Klager over første instans afgørelser fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) vedrørende

 • Afslag på opholdstilladelse på baggrund af arbejde, studier, praktik eller Working Holiday
 • Afslag på opholdstilladelse som medfølgende familie
 • Afslag på opholdstilladelse som au pair – herunder også karensregistrering af au pair-familier
 • Afslag på arbejdstilladelse
 • Afslag på EU-ophold - herunder også afgørelse om ophør af EU-ophold
 • Afvisning af ansøgning
 • Bortfald af opholdstilladelse og afslag på ansøgning om dispensation for bortfald
 • Inddragelse af opholdstilladelse og/eller arbejdstilladelse
 • Afslag på genoptagelse af sag
 • Identitetsfastsættelse
 • Certificering af virksomhed – også inddragelse og afslag på forlængelse af certificering
 • Afgørelser om gebyrer efter udlændingelovens § 9 h
 • Afgørelse om pålæg til en virksomhed om at føre digital logbog

kan indgives til:

Udlændingenævnet

Adelgade 13

1304 København K

Tlf.: 61 98 38 00

E-mail: udln@udln.dk

 

Klager over afslag fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på

 • Opholdstilladelse på Færøerne eller i Grønland

kan indgives til:

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

Tlf.: 61 98 40 00

E-mail: uim@uim.dk

Klager over Udlændingestyrelsens afslag i første instans på ansøgninger om Schengenvisum, afslag på ansøgninger om familiesammenføring, afslag på ansøgninger om forlængelse af familiesammenføring, afslag på ansøgninger om permanent opholdstilladelse, afslag på ansøgninger om opholdstilladelse til tidligere danske statsborgere og religiøse forkyndere m.fl., afgørelser om inddragelse af opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring, beslutninger om bortfald af opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring, afslag på dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring, afslag på ansøgninger om opholdstilladelse efter associeringsaftalen med Tyrkiet, afvisning af ansøgninger under henvisning til manglende biometrioptag, afvisning af ansøgninger som følge af manglende opholdsgrundlag, afgørelser om administrativ ud- og afvisning, afslag på udstedelse af fremmedpas og laissez-passer, afslag på ansøgninger om tilbagerejsetilladelse, afslag på ophævelse af indrejseforbud, afslag på ændring af persondata, afgørelser om lovligt forfald i forbindelse med gennemførelse af kursus om dansk familieret samt afgørelser om lovligt forfald i forbindelse med danskprøvekravet i ægtefællesammenføringssager kan indgives til:

Udlændingenævnet
Adelgade 13
1304 København K
Tlf.: 61 98 38 00
E-mail: udln@udln.dk

Klager over Udlændingestyrelsens afslag på ansøgninger om visum til Færøerne og Grønland, afslag på ansøgninger om opholdstilladelse på Færøerne og i Grønland, afslag på ansøgninger om opholdstilladelse til udsendelseshindrede udlændinge og afslag på ansøgninger om opholdstilladelse efter friby-ordningen kan indgives til:

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tlf.: 61 98 40 00
E-mail: uim@uim.dk

I asylsager vil Udlændingestyrelsens førstegangsafgørelser om afslag på asyl normalt automatisk være påklaget til behandling i Flygtningenævnet.

Klager over afgørelser om afslag på forlængelse af asyl, inddragelse af opholdstilladelse på baggrund af asyl, beslutninger om bortfald af opholdstilladelse på baggrund af asyl, afslag på ansøgninger om opholdstilladelse til uledsagede mindreårige asylansøgere, afslag på ansøgninger om ændring af persondata vedrørende udlændinge, der har søgt om eller er meddelt asyl eller opholdstilladelse som udsendelseshindrede eller som uledsagede mindreårige, afslag på ansøgninger om tilbagerejsetilladelse eller udstedelse af laissez-passer til udlændinge, der har søgt om eller er meddelt asyl eller opholdstilladelse som udsendelseshindrede eller som uledsagede mindreårige samt afgørelser i Dublin-sager, hvor det er besluttet, at asylsagen skal behandles i et andet land i medfør af Dublin-forordningen, kan indgives til:

Flygtningenævnet
Adelgade 13
1304 København K
Tlf.: 61 98 37 00
E-mail: fln@fln.dk

Klage over en afgørelse, der skal behandles af Udlændingenævnet, skal være indgivet inden 8 uger efter, at klageren har modtaget afgørelsen. Der er ingen klagefrist ved klage over afgørelser, der er truffet af Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration inden den 1. januar 2013. Der er endvidere ingen klagefrist for indgivelse af klager til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller til Flygtningenævnet.

Klage over afgørelser i Dublin-sager skal dog være indgivet inden 7 dage efter meddelelsen af afgørelsen. Klagen vil blive afvist, hvis den indgives senere end 7 dage.

Du skal normalt betale et gebyr, hvis du vil klage over en afgørelse eller anmode om at en sag genoptages på et af følgende områder, medmindre du er fritaget for at betale gebyr:

 • Familiesammenføring
 • Arbejde, herunder digital logbog
 • Studie og forskere
 • Au pair og praktik
 • Religiøse forkyndere
 • Medfølgende familie
 • Permanent opholdstilladelse

Læs mere om, hvem der skal betale gebyr

Betal gebyr for klage

Du kan indgive en klage til den relevante klagemyndighed.

Klagen bør indeholde oplysning om evt. gebyrbetaling, sagens person ID, sagsnummer, udlændingenummer eller IVR-nummer og kopi af afgørelsen.

For at forkorte sagsbehandlingstiden vedrørende visumsager i Udlændinge- og Integrationsministeriet mest muligt, bør dokumenter, der indleveres i forbindelse med en klage over afslag på visum, ved indleveringen være oversat til dansk, engelsk, fransk eller tysk.