Kontrollerne omfatter udlændinge, der søger om indrejse eller ophold i Danmark eller allerede besøger eller opholder sig i Danmark indenfor de regelsæt, som Udlændingestyrelsen administrerer.

Kontrolopgaverne kan i hovedtræk opdeles i tre kategorier:

Kontrol i US

Før ansøgning

Udlændingestyrelsen vejleder om reglerne for indrejse og ophold samt om de kontroller, der udføres.

Under sagsbehandling

Under behandlingen af fx en ansøgning om asyl eller familiesammenføring, kontrollerer Udlændingestyrelsen forskellige oplysninger for at sikre, at der bliver meddelt opholdstilladelse til de udlændinge, der har krav på det, og afslag til de udlændinge, der ikke har.

Kontrollerne varierer alt efter sagens karakter og kan fx omfatte ægthedsvurdering af dokumenter for at fastlægge udlændingens identitet, DNA-test for at fastslå familieforhold, aldersundersøgelse og kontrol af oplysninger i forskellige offentlige registre.

Efter afgørelse

Udlændingestyrelsen kontrollerer også, om udlændinge overholder betingelserne for deres opholdstilladelse. Det vil sige de betingelser, som skal være opfyldt for, at udlændingen kan bevare retten til at opholde sig i Danmark, fx at familiesammenførte skal bo sammen.

Hvis betingelserne ikke overholdes, kan det medføre, at Udlændingestyrelsen inddrager opholdstilladelsen.

Udlændingestyrelsen kontrollerer også, om der er udlændinge, der opholder sig ulovligt i Danmark, fx hvis en udlænding har mistet rettet til at opholde sig i landet.

Registersamkøring er en automatisk samkøring af oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR) og e-Indkomst med Udlændingestyrelsens oplysninger. Det er ét af Udlændingestyrelsens redskaber til at sikre en effektiv og systematisk kontrol.