Hvis du skal arbejde i Danmark kan du være

 • generelt fritaget,
 • fritaget i højst 40 dage om året, hvis du er bestyrelsesmedlem
 • fritaget i højst 90 dage til særlige arbejdsopgaver
 • fritaget i op til 5 dage som gæsteunderviser

fra kravet om arbejdstilladelse. Dette kaldes for fritagelsesreglerne

 

Følgende personer er fritaget fra kravet om arbejdstilladelse:

Gæsteundervisere behøver ikke have en arbejdstilladelse, hvis de i op til 5 dage inden for en periode på 180 dage, skal undervise på en uddannelsesinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet eller Kulturministeriet.

Det er det klare udgangspunkt, at en udlænding, som skal arbejde i Danmark, skal have en arbejdstilladelse. Dog kan kunstnere, musikere, artister og lignende samt tilknyttet personale være fritaget for krav om arbejdstilladelse, hvis de er af større betydning for en væsentlig kunstnerisk begivenhed.

Kunstneren, musikeren mv. skal som udgangspunkt være plakatbærende, dvs. omdrejningspunktet eller trækplasteret for arrangementet, eller i hvert fald af større betydning for den kunstneriske begivenhed.

Den kunstneriske begivenhed skal være et offentligt arrangement, dvs. det skal være muligt for alle at købe en billet eller på anden vis have mulighed for adgang til begivenheden.

Den kunstneriske begivenhed, kan enten være som led i en turné eller som en eller flere enkeltstående begivenheder.

Der skal være tale om en begivenhed af kortvarig karakter, der som udgangspunkt skal være under 14 dage.

Det nødvendige personale vil også kunne være fritaget for krav om arbejdstilladelse. Det kan være personale, som følger med kunstneren, fx en manager, sminke- og tøjpersonale, lyd- og lyspersonale eller chauffør for en tour-bus m.fl. 

Personale som sædvanligvis stilles til rådighed af arrangøren/stedet vil ikke anses for nødvendigt personale, fx sikkerheds-, garderobe-, bar- og dørpersonale, eller såkaldte stolehold (stagehand-arbejdere), og vil derfor ikke kunne udføre arbejdet uden en arbejdstilladelse.

Et eksempel

Et spillested har arrangeret en enkelt koncert med et band fra et tredjeland (dvs. et land uden for for EU/EØS). Bandet fremgår af spillestedets hjemmeside, hvor der også kan købes billet til arrangementet. Bandet vil være fritaget for krav om arbejdstilladelse i forbindelse med koncerten.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte SIRI

Hvis du er i tvivl om, du er fritaget, kan du sende en skriftlig anmodning til SIRI via vores kontaktformular.

På baggrund af din skriftlige henvendelse, vil SIRI tage stilling til, om du er fritaget for kravet om arbejdstilladelse. Vær opmærksom på, at SIRI ikke på baggrund af telefoniske henvendelser kan tilkendegive, om du er fritaget.

SIRI vil på baggrund af din skriftlige henvendelse lave en vejledende udtalelse om, hvorvidt du er fritaget for krav om arbejdstilladelse.

Vi opfordrer til, at din henvendelse indeholder oplysninger om:

 • den kunstneriske begivenhed, herunder hvilken type begivenhed, der er tale om, hvor den finder sted, perioden for begivenheden, og hvorvidt der kan købes billet. Der kan evt. indsættes henvisning til en relevant hjemmeside for begivenheden.
 • hvem, der skal til Danmark for at medvirke i den kunstneriske begivenhed, og hvad de skal udføre.

Du finder SIRIs kontaktformular her

Professionelle bestyrelsesmedlemmer behøver ikke have en arbejdstilladelse, hvis de inden for et kalenderår opholder sig højst 40 dage i Danmark for at udøve hvervet som bestyrelsesmedlem.

Udlændinge, som er ansat i en virksomhed som er etableret i udlandet og som er koncernforbundet med en virksomhed der er etableret i Danmark, kan være fritaget for kravet om opholdstilladelse.

Det kræver at virksomheden i Danmark har mindst 50 ansatte. Derudover kan udlændingen arbejde i Danmark i op til 2 adskilte arbejdsperioder af højest 15 arbejdsdages varighed inden for 180 dage. 

Fritagelsesreglen er lavet for at skabe fleksible rammer for erhvervslivet.

Reglen skal bl.a. understøtte koncernfællesskabers behov for fleksibel adgang til at kunne vidensdele på tværs af koncernen. Reglen er således ikke tiltænkt manuelt faglært og ufaglært arbejde.  

Generelle betingelser for anvendelse af fritagelsesordningen for koncernforbundne virksomheder:

 • Udlændingen skal være ansat i en virksomhed i udlandet, der er koncernforbundet med en virksomhed i Danmark med minimum 50 ansatte.

 • Det er en forudsætning, at udlændingen skal arbejde hos den virksomhed i Danmark, som udlændingens udenlandske arbejdsgiver er koncernforbundet med.

 • Udlændingen kan arbejde i Danmark i 2 perioder af højest 15 arbejdsdage i 2 adskilte perioder inden for 180 dage. De 2 arbejdsperioder skal være adskilte af et ophold uden for Danmark af minimum 14 dages varighed.

 • Ordningen gælder ikke følgende brancher; bygge- og anlæg, landbrug, skovbrug og gartneri, rengøring, herunder vinduespudsning, hotel- og restauration samt vejgodstransport - medmindre den pågældende udlænding skal til Danmark for at udføre ledelsesarbejde eller arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau og højeste niveau

Et eksempel 

En medarbejder fra en udenlandsk afdeling af en entreprenørvirksomhed (inden for bygge- og anlægsbranchen) skal til Danmark for at deltage i koncernens skatteplanlægning for næste regnskabsår (ledelsesarbejde eller arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau).

Den pågældende udlænding har dermed mulighed for at indrejse i Danmark på et forretningsvisum eller på et visumfrit ophold i op til 15 arbejdsdage og udføre ledelsesarbejde uden en arbejdstilladelse.

Det påhviler arbejdsgiveren og udlændingen at dokumentere, at udlændingen er omfattet af fritagelsesreglen for koncernforbundne virksomheder, og SIRI anbefaler derfor, at virksomheder og udlændinge orienterer sig i nedenstående praksisnotat, der i detaljer gennemgår betingelserne for ordningen.

Læs praksisnotat om koncernfritagelsesreglen

Læs om invitationer til forretningsbesøg og hent print selv invitationen for koncernforbundne virksomheder (VU5)

Følgende personer kan udføre særlige typer af arbejde uden arbejdstilladelse, hvis opholdet varer max. 90 dage fra indrejsen:

 • Videnskabsmænd og foredragsholdere, som er indbudt til at undervise eller lignende.
 • Udlændinge, som skal arbejde som forsker eller gæsteforsker i tilknytning til et universitet eller en virksomhed i Danmark.
 • Potentielle ph.d.-studerende, som skal deltage i et screeningsforløb med henblik på, at et universitet i Danmark kan bestemme, om udlændingen skal påbegynde et ph.d.-uddannelsesforløb på universitetet.
 • Repræsentanter på forretningsrejse for udenlandske firmaer eller selskaber, der ikke har forretningskontor i Danmark. Ved repræsentanter på forretningsrejse forstås almindeligvis repræsentanter fra udenlandske virksomheder, som er på rejse i Danmark med henblik på at indgå aftaler om køb eller salg af produkter eller tjenesteydelser. Hvis en ansat i en udenlandsk virksomhed derimod er fast tilknyttet en dansk virksomhed og udfører arbejde for denne, skal man have opholds- og arbejdstilladelse - selv om der er tale om korttidsophold i Danmark.
 • Montører, konsulenter og instruktører, der skal montere, installere, efterse eller reparere maskiner, udstyr, edb-programmer eller lignende eller informere om brugen heraf, hvis man er ansat af det firma, der leverer udstyret. Du kan læse mere om montørreglen her.
 • Personer, der er ansat i husholdningen hos udlændinge, som er på besøg i Danmark i op til 90 dage.
 • Professionelle idrætsudøvere og -trænere, som skal deltage i en enkeltstående større sportslig begivenhed eller deltage i prøvetræning i en dansk idrætsklub. Hvis der indgås ansættelseskontrakt, kræves der altid en opholds- og arbejdstilladelse, før arbejdet kan påbegyndes. Træning, efter et ansættelsesforhold er startet, anses for arbejde, som kræver tilladelse.

Fritagelsen fra kravet om arbejdstilladelse fritager dog ikke for kravet om visum. Du skal derfor under alle omstændigheder have visum, hvis du er statsborger i et visumpligtigt land.

Du kan se en liste over visumpligtige lande her.

 

Nogle eksempler på situationer hvor du er omfattet af fritagelsesreglerne:

En udlænding, der skal forske i Danmark i op til 90 dage, er fritaget for kravet om en arbejdstilladelse.

Forskere omfatter videnskabeligt personale som for eksempel videnskabelige assistenter, adjunkter, lektorer og professorer, der er indbudt til undervisning eller lignende virksomhed, samt deltagelse i forskningsprojekter.

Der skal være særlige forskningsmæssige grunde til, at arbejdet skal udføres af den pågældende udlænding.

Et universitet eller en virksomhed i Danmark kan således ansætte og aflønne den udenlandske forsker, uden at der skal søges om arbejdstilladelse, hvis opholdet er kortere end 90 dage fra indrejsen. Hvis der er tvivl om, hvorvidt opholdet i Danmark vil være af en længere varighed end 90 dage, skal man før indrejsen have fået en opholds- og arbejdstilladelse, som gælder for hele opholdsperioden, inklusive de første 90 dage.

Læs mere om forskere her.

En gæsteforsker, som har afsluttet en uddannelse på kandidat- eller masterniveau og er inviteret til at forske hos en privat eller offentlig forskningsinstitution i op til 90 dage uden at være ansat eller indskrevet på forskningsinstitutionen, er fritaget for kravet om en arbejdstilladelse.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt opholdet i Danmark vil være af en længere varighed end 90 dage, skal man før indrejsen have fået en opholds- og arbejdstilladelse, som gælder for hele opholdsperioden inklusiv de første 90 dage.

Læs mere om gæsteforskere her.

Potentielle ph.d.-studerende, der skal deltage i et screeningsforløb i Danmark med henblik på evaluering af muligheden for videreuddannelse som ph.d.-studerende her i landet, er fritaget for kravet om en arbejdstilladelse i op til 90 dage fra indrejsen.

Formålet med et screeningsforløb er, at universiteter m.v. skal kunne vurdere de udenlandske studerendes egnethed til et ph.d.-studium og dermed optage de bedst kvalificerede udenlandske studerende til ph.d.-uddannelsesforløb i Danmark.

Potentielle ph.d.-studerende, der skal deltage i et screeningsforløb, og som endnu ikke har afsluttet deres kandidat- eller masteruddannelse, har således mulighed for at opholde sig i Danmark i op til 90 dage fra indrejsen uden at skulle søge om en arbejdstilladelse.

Læs mere om ph.d.-studerende her.

En gæsteunderviser, der fx skal undervise en master class eller give en forelæsning på en uddannelsesinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet eller Kulturministeriet er fritaget for krav om arbejdstilladelse.

Fritagelsen er begrænset til 5 dage inden for en periode på 180 dage. De 5 dage kan fordeles over de 180 dage eller være ét samlet undervisningsforløb på højst 5 dage.

Hvis et undervisningsforløb varer længere end 5 dage, skal der søges om en opholds- og arbejdstilladelse inden arbejdet påbegyndes.

Du er derimod ikke omfattet af fritagelsesreglerne, hvis du allerede har en opholds- og arbejdstilladelse, som er begrænset til en bestemt ansættelse, men gerne vil tage et bijob, som ville have været omfattet af fratagelsesreglerne, hvis dette bijob var dit eneste job i Danmark

Hvis du fx har en sådan stedfæstet arbejdstilladelse hos én arbejdsgiver og skal være gæsteforelæser eller underviser ved en anden institution eller virksomhed, skal du søge om tilladelse til bibeskæftigelse. 

Hvis du er forsker (indenfor den almindelige forskerordning eller fast-track ordningens forskerspor), gæsteforsker eller ph.d-studerende, indeholder din tilladelse ret til bibeskæftigelse. Find nærmere oplysninger om betingelserne under de enkelte ordninger.

Det er dit samlede ophold i Danmark, der har betydning for anvendelsen af fritagelsesreglerne, og ikke den periode du under dit ophold i Danmark tager et bijob, hvor du fx skal undervise eller holde et oplæg hos en virksomhed.

Du kan læse mere om tilladelse til bibeskæftigelse her.