Beregningen af 8 års uafbrudt lovligt ophold, i visse tilfælde 4 års uafbrudt lovligt ophold, er afhængig af, hvilken opholdstilladelse du har, og hvordan du søgte om din første tidsbegrænsede opholdstilladelse.

Opholdet beregnes som udgangspunkt på følgende måde:

 • Hvis du søgte om opholdstilladelse fra hjemlandet/udlandet, regnes dit lovlige ophold fra datoen, hvor du blev tilmeldt Det Centrale Personregister (CPR) i din bopælskommune efter din indrejse i Danmark.

 • Hvis du var i Danmark, da du søgte om opholdstilladelse, regnes dit lovlige ophold fra tidspunktet, hvor du indgav din første ansøgning om opholdstilladelse i Danmark, når ansøgningen medførte en opholdstilladelse.

 • Hvis du har opholdstilladelse som flygtning eller flygtningelignende status, regnes dit lovlige ophold fra det tidspunkt, hvor du fik asyl i Danmark (datoen for opholdstilladelsen) eller i visse tilfælde tidspunktet for, hvornår du blev tilmeldt CPR.

I visse tilfælde vil dit lovlige ophold først blive regnet fra det tidspunkt, hvor betingelserne for din opholdstilladelse var opfyldt. Fx hvis et ægteskab først indgås efter indgivelsen af ansøgningen. I det tilfælde vil betingelserne tidligst være opfyldt på tidspunktet for ægteskabets indgåelse.

Afbrydelse i lovligt ophold

Der er tale om en afbrydelse i dit ophold, når din opholdstilladelse enten udløber, bortfalder eller inddrages af Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) eller Udlændinge- og Integrationsministeriet, og du ikke forinden har søgt om og fået en ny opholdstilladelse i Danmark. 

Har du fx været udrejst af Danmark, og din opholdstilladelse er udløbet, bortfaldet eller inddraget, medregnes dit tidligere ophold i Danmark ikke. Beregningen af dit lovlige ophold starter forfra, hvis du efterfølgende får en ny opholdstilladelse i Danmark.  

For at undgå, at opholdsberegningen starter forfra, skal du indgive en ny ansøgning om opholdstilladelse, inden din opholdstilladelse udløber, bortfalder eller bliver inddraget. Det er dit ansvar at søge i tide.

Hvis du indgiver en ansøgning om en ny opholdstilladelse efter udløb af din tidligere opholdstilladelse, kan du risikere, at beregningen af dit ophold starter forfra.

Såfremt du har fået dispensation fra bortfald af din opholdstilladelse, er der ikke tale om afbrydelse af lovligt ophold. Dog skal du være opmærksom på, at hvis du har haft ophold i udlandet i en længere periode, er det højst 2 år af opholdet i udlandet, der kan medregnes i beregningen af dit ophold. 

Ophold i udlandet

Ved beregningen af de 8 års, i visse tilfælde 4 års, lovligt ophold i Danmark skal perioder, hvor du har opholdt dig i udlandet, trækkes fra, medmindre der er tale om kortvarige udlandsophold, fx ferie.

Det er uden betydning, om du er registreret med dansk adresse eller registreret som udrejst i CPR, mens du er i udlandet. Det er dog en forudsætning, at du har en gyldig opholdstilladelse i Danmark eller har fået dispensation fra bortfald, hvis opholdet i udlandet skal regnes med i opholdskravet.

Udstationering eller udsendelse til udlandet

I visse tilfælde kan du medregne perioder, hvor du opholder dig i udlandet, ved beregningen af det lovlige ophold i Danmark.

Dette gælder fx, hvis du som led i dit ansættelsesforhold har været udstationeret eller udsendt til udlandet i en periode, dvs. hvis du er ansat i en dansk virksomhed, men du er udsendt af virksomheden til at løse en opgave eller arbejde i udlandet.

Perioden i udlandet kan kun medregnes, hvis du er udstationeret eller udsendt for:

 • en dansk offentlig myndighed,

 • en privat virksomhed,

 • en forening, eller

 • en international eller dansk hjælpeorganisation

Det gælder også, hvis din ægtefælle eller samlever bliver udstationeret eller udsendt, og du bosætter dig i udlandet sammen med ham/hende.

Det vil højst være 2 års ophold i udlandet, der kan medregnes ved beregningen af det lovlige ophold i Danmark. Dette gælder uanset, om du skal opfylde kravet om 4 eller 8 års lovligt ophold.

Ved en dansk offentlig myndighed forstås en statslig, regional eller kommunal myndighed.

Ved udstationering for en privat virksomhed stilles der krav om, at virksomheden skal have en vis størrelse. Dette betyder, at der mindst skal være 10 ansatte målt som det gennemsnitlige antal ansatte over en periode på 1 år. Ved opgørelsen af antallet af ansatte medregnes alle beskæftigede - uden hensyn til arbejdstidens længde.

Personer, der er ansat med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave, kan ikke medregnes ved opgørelsen af antallet af ansatte.

Ved udstationering for en forening stilles der krav om, at foreningen skal have en vis størrelse. Dette betyder, at der mindst skal være 10 ansatte målt som det gennemsnitlige antal ansatte over en periode på 1 år. Ved opgørelsen af antallet af ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde.

Personer, der er ansat med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave, kan ikke medregnes ved opgørelsen af antallet af ansatte. Foreningen skal desuden have et almennyttigt sigte, ligesom det skal være naturligt i forhold til foreningens virke, at en ansat skal udstationeres. Endelig skal den ansatte modtage løn fra foreningen.

Øvrigt arbejde i udlandet

Hvis du i en periode har opholdt dig i udlandet af arbejdsmæssige grunde (uden dog at være udstationeret eller udsendt), kan perioden i visse tilfælde medregnes ved beregningen af lovligt ophold i Danmark. Det kan indgå i beregningen, hvis væsentlige hensyn til dine arbejdsforhold efter en konkret vurdering taler for det.

Det vil dog højst være 1 års ophold i udlandet, der kan medregnes i dette tilfælde.

Det væsentlige i vurderingen er:

 • at der er en sammenhæng mellem din stilling i Danmark og dit arbejde i udlandet,

 • at du har været i arbejde i Danmark på det tidspunkt, hvor udlandsopholdet påbegyndes,

 • at du har orlov fra din arbejdsplads i Danmark, og

 • at du genoptager din stilling i Danmark efter endt orlov.

Eksempel: Hvis du er forsker og af hensyn til din videre forskning i Danmark opholder dig i udlandet i en periode.

Du skal være opmærksom på, at det er en forudsætning for at få permanent opholdstilladelse, at du har bopæl i Danmark, når Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i din sag.