Rådet for Den Europæiske Union traf den 7. oktober 2021 afgørelse om at suspendere visse af reglerne i Visumkodeks for behandlingen af ansøgninger om visum, modtaget fra statsborgere fra Gambia, uanset hvor ansøgeren har bopæl. 

Den 8. december 2022 traf Rådet endvidere afgørelse om at anvende et forhøjet visumgebyr på 120 euro for statsborgere fra Gambia, som er visumpligtige. Denne afgørelse er nu ophævet ved afgørelse af 12. april 2024. Det almindelige visumgebyr, aktuelt på 90 euro, finder således igen anvendelse på alle visumansøgninger indgivet af statsborgere fra Gambia, uanset hvor ansøgeren er bosat. 

Om afgørelse af 7. oktober 2021

De nedenfor nævnte bestemmelser efter visumkodeks, er midlertidigt suspenderet for alle visumansøgninger indgivet fra og med den 1. november 2021 af statsborgere fra Gambia, uanset hvor visumansøgeren har bopæl.

Følgende regler er suspenderet:

  • Muligheden for at fravige krav til fremlæggelse af dokumentation fra ansøgeren, jf. visumkodeks artikel 14, stk. 6.
  • Den generelle sagsbehandlingstiden på 15 dage, jf. artikel 23, stk. 1. Sagsbehandlingstiden er herefter 45 dage.
  • Muligheden for at udstede visum gyldigt for flere indrejser, jf. artikel 24, stk. 2, og artikel 24, stk. 2c. 
  • Det valgfri visa gebyr for indehavere af diplomat- og tjenestepas, jf. artikel 16, stk. 5, litra b. Indehavere af diplomatpas og tjenestepas skal således betale gebyr ved visumansøgningens indgivelse.

Suspenderingen af reglerne gælder ikke for følgende:

  • Statsborgere fra Gambia, der måtte være familiemedlem til en EU-borger og som er omfattet af EU-opholdsdirektivet (direktiv 2004/38/EC), samt statsborgere fra Gambia, der er familiemedlem til en britisk statsborger, der har udnyttet den fri bevægelighed og som er omfattet af udtrædelsesaftalen.
  • Statsborgere fra Gambia, der søger om visum med det formål at deltage i møder afholdt af internationale mellemstatslige organisationer, som en medlemsstat er vært for, eller internationale konferencer afholdt af en medlemsstat.

Om ophævelse af afgørelse af 8. december 2022 (2022/2459) om anvendelse af et forhøjet visumgebyr

Fra og med den 1. juli 2024 anvendes ikke længere det forhøjede visumgebyr på 120 euro ved ansøgninger om visum indgivet ved de danske repræsentationer.. De almindelige regler for gebyr ved indgivelse af visumansøgninger finder således anvendelse.

Læs Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1781 (pdf)

Læs Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/2459 (pdf)

Læs Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/1231 om ophævelse af afgørelse 2022/2459 (pdf)