Sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår betyder, at din løn, dine ferieforhold, opsigelsesvarsler m.m. ikke må være ringere end det normale på det fagområde, hvor du skal arbejde.

Når du ansøger, skal du vedlægge en kopi af din ansættelseskontrakt eller dit konkrete jobtilbud, der indeholder alle ansættelsens vilkår.

På de fleste erhvervsordninger skal du tilbydes fuldtidsbeskæftigelse (normalt 37 timer om ugen).

Følg link for særlig bemærkning om arbejdstid under betingelserne for forskere og personer på beløbsordningen.

EUs arbejdstidsdirektiv fastsætter, at man over en periode på 4 måneder højst må have en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 48 timer.

Vær i den forbindelse opmærksom på, at ”70-års reglen” blev ophævet per 1. januar 2016. Dette betyder, at det ikke længere er muligt at indgå aftale om, at ansættelsesforholdet ophører, når lønmodtageren når en bestemt alder.

Vær samtidig opmærksom på, at danske ansættelseskontrakter skal leve op til gældende regler om job-, konkurrence- og kundeklausuler, jf. Lov om ansættelsesklausuler, der trådte i kraft den 1. januar 2016. Ansættelseskontrakter, der ikke lever op til disse regler, vil ikke være sædvanlige efter danske løn- og ansættelsesvilkår.

Hvis SIRI er tvivl, om løn- og ansættelsesvilkårene er sædvanlige, kan vi bede et af de regionale arbejdsmarkedsråd, om at vurdere forholdene.

Hvis et arbejdsmarkedsråd oplyser, at de finder, at vilkårene i din kontrakt ikke er sædvanlige, vil vi bede om dine kommentarer før vi træffer afgørelse i din sag.

Ved behandlingen af de fleste ansøgninger indgivet efter 1. januar 2021 om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, er det kun aflønning som reelt udgør likvide midler, der kan indgå i vurderingen af hvorvidt en ansættelse sker på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Indbetalinger til arbejdsmarkedspensioner kan medregnes opgørelse af lønniveauet.

Arbejdsgiver kan fortsat give personalegoder i form af eksempelvis kost og logi som et tillæg til lønnen, men personalegoder kan ikke indgå i vurderingen af hvorvidt de tilbudte løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige.

Honorering for merarbejde og udbetaling af bonus kan ske til konto i et andet land end Danmark. Sådanne elementer indgår heller ikke i vurderingen af, om løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige.

Følg link for særlig information om udbetaling til dansk konto.

Der er ikke krav om udbetaling til dansk bankkonto, hvis du har opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem, og dit arbejde er omfattet af krav om arbejdstilladelse.

For sager som ikke er omfattet af kravet om udbetaling af løn til dansk konto, er det en forudsætning, at der er proportionalitet mellem udbetalt løn og løn i form af fx kost, logi, diæter, fri bil, fri telefon og eventuelle andre ydelser, du tilbydes af din arbejdsgiver. Den udbetalte løn skal som udgangspunkt udgøre størstedelen af lønnen.

Usikker lønindkomst som fx provision eller bonus kan normalt ikke indgå i beregningen af lønnen. 

Dækning af transportomkostninger til og fra Danmark kan normalt heller ikke indgå i beregningen af lønnen.