du kan indgive ansøgning om dispensation på baggrund af et velbegrundet formål både før og efter udrejsen af Danmark. Hvis du ansøger efter udrejsen af Danmark, er det en betingelse, at formålet har eksisteret under hele udlandsopholdet frem til det tidspunkt, hvor du igen ønsker at indrejse i Danmark.

Udlændingestyrelsen anbefaler, at du søger om dispensation fra bortfald af din opholdstilladelse, inden du forlader Danmark.

Hjemrejsehindring

Du kan ansøge om, at din opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet, hvis du er blevet forhindret i at vende tilbage til Danmark inden for den tilladte periode (6 eller 12 måneder).

Udlændingestyrelsen kan træffe afgørelse om, at din opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet, hvis:

 • du havde til hensigt at vende tilbage til Danmark inden for den tilladte periode (6 eller 12 måneder), og
 • du blev forhindret i at vende tilbage til Danmark på grund af uforudsete begivenheder. Sådanne begivenheder kan fx være sygdom, frihedsberøvelse, krigstilstand, naturkatastrofer eller problemer med at rejse ud af opholdslandet. 

Det er vigtigt, at du ansøger om dispensation fra bortfald hurtigst muligt.

Familiemedlemmer

Når du ansøger om dispensation fra bortfald af din opholdstilladelse, kan du i ansøgningsskemaet angive, om dispensationen også skal omfatte din ægtefælle/samlever og evt. hjemmeboende børn under 18 år.

Hvis din ægtefælle/samlever bliver i Danmark, og du eller han/hun har tidsbegrænset opholdstilladelse som familiesammenført på baggrund af ægteskab/samliv, , kan du eller han/hun miste  opholdstilladelsen, hvis samlivskravet ikke længere er opfyldt under udlandsopholdet. Det vil typisk være tilfældet, hvis udlandsopholdet varer længere end 6 måneder.

Der tages i hver enkelt sag stilling til hvor længe, du kan få dispensation. Dispensationsperioden vil afhænge af flere ting, fx hvorfor du ønsker dispensation og hvor længe du har opholdt dig i Danmark.

Du kan normalt få dispensation i højst 4 år. Sker udlandsopholdet som led i udstationering for en dansk eller udenlandsk virksomhed, en dansk myndighed eller dansk eller international organisation/institution eller som led i deltagelse i uddannelse, kan der dog gives dispensation ud over 4 år.

Hvis du ønsker at opholde dig uden for Danmark i længere tid end den periode, du har fået dispensation for, kan du ansøge om forlængelse af perioden. Det er vigtigt at ansøge, inden dispensationsperioden udløber.

Hvis du ikke vender tilbage til Danmark, når grundlaget for dispensationen ikke længere er til stede eller inden dispensationsperioden udløber, bortfalder din opholdstilladelse, og du skal ansøge om en ny opholdstilladelse i Danmark.

Sådan ansøger du

Udfyld ansøgningen

Du skal bruge den digitale ansøgningsløsning BF1/US online til at ansøge om, at din opholdstilladelse ikke skal bortfalde, selvom du ønsker at opholde dig uden for Danmark i en længere periode.

Start digital BF1/US ansøgning

Du skal have MitID for at bruge ansøgningsløsningen. Læs mere om MitID

Det er obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning BF1/US online, når du ansøger om dispensation, før din opholdstilladelse bortfalder, medmindre du er undtaget fra dette krav. Læs mere om obligatorisk digital selvbetjening 

Vedhæft dokumentation

Du skal vedhæfte følgende:

 • Kopi af alle sider i dit pas
 • Dokumentation for formålet med opholdet i udlandet. Fx ansættelseskontrakt, bekræftelse fra arbejdsgiver/uddannelsesinstitution, udstationeringskontrakt eller dokumentation for sygdom og pasningsbehov.

Udfyld ansøgningen

Du kan bruge ansøgningsskemaet BF2-3/US til at ansøge om, at din opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet, selvom du:

 • har opholdt dig uden for Danmark i en længere periode,
 • har opgivet din bopæl i Danmark, eller
 • af anden grund har været frameldt CPR.

Hvis du er i udlandet og vil ansøge om, at din opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet, skal du ansøge, inden du vender tilbage til Danmark.

Ansøgningsskemaet indeholder en grundig vejledning til, hvordan du udfylder det, og hvilken dokumentation du skal vedlægge.

Hvis du vil fortsætte med at udfylde en gemt digital ansøgning, skal du vælge ”Start digital ansøgning”. Når du er logget ind, kan du hente den gemte ansøgning. 

Hvis du har ændringer til en digital ansøgning, som er sendt til Udlændingestyrelsen, skal du kontakte os. Du skal ikke indgive en ny ansøgning. Se Udlændingestyrelsens kontaktoplysninger

Start digital BF2-3/US ansøgning

 

Vi opfordrer til, at du bruger den digitale ansøgningsløsning. Den tilpasses undervejs på baggrund af dine svar, og ansøgningen bliver automatisk sendt til Udlændingestyrelsen, når I har udfyldt den.

Du kan også benytte det papirbaserede ansøgningsskema. Skemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Skemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Papirskemaet BF2 kan bruges hvis du er over 18 år eller et barn, der søger samtidig med en voksen. 

Hent print selv skema BF2 i Word-format

Hent print selv skema BF2 i pdf-format

Hvis du er under 18 år, og hvis du ikke ansøger samtidig med en voksen, kan du i stedet benytte ansøgningsskemaet BF3.

Hent print selv skema BF3 i Word-format

Hent print selv skema BF3 i pdf-format

Vedhæft dokumentation

Du skal vedhæfte følgende:

 • Kopi af alle sider i dit pas.
 • Dokumentation for formålet med opholdet i udlandet. Fx ansættelseskontrakt, bekræftelse fra arbejdsgiver/uddannelsesinstitution, udstationeringskontrakt eller dokumentation for sygdom og pasningsbehov.
 • Evt. dokumentation for uforudset begivenhed, fx lægeattest.

Indgiv ansøgningen - kun papirskemaer

Du kan indgive ansøgningen ved at sende den til Udlændingestyrelsen. Du kan sende den via vores kontaktformular eller med fysisk post. Se vores kontaktoplysninger

Hvis du opholder dig uden for Danmark, kan du indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller outsourcingkontor i det land, hvor du opholder dig.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og outsourcing kontorer, hvor du kan indgive din ansøgning

Hvis der ikke er en dansk repræsentation eller et outsourcing kontor i det land, hvor du opholder dig, henviser listen til andre landes repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, fx Norge eller Sverige, eller til nærmeste danske repræsentation eller outsourcing kontor i regionen.

Udlændingestyrelsen anbefaler, at du altid orienterer dig på repræsentationens hjemmeside for mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx flere pasfotos eller kopier af ansøgningen.

Hvis du opholder dig i Danmark, sender Udlændingestyrelsen afgørelsen til dig digitalt via digital post eller eventuelt til din advokat.

Hvis du opholder dig i udlandet, sender Udlændingestyrelsen afgørelsen til din digitale postkasse eller til den repræsentation, hvor du har søgt fra. Repræsentationen sender den herefter til dig eller beder dig om at møde op på repræsentationen for at få afgørelsen udleveret. Hvis Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om, at din opholdstilladelse er bortfaldet, kan du som udgangspunkt ikke vende tilbage til Danmark. Ønsker du at vende tilbage til Danmark, skal du derfor normalt ansøge om en ny opholdstilladelse.