Periode

Jobsøgning*

(hvis ej selv skyld i ledighed)

Gælder reglen om jobskifte? **

Bortfald***

Deltid

Bijob

Beløbsordningen

4 år + kan forlænges

6 måneder

Ja

Omfattet af regler for bortfald

Nej

Skal søge tilladelse

Positivlisten

4 år + kan forlænges

6 måneder

Ja

Omfattet af regler for bortfald

Nej

Skal søge tilladelse

Forsker

4 år + kan forlænges

Ja

Ja

Undtaget fra regler for bortfald

Ja

Har ret til bijob

Gæsteforsker

3 år/indtil projekt er afsluttet. Kan ikke forlænges

Nej

Ja

Omfattet af regler for bortfald

Ja

Har ret til bijob

Ph.d.

Varighed af uddannelsen + kan forlænges i 2 år

Ja (+ ret til arbejde i 20 timer/uge i perioden for jobsøgning)

Ja

Undtaget fra regler for bortfald

Ja

Har ret til bijob

Gæste ph.d.

Varighed af uddannelsen + kan forlænges i 1 år

Nej

Nej

Omfattet af regler for bortfald

 

Ja

Nej

Fast-track

(Forsker/beløb/

uddannelse)

4 år + kan forlænges

6 måneder

Ja

Undtaget fra regler for bortfald

Ja, hvis forsker

 

Nej, hvis beløb /uddannelse

Forsker: Har ret til bijob

Beløb / uddannelse: Skal søge tilladelse

Fast-track

(Korttid)

3 måneder. Kan ikke forlænges

Nej

Ja

Undtaget fra regler for bortfald

Nej

Skal søge tilladelse

Autorisation

(+ arbejds-

tilladelse hertil)

2 år + kan forlænges (dog højst 4 år i alt)

Nej

Nej

Omfattet af regler for bortfald

Ja, hvis der er givet arbejds-tilladelse

Skal søge tilladelse

Trainee

1 år + kan forlænges (dog højst 24 måneder i alt)

Nej

Ja

Omfattet af regler for bortfald

Nej

Skal søge tilladelse

Særlige

individuelle

kvalifikationer

1 år + kan forlænges

Nej

Ja

Omfattet af regler for bortfald

 

Ja (hvis sædvanligt i branchen)

Skal søge tilladelse

Ansat på

boreplatform

Højst 6 måneder

Nej

Ja

Omfattet af regler for bortfald

Nej

Skal søge tilladelse

Fodermestre og

driftsledere

1 år + kan forlænges

Nej

Ja

Omfattet af regler for bortfald

Nej

Skal søge tilladelse

Etableringskort

2 år. Kan ikke forlænges

Nej

Ja

Omfattet af regler for bortfald

Ja

Ikke relevant da ret til ubegrænset arbejde ved alle arbejds-givere

Start-up Denmark

2 år + kan forlænges

Nej

Ja

Omfattet af regler for bortfald

-

Skal søge tilladelse

 

*En jobsøgningstilladelse giver ikke ret til at arbejde. Undtaget er ph.d.-studerende, som må arbejde 20 timer/uge i jobsøgningsperioden.

**Der kan dog kun skiftes over til samme ordning eller andre ordninger, hvor jobskiftereglen også gælder.

***En opholdstilladelse bortfalder, når udlændingen opgiver sin bopæl i Danmark, eller når udlændingen har opholdt sig uden for landet i mere end 6 på hinanden følgende måneder.

 

Rettigheder i jobsøgningsperioden på en erhvervsordning og på en studieordning

Jobsøgning, erhvervsordning: hvis en udlænding (tredjelandsstatsborger) har haft opholdstilladelse efter fast-track ordningen, beløbsordningen eller positivlisten, men uforskyldt mister sit job, kan denne få ny opholdstilladelse til at søge om et nyt job i Danmark. Ansøgningen skal indgives senest umiddelbart efter ansættelsens ophør. Jobsøgningsopholdet er en opholdstilladelse på op til 6 måneder til at søge job i Danmark.

Jobsøgning, studieordning: en udlænding (tredjelandsstatsborger), der får tilladelse til at gennemføre og afslutte en ph.d.-uddannelse i Danmark, får samtidig også 6 måneders tilladelse til at søge job i Danmark efter afslutningen af studiet.

 

 

Arbejde

Bibeskæftigelse

Frivilligt arbejde

Bortfald

Jobskifte

Jobsøgningsophold efter endt studieophold som ph.d.

20 timer/uge

Nej

Ja

Undtaget fra regler for bortfald

Ja

Jobsøgning efter ophold på fast-track ordningen, beløbsordningen eller positivlisten

Nej

Nej

Nej

Omfattet af regler for bortfald

Ja