Publiceret 07-10-2021 - Senest opdateret: 05-10-2022

Opdateret skøn for SIRIs sagsbehandlingstider i 2021

SIRI har stadig store udfordringer med lange sagsbehandlingstider på en række områder.

I de første 3 kvartaler af 2021 (fra 1. januar til og med 26. september 2021) har SIRI samlet set truffet 12.763 afgørelser om opholds- og arbejdstilladelser på erhvervsområdet  Det er flere end i både 2020 (hvor antallet dog var påvirket negativt af covid-19) og 2019, hvor SIRI i de første 3 kvartaler traf afgørelse vedr. hhv. 9.162 (2020) og 11.670 (2019)  arbejds- og opholdstilladelser på erhvervsområdet. SIRI har dog stadig store udfordringer med alt for lange sagsbehandlingstider på en række områder.

I maj 2021 udmeldte SIRI et skøn over forventede sagsbehandlingstider med udgangen af 3. kvartal 2021. SIRI vurderer nu, at de tidligere udmeldte forventninger på flere områder ikke er realistiske for de ansøgninger, der er indgivet ved udgangen af 3. kvartal. Det skyldes både, at udfordringerne med SIRIs forlængede sagsbehandlingstid har vist sig sværere at løse end forventet, og at der på nogle områder i den seneste periode er kommet væsentligt flere ansøgninger end forudsat (særligt Fast-track).

SIRI har nedenfor opstillet opdaterede intervaller for de forventede sagsbehandlingstider for ansøgninger, der indgives primo 4. kvartal og resten af året.

 

    Forventet sagsbehandlingstid for hovedparten
  af ansøgere, 4. kvartal 2021 (1)
Fast-track    1-2 måneder
Beløbsordningen alm. (2)   3-4 måneder
Landbrug (fodermestre og driftsledere)   1-2 måneder
Praktikanter (landbrug mv.)   2-3 måneder
Øvrige erhvervsordninger (3)   1-4 måneder
Forskere og gæsteforskere   1-2 måneder
Studerende    2 måneder
Ph.d.   1 måned
Au-pair   3 måneder

 

Noter til tabellen:
(1) Den forventede sagsbehandlingstid for ansøgerne indgivet fra starten af 4. kvartal og frem. Et interval er både udtryk for den aktuelle usikkerhed samt at sagsbehandlingstiden kan svinge henover perioden. Hovedparten skal forstås som, at i størrelsesordenen 70-90 pct. af ansøgningerne senest er afgjort i det angivne interval – afhængig af den enkelte ordning, individuelle forhold ved ansøgningen mv.
(2) En ansøgning anses for almindelig, hvis der søges inden for en branche hvor der erfaringsmæssigt som udgangspunkt meddeles tilladelse. Sagen anses for kompliceret hvis der søges inden for en branche hvor der hovedsageligt gives afslag. Skøn/opgørelse vedr. beløbsordningen er undtaget en række særligt komplicerede sager på bl.a. restaurationsområdet, hvor der erfaringsmæssigt i hovedparten af sagerne gives afslag. For disse sager må forventes længere sagsbehandlingstid.
(3) Omfatter en række forskellige mindre erhvervsordninger: arbejdsmarkedstilknytning, associerings-stand still, boreplatform og lignende, etableringskort, jobsøgningsophold, særlige individuelle kvalifikationer, medfølgende familie på erhvervsområdet, positivlisten for faglærte, positivlisten for personer med videregående uddannelse.

 

De forventede sagsbehandlingstider ovenfor betyder, at sagsbehandlingstiderne fortsat er for lange. SIRI følger derfor situationen meget tæt og vil i den kommende tid bl.a. øge antallet af medarbejdere på erhvervsområdet yderligere med henblik på at nedbringe sagskøen. Der er i trepartsaftalen om arbejdskraft af 6/10-2021 blevet bevilliget 12 millioner kroner til SIRI, som netop skal sikre de fornødne ressourcer til at sænke sagsbehandlingstiden for udenlandsk arbejdskraft. Sagsbehandlingstiden forventes generelt at blive forbedret i løbet af 4 kvartalet og udviklingen forventes med den netop vedtagne 'saltvandsindsprøjtning' at fortsætte i 2022 frem mod en normalisering af sagsbehandlingstiderne i løbet af 2022.

Ansøgninger fra medfølgende familier håndteres som udgangspunkt samtidig med arbejdstagerens ansøgninger eller hurtigst muligt derefter. I den aktuelle situation har SIRI imidlertid særlig fokus på hurtigere afgørelser til gruppen af arbejdstagere mv. Derfor er der ikke opstillet et særskilt skøn for sagsbehandlingstiden for medfølgende ægtefæller. Den prioritering betyder tilsvarende, at sagsbehandlingstiden for forlængelsessager kan være længere end normalt.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI