I teksten nedenfor anvendes udtrykkene 'den udenlandske ægtefælle', 'den herboende ægtefælle' og 'ægtefællesammenføring'. Udtrykkene omfatter også faste samlevende.

Sikkerheden stilles til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp, der udbetales til den udenlandske ægtefælle efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Sikkerheden dækker ikke offentlig hjælp, der udbetales efter andre love.

Hvis den udenlandske ægtefælle får udbetalt offentlig hjælp efter en af de to nævnte love, skal udlændingens bopælskommune sende kravet til inddrivelse. Beløbet vil herefter blive inddrevet i den økonomiske sikkerhed.

Reglerne om sikkerhedsstillelse findes i:

 • udlændingelovens § 9, stk. 4, jf. stk. 27, og
 • bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.

Det beløb, der skal stilles i sikkerhed, er satsreguleret. Beløbet reguleres én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten. Se beløbets aktuelle størrelse

Den økonomiske sikkerhed kan stilles i form af:

 • en anfordringsgaranti eller
 • en konto, hvorpå det beløb, der skal stilles i sikkerhed, deponeres, og hvis indestående kommunalbestyrelsen i udlændingens bopælskommune får pant i.

Sikkerheden kan ikke stilles på anden måde end de 2 nævnte.

Herudover skal sikkerheden opfylde de betingelser, der følger af udlændingelovens bestemmelser om sikkerhedsstillelse og af bekendtgørelsen om sikkerhedsstillelse. De betingelser, som sikkerhedsstillelsen skal opfylde, er beskrevet i afsnittet 'Kravene til sikkerhedsstillelsen' nedenfor.

Til brug ved sikkerhedsstillelse findes: Pantsætningserklæring (bilag 2) og Anfordringsgaranti (bilag 3)

Sikkerhedsstillelsen skal opfylde følgende betingelser:

 • Sikkerheden skal stilles af den herboende ægtefælle. Dvs. at anfordringsgarantien eller deponeringskontoen skal oprettes i den herboende ægtefælles navn.
 • Sikkerhedsstillelsen skal være uopsigelig i gyldighedsperioden, der er fastsat til 10 år.
 • Det skal fremgå af anfordringsgarantien/pantsætningserklæringen, at alle udgifter, der opstår i forbindelse med sikkerhedsstillelsen, fx gebyrer og lignende, skal afholdes uden udgifter for den eller de kommunalbestyrelser, som har rettigheder efter sikkerhedsstillelsen. Det betyder, at alle udgifter forbundet med sikkerhedsstillelsen skal afholdes af sikkerhedsstiller.

Når den herboende ægtefælle skal stille sikkerheden, vil Udlændingestyrelsen anmode herom pr. brev.

I brevet fra Udlændingestyrelsen vil der stå, hvornår den udenlandske ægtefælle forventes at få opholdstilladelse. Sikkerhedsstillelsen skal gælde fra denne dato.

Den herboende ægtefælle skal herefter kontakte sit pengeinstitut, som kan oprette sikkerhedsstillelsen.

Sikkerhedsstillelsen skal stå i den herboende ægtefælles navn.

Pengeinstituttet skal sende sikkerhedsstillelsen til den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor. Sammen med sikkerhedsstillelsen skal pengeinstituttet sende et oplysningsskema til  kommunalbestyrelsen. Se oplysningsskemaet

I oplysningsskemaet giver den herboende ægtefælle sit samtykke til, at de oplysninger, der fremgår af oplysningsskemaet og sikkerhedsstillelsen, videregives til Udlændingestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen giver Udlændingestyrelsen besked om, at den har modtaget sikkerhedsstillelsen og afgiver samtidig en udtalelse om, hvorvidt sikkerhedsstillelsen opfylder kravene.

Mulighed for digital kommunikation

Der er mulighed for, at kommunikationen mellem hhv. pengeinstitut og herboende ægtefælle samt pengeinstitut og kommunalbestyrelse kan foregå digitalt.

Når pengeinstituttet har oprettet sikkerhedsstillelsen kan pengeinstituttet sende sikkerhedsstillelsen til den herboende ægtefælle via e-Boks. Den herboende ægtefælle kan ’godkende’ sikkerhedsstillelsen med sin NemID.

Pengeinstituttet kan dernæst sende sikkerhedsstillelsen og oplysningsskemaet til kommunalbestyrelsen via sikker e-mail eller digital post.

Kommunikationen mellem kommunalbestyrelsen og Udlændingestyrelsen foregår også digitalt.

 

Sikkerhedsstilleren kan efter samtykke fra den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet over for, vælge at opsige sikkerheden og stille en ny sikkerhed i et andet pengeinstitut i stedet.

Sikkerhedsstilleren kan også ændre sikkerhedsstillelsen fra en anfordringsgaranti til en konto med et deponeret beløb, eller omvendt. Dette skal også ske med samtykke fra den kommunalbestyrelse, som sikkerheden er stillet overfor.

Den nye sikkerhedsstillelse skal opfylde følgende betingelser:

 • Den nye sikkerhedsstillelse skal træde i kraft på det tidspunkt, hvor den oprindelige sikkerhedsstillelse ophører.
 • Den nye sikkerhedsstillelse skal udløbe på det tidspunkt, hvor den oprindelige sikkerhedsstillelse ville være udløbet.
 • Den nye sikkerhedsstillelse skal opfylde de betingelser, der i øvrigt gælder for sikkerhedsstillelse ved ægtefællesammenføring – se under 'Kravene til sikkerhedsstillelsen' ovenfor.

Hvis en familiesammenført udlænding, hvis ægtefælle har stillet økonomisk sikkerhed, får udbetalt hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, mens sikkerheden er gyldig, skal kommunen sørge for, at beløbet inddrives i sikkerheden:

 • Kommunen sender sit krav til inddrivelse ved restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT)
 • Restanceinddrivelsesmyndigheden henvender sig herefter til det pengeinstitut, der har stillet anfordringsgarantien eller fører deponeringskontoen med henblik på at inddrive beløbet. Det skal fremgå af henvendelsen, at beløbet skal inddrives til dækning af hjælp udbetalt efter enten lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven
 • Sikkerhedsstillelsen nedsættes herefter med det beløb, som restanceinddrivelsesmyndigheden har inddrevet/foretaget udlæg i.
 • Offentlig hjælp udbetalt efter andre love end lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven kan ikke inddrives i sikkerhedsstillelsen.

Hvis hele det beløb, der er stillet i sikkerhed, bliver inddrevet, og sikkerhedsstillelsen derfor er brugt op, skal der ikke stilles et nyt beløb som sikkerhed.

Udbetales der hjælp til udlændingen efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven i en størrelse udover det beløb, der er stillet i sikkerhed, er disse beløb altså ikke dækket af den økonomiske sikkerhed.

Med virkning for ansøgninger om ægtefællesammenføring, der indgives fra og med den 1. juli 2018, er der krav om, at ansøgeren består to prøver i dansk.

Sikkerhedsstilleren kan søge om, at sikkerhedsstillelsen nedsættes med 22.764,66 kr. (2024-niveau), når ansøger har bestået en prøve i dansk på A1-niveau.

Sikkerhedsstillelsen kan endvidere nedsættes med yderligere 11.382,33 (2024-niveau), når ansøgeren består en prøve i dansk på A2-niveau. Læs mere om prøverne i dansk

Endelig kan sikkerhedsstillelsen nedsættes med yderligere 11.382,33 kr. (2024-niveau), når ansøgeren har bestået en afsluttende danskprøve efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Det foregår ved, at sikkerhedsstilleren skriftligt beder bopælskommunen om at nedsætte sikkerhedsstillelsen, hvorefter kommunen undersøger, om betingelserne herfor er opfyldt. Nedsættelse af den økonomiske sikkerhed kan alene ske i et sådant omfang, at den økonomiske sikkerhed udgør mindst 68.293,98 kr. (2024-niveau).

Er betingelserne opfyldt, henvender kommunen sig til pengeinstituttet med en anmodning om, at sikkerheden nedsættes. Nedsættelsen skal have virkning fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget sikkerhedsstillerens anmodning om nedsættelse. Dette tidspunkt skal derfor fremgå af kommunens henvendelse til pengeinstituttet.

Når der er sket nedsættelse af sikkerheden, skal pengeinstituttet skriftligt meddele dette til kommunen.

Hvis ansøgeren på tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse allerede har bestået en eller flere af de nævnte prøver i dansk, nedsættes beløbet, som sikkerheden skal stilles for, allerede på dette tidspunkt.

Læs mere om de nærmere betingelser for nedsættelse i bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse

Hvis den udenlandske ægtefælle flytter til en anden kommune, er fraflytningskommunen forpligtet til at give tilflytningskommunen transport i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen.

Fraflytningskommunen er også forpligtet til at orientere sikkerhedsstilleren og pengeinstituttet om, at der er givet transport i rettighederne efter sikkerhedsstillelsen.

Det pengeinstitut, der har stillet anfordringsgarantien eller som fører deponeringskontoen, skal ikke foretage sig noget i forbindelse med en transport.

Pengeinstituttet skal dog være opmærksomt på, at transporten af rettighederne sker med respekt for fraflytningskommunens rettigheder efter sikkerhedsstillelsen.

Dette vil få betydning, hvis der skal ske inddrivelse i sikkerheden af offentlig hjælp udbetalt til udlændingen.

Imidlertid er pengeinstituttet berettiget til at udbetale med frigørende virkning til den kommune, hvortil rettighederne senest er transporteret, såvel som til fraflytningskommuner, der har taget forbehold for deres rettigheder i forbindelse med en transport af rettighederne.

Når en række nærmere bestemte betingelser er opfyldt, kan den økonomiske sikkerhed bringes til ophør.

Sikkerheden kan eksempelvis frigives efter ægtefællens/samleverens anmodning til bopælskommunen, når der har været stillet sikkerhed i en samlet periode på 10 år regnet fra startdatoen på den oprindelige sikkerhed. 

Læs mere om betingelserne i bekendtgørelsen om sikkerhedsstillelse (bekg. nr. 220 af 16. marts 2018)

Det er den udenlandske ægtefælles/samlevers bopælskommune, der træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for ophør af sikkerhedsstillelsen er opfyldt.

Når sikkerhedsstillelsen kan bringes til ophør, modtager pengeinstituttet en anmodning fra udlændingens bopælskommune – eller den kommune, der har fået transport i sikkerheden – om at frigive sikkerheden til sikkerhedsstilleren. Anmodningen fra kommunen skal være vedlagt sikkerhedsstillelsen.

Pengeinstituttet kan herefter afvikle anfordringsgarantien eller frigive det kontoindestående, der har været pantsat som sikkerhed.

Pengeinstituttet skal herefter ikke foretage sig yderligere i forbindelse med sikkerhedsstillelsen.

Kommunen orienterer sikkerhedsstilleren om, at sikkerhedsstillelsen er bragt til ophør.

Når en udenlandsk ægtefælle/samlever har en midlertidig opholdstilladelse i Danmark som ægtefællesammenført, skal den herboende ægtefælle/samlever normalt stille en økonomisk sikkerhed i en samlet periode på 10 år fra startdatoen på den oprindelige sikkerhed.

Hvis den økonomiske sikkerhed er stillet for mindre end 10 år, skal sikkerheden forlænges eller stilles på ny, når den udløber. Det gælder, indtil at der har været stille sikkerhed for en samlet periode på 10 år regnet fra startdatoen på den oprindelige sikkerhed.

Hvis den økonomiske sikkerhed er stillet inden den 1. januar 2011, skal den ikke forlænges eller stilles på ny.

En økonomisk sikkerhed, som er udløbet, kan typisk ikke forlænges, og der skal i stedet stilles en ny økonomisk sikkerhed.

Hvis den økonomiske sikkerhed er udløbet, stilles en ny sikkerhed eller sikkerheden forlænges for det samme beløb, som den tidligere sikkerhed blev stillet for.

Er den tidligere sikkerhed blevet nedsat af bopælskommunen, skal en ny sikkerhed eller en forlængelse af sikkerheden kun stilles for det beløb, som den tidligere sikkerhed er nedsat til. I forbindelse med forlængelse af opholdstilladelsen skal beløbets størrelse således ikke reguleres.

Læs mere om forlængelse af økonomisk sikkerhed

Læs bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse (bekg. nr. 903 af 6. juni 2020)