Brexit - vigtige begreber

Storbritannien udtrådte af EU den 31. januar 2020. I den forbindelse har Storbritannien og de øvrige EU-medlemsstater indgået en udtrædelsesaftale, som trådte i kraft den 1. februar 2020. Aftalen fastsætter betingelserne for, hvordan Storbritannien udtræder af EU på en række områder, herunder borgernes opholdsrettigheder.

Udtrædelsesaftalen fastsætter blandt andet en tidsbegrænset overgangsperiode fra den 1. februar 2020 til den 31. december 2020. I denne periode vil alle rettigheder i henhold til EU-reglerne om fri bevægelighed gælde for alle britiske statsborgere, herunder også britiske statsborgere og deres familiemedlemmer der har taget ophold i en EU-medlemsstat.

Ansøgningsperioden i Danmark er fra den 1. januar 2021 og indtil den 31. december 2021. I denne periode skal alle herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer indgive ansøgninger om ny opholdsstatus i henhold til udtrædelsesaftalen.

Det betyder, at både Storbritannien og Nordirland er omfattet af aftalen.

En tredjelandsstatsborger i henhold til udtrædelsesaftalen defineres som en borger, der ikke er statsborger i Det Forenende Kongerige eller i en EU-medlemsstat.

En grænsearbejder er i denne sammenhæng en britisk statsborger, der enten er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark, men uden at være bosat her i landet.

At have lovligt ophold i Danmark betyder, at du som britisk statsborger og dine eventuelle familiemedlemmer fortsat opfylder betingelserne i EU-reglerne om fri bevægelighed. Det vil sige, at du enten er arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende, studerende, person med tilstrækkelige midler, familiemedlem til en britisk statsborger med et af disse opholdsgrundlag eller, at du har opnået ret til permanent (tidsubegrænset) ophold i Danmark.

Ansøgning om opholdsstatus i henhold til udtrædelsesaftalen

Nej, en ansøgning om ny et opholdsdokument efter udtrædelsesaftalen er gebyrfri. Du skal derfor ikke betale gebyr.

Hvis du har haft lovligt ophold i Danmark inden den 31. december 2020, vil du fortsat have ret til at opholde dig i Danmark efter denne dato. Du skal blot indgive en ansøgning om et nyt opholdsdokument efter udtrædelsesaftalen inden den 31. december 2021. Du skal derfor ikke indgive en ansøgning om ophold efter udlændingelovens regler.

Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, som bor i Danmark inden den 31. december 2020, har frem til den 31. december 2021 til at indgive en ansøgning om ny opholdsstatus.

Som udgangspunkt har du til den 31. december 2021 til at indgive en ansøgning om ny opholdsstatus. Ansøgninger indgivet efter den 31. december 2021 vil kun blive behandlet, såfremt der er en rimelig grund til, at ansøgningen er indgivet efter fristens udløb.

Når du har indgivet en ansøgning, vil du modtage en kvittering, der bekræfter, at du kan opholde dig i Danmark med alle dine hidtidige rettigheder, indtil afgørelsen om den nye opholdsstatus er truffet. Hvis du modtager et afslag, kan du klage til Udlændingenævnet. Du har ret til at blive boende i Danmark, indtil der er truffet en endelig afgørelse.

For at være omfattet af udtrædelsesaftalen forudsætter det, at du har taget ophold i Danmark inden overgangsperiodens udløb den 31. december 2020. Da du først indrejser i Danmark i 2021 skal du søge om opholdstilladelse i Danmark som tredjelandsstatsborger. Du har dog mulighed for at tage ophold i Danmark inden den 31. december 2020 – fx som person med tilstrækkelige midler. Herefter kan du indgive en ansøgning efter udtrædelsesaftalen med henblik på at opnå opholdsstatus som studerende.

Du kan indgive en ansøgning om ny opholdsstatus som arbejdstager i marts 2021. Eller du kan vælge at indgive en ansøgning om ny opholdsstatus som person med tilstrækkelige midler inden marts for herefter at indgive en ny ansøgning med henblik på at ændre din opholdsstatus fra person med tilstrækkelige midler til arbejdstager.

Britiske statsborgere, der har ret til ophold efter udtrædelsesaftalen, kan ændre status og fortsat være omfattet af aftalen. Det betyder, at du kan skifte mellem at være arbejdstager, studerende og person med tilstrækkelige midler. Du skal ikke have nyt opholdskort, når du skifter status efter udtrædelsesaftalen.

Da du har brugt din ret til fri bevægelighed som studerende efter EU-reglerne før den 31. december 2020, kan du tage på juleferie i Storbritannien og vende tilbage til Danmark i januar 2021, da dit fravær i Danmark er under 6 måneder. Du skal dog ansøge om en ny opholdsstatus efter udtrædelsesaftalen i løbet af 2021. Har du et opholdsdokument (registreringsbevis), anbefaler vi, at du medbringer dette ved indrejsen i Danmark.

Din tidligere opholdsret er udstedt i medfør af EU-reglerne om fri bevægelighed. Efter overgangsperiodens udløb den 31. december 2020, er du som britisk statsborger ikke længere omfattet af EU-reglerne om fri bevægelighed.

Du skal derfor indgive en ansøgning om ny opholdsstatus i henhold til udtrædelsesaftalen, for at kunne bevare dine rettigheder i Danmark efter den 31. december 2020. Rettighederne bevares indtil ansøgningen er færdigbehandlet. Hvis man har ret til ophold efter udtrædelsesaftalen, vil der, når ansøgningen er færdigbehandlet, blive udstedet et opholdskort, der bekræfter din nye opholdsstatus.

Nej, du skal ikke indgive en ny ansøgning om opholdsdokument efter EU-reglerne inden overgangsperiodens udløb den 31. december 2020 for at være omfattet af udtrædelsesaftalen. Når vi behandler din ansøgning om ny opholdsstatus efter udtrædelsesaftalen, vil vi vurdere, om du opfyldte betingelserne som fx arbejdstager efter EU-retten inden den 31. december 2020 og om du fortsat gør det. Du vil derfor blive bedt om at vedlægge dokumentation herfor – fx i form af en ansættelseskontrakt eller arbejdsgivererklæring. Det er også relevant at vedlægge dit tidligere udstedte opholdsdokument (registreringsbevis). SIRI har dog mulighed for at slå op i vores sagsbehandlingssystem, om der tidligere er udstedt et opholdsdokument til dig. Det er derfor ikke nødvendigt, at du beder SIRI om en kopi af dit tidligere opholdsdokument. 

Ja, så længe du opfylder betingelserne, der knytter sig til det opholdsgrundlag, som du tidligere har fået af Statsforvaltningen, er dit opholdsdokument (registreringsbevis) stadig gyldigt. Du behøver derfor ikke at registrere dig på ny. Du behøver heller ikke at bede SIRI om en kopi af dit opholdsdokument for at kunne dokumentere dit opholdsgrundlag ved indgivelsen af din ansøgning om et nyt opholdsdokument efter udtrædelsesaftalen. SIRI har mulighed for at slå op i vores sagsbehandlingssystem, om der tidligere er udstedt et opholdsdokument til dig. Det afgørende er, at du på tidspunktet for ansøgning om et nyt opholdsdokument efter udtrædelsesaftalen opfylder betingelserne for det opholdsgrundlag, du ønsker at søge på baggrund af. 

Hvis du har taget ophold i Danmark og du opfylder betingelserne for ophold efter EU-reglerne, fx som arbejdstager, inden overgangsperiodens udløb den 31. december 2020, behøver du ikke ansøge om ophold inden denne dato for at være omfattet af udtrædelsesaftalen. Du skal i stedet indgive en ansøgning om et nyt opholdsdokument efter udtrædelsesaftalen i løbet 2021.

Familiemedlemmer

Udtrædelsesaftalen gælder ikke kun nære familiemedlemmer, som inden udløbet af overgangsperioden er lovligt bosiddende i Danmark sammen med en britisk statsborger, men også nære familiemedlemmer, som endnu ikke er bosat i Danmark inden den 31. december 2020.  Din familie vil kunne flytte til Danmark efter den 31. december 2020, forudsat at du og din ægtefælle stadig er gift, når han eller hun ansøger om at flytte til Danmark, og du ikke i mellemtiden har opgivet din opholdsstatus i Danmark. Hvis din familie opholder sig i udlandet, kan de indgive ansøgning og få optaget biometri hos en dansk repræsentation eller visumansøgningscenter (VFS).

Ligesom EU-reglerne, beskytter udtrædelsesaftalen - under visse betingelser - også britiske statsborgeres ægtefæller fra tredjelande i tilfælde af skilsmisse. Hvis I fx har været gift i mindst tre år inden skilsmissen, og har boet i Danmark i mindst ét af disse år, kan du blive i Danmark efter overgangsperiodens udløb den 31. december 2020. Du skal blot ansøge om ny opholdsstatus i henhold til udtrædelsesaftalen. Når du har opholdt dig lovligt i Danmark i fem år i træk, kan du ansøge om permanent (tidsubegrænset) ophold.

Ophold over 5 år - permanent (tidsubegrænset) ophold

Nej, du har fortsat ret til permanent (tidsubegrænset) ophold i Danmark, men du skal indgive en ansøgning med henblik på at ombytte dit tidligere udstedte opholdsdokument - som hidrørte fra EU-retten - til et nyt opholdsdokument på baggrund af udtrædelsesaftalen.

Da du har opnået permanent (tidsubegrænset) ophold i Danmark, inden du rejste til USA, er du omfattet af udtrædelsesaftalen, hvis du vender tilbage til Danmark inden fem år efter din udrejse (dvs. inden marts 2022). Du skal dog stadig indgive en ansøgning om permanent (tidsubegrænset) ophold i Danmark efter udtrædelsesaftalen inden den 31. december 2021. Hvis du opholder dig i udlandet, kan du indgive en ansøgning og få optaget biometri hos en dansk repræsentation eller hos et visumansøgningscenter (VFS).

Hvis du tidligere har opnået permanent (tidsubegrænset) ophold og du er i besiddelse af et gyldigt dokument vedrørende din ret til tidsubegrænset ophold, kan du ombytte dette til et dokument om permanent ophold efter udtrædelsesaftalen. Det er uden betydning, om din ret til tidsubegrænset ophold blev opnået, inden Storbritannien blev medlem af EU. Det har heller ikke nogen betydning, om du har opnået tidsubegrænset ophold som tredjelandsstatsborger efter dansk national lovgivning.

Hvis du ikke længere er i besiddelse af et gyldigt dokument, der beviser din tidsubegrænsede opholdsret, skal du indgive en almindelig ansøgning om en ny tidsubegrænset opholdsstatus under udtrædelsesaftalen.

Hvis du er britisk statsborger og har haft permanent opholdsret i Danmark efter udlændingeloven, er det ikke nødvendigt at indgive en ansøgning om nyt ophold efter udtrædelsesaftalen, da du har en selvstændig opholdsret efter udlændingeloven. Du har derfor ret, men ikke pligt til at indgive en ansøgning efter udtrædelsesaftalen i løbet af 2021 for at bevare din opholdsret i Danmark.

Nej, hvis du er britisk statsborger og samtidig også er statsborger i et andet EU-land, herunder Danmark, gælder det, at du har ret, men ikke pligt til at indgive en ansøgning efter udtrædelsesaftalen, da du har en selvstændig opholdsret efter EU-retten, eller som dansk statsborger.

På samme måde som et dansk pas, der højst er gyldigt i 10 år, kan et opholdskort med biometriske data højst være gyldigt i 10 år, hvorefter det skal fornyes. Opholdskortets begrænsede gyldighed har ingen betydning for din fortsatte ret til permanent (tidsubegrænset) ophold i Danmark.

Grænsearbejder

Ja, udtrædelsesaftalen beskytter også de såkaldte grænsearbejdere. Ved grænsearbejdere forstås personer, der er arbejdstagere eller selvstændig erhvervsdrivende i et andet land end det land, de er bosat i. For fortsat at kunne bo i Storbritannien eller et EU-land og arbejde i Danmark, skal du ansøge om udstedelse af et grænsearbejder-kort der beviser din status som grænsearbejder. Dette dokument vil gøre det lettere for dig at rejse ind og arbejde i Danmark, og herefter vende tilbage til det land du er bosat i.

Du skal ansøge om en ny opholdsstatus i Danmark, for fortsat at kunne bo her i landet. For at kunne indrejse og arbejde i Tyskland, skal du samtidig ansøge om et grænsearbejder-dokument hos de tyske myndigheder.

Ind- og udrejse

Din nye opholdsstatus efter udtrædelsesaftalen gælder alene i Danmark. Efter den 1. januar 2021 gælder EU-reglerne om fri bevægelighed ikke længere for britiske statsborgere. Du har dog mulighed for at rejse frit i Schengen-området i maks. 90 dage inden for en periode på 180 dage. Det har du både, fordi britiske statsborgere vil være visum-fri i Schengen, og fordi du har en opholdsret i Danmark. Efter 1. januar 2021 anbefales det, at du ved ind- og udrejse i Danmark medbringer dokumentation for den fortsatte opholdsret i Danmark.

Hvis du ønsker at tage ophold i et andet EU-land efter den 1. januar 2021 må du kontakte myndighederne i det pågældende medlemsland, hvis du vil ansøge om opholds- og arbejdstilladelse.

Nej, du kan ikke få dispensation. For at være omfattet af aftalen, skal du som britisk statsborger have taget ophold i Danmark inden den 31. december 2020. Det skyldes, at formålet med udtrædelsesaftalen blandet andet er at beskytte de rettigheder, der udspringer af EU-reglerne om fri bevægelighed, som udøves af de britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der bor og arbejder i Danmark ved overgangsperiodens udløb den 31. december 2020. Denne frist er aftalt og fastsat af Storbritannien og andre EU-medlemslande. På den baggrund er det ikke muligt at dispensere fra fristen.

Orienteringsbrev

Vi er blevet gjort opmærksomme på at denne sætning: ”Du bedes se bort fra dette brev, hvis du eller dine familiemedlemmer er statsborgere i Danmark, et af de nordiske lande, Schweiz eller EU.” i starten af det tidligere sendte brev, kan forstås således, at britiske statsborgere som er gift eller samlevende med en dansk, nordisk, schweizisk eller EU-statsborger ikke skal indgive en ansøgning om ny opholdsstatus. 

Dette er ikke tilfældet. Alle britiske statsborgere som opholder sig i Danmark i medfør af EU-reglerne – uanset om man er gift eller samboende med en dansk, nordisk, schweizisk eller EU-statsborger – skal indgive en ansøgning om ny opholdsstatus.

Vi har derfor opdateret og genfremsendt orienteringsbrevet til jer, hvor følgende sætning er indsat i stedet: ”Du bedes se bort fra dette brev, hvis du er statsborger i Danmark, et af de nordiske lande, Schweiz eller EU.”

Vi beklager vores uklare kommunikation.