Publiceret 20-05-2021

SIRI har udfordringer med forlængede sagsbehandlingstider

SIRI har for lange sagsbehandlingstider på en række sagstyper, men arbejder målrettet på fremadrettet at nedbringe sagsbehandlingstiden.

SIRI har fastsat vejledende servicemål, som angiver, hvor lang tid en ansøger maksimalt kan forventes at skulle vente på en afgørelse. Servicemålet regnes fra det tidspunkt, man indgiver sin ansøgning om opholdstilladelse til SIRI, og til man modtager sin afgørelse. Servicemålene for behandlingen af ansøgninger er pt. mellem 1 og 3 måneder, afhængig af sagstypen.

I 2020 steg sagsbehandlingstiderne for ansøgere fra tredjelandsborgere markant på en række områder. Primært som følge af udfordringer relateret til Corona-epidemien samt styrkede kontrol- og sagsbehandlingsprocedurer (se udviklingen fra januar 2020 til januar 2021 i tabellen og uddybende faktaboks nedenfor).

På enkelte områder, herunder for ansøgere om praktik på landbrugsområdet, er sagsbehandlingstiderne aktuelt forbedret og væsentlig kortere end i starten af året (se kolonne med gennemsnitlig sagsbehandlingstid i maj 2021). SIRI oplever fortsat udfordringer som følge af bl.a. Corona-pandemien, men arbejder målrettet på at nedbringe sagsbehandlingstiderne på alle områder i den kommende tid. SIRI forventer derfor, at sagsbehandlingstiderne vil falde i den kommende tid, samtidig med at SIRI forventer at kunne overholde servicemål for mange af ordningerne ved udgangen af 3. kvartal, jf. nedenstående tabel.

Tabel: Sagsbehandlingstider og skøn for sagsbehandlingstider i den kommende periode

Sagstype

Servicemål

Sagsbeh.tid
januar 2020

Sagsbeh.tid
januar 2021

Sagsbeh.tid
maj 2021

Skøn v. udg.
af 3 kvartal 2021

Fast-track*

1 måned

17 dage

35 dage

53 dage

1 måned

Beløbsordningen**  ***

1 måned

59 dage

100 dage

120 dage

1-2 mdr.

Positivliste for personer med videregående uddannelse**

1 måned

66 dage

128 dage

87 dage

1-2 mdr.

Positivliste for faglærte**

1 måned

-

135 dage

127 dage

3 mdr.

Fodermestre/ driftsledere**

1 måned

29 dage

108 dage

119 dage

1-2 mdr.

Forskere/ gæsteforskere

1 måned

25 dage

60 dage

57 dage

1 måned

Ph.d.

1 måned

31 dage

32 dage

18 dage

1 måned

Start-up

1 måned

24 dage

176 dage

64 dage

1-2 mdr.

Etableringskort

1 måned

26 dage

33 dage

31 dage

1 måned

Lønarbejde (særlige individuelle kvalifikationer, trainees og arbejdsmarkeds-tilknytning)

1 måned

27 dage

97 dage

103 dage

1-2 mdr.

 Praktikant

2 mdr.

57 dage

103 dage

27 dage

2 mdr.

Studerende

2 mdr.

41 dage

52 dage

53 dage

2 mdr.

Medfølgende familie

2 mdr.

38 dage

86 dage

88 dage

2 mdr.

Working holiday/ volontører

3 mdr.

34 dage

73 dage

-

3 mdr.

Au pair

3 mdr.

47 dage

51 dage

31 dage

3 mdr.

 

*Det er fortsat muligt at søge om foreløbig tilladelse eller hurtig jobstart, som behandles på stedet i SIRIs Borgercenter.
**Sager, hvor der er behov for at høre de Regionale Arbejdsmarkedsråd om løn- og ansættelsesvilkår, har et servicemål på 3 mdr. Dette mål forventes overholdt ved udgangen af 3. kvartal.
***Tallene vedr. beløbsordningen er undtaget en række særligt komplicerede sager på bl.a. restaurationsområdet, hvor der gennemføres skærpet sagsbehandling. For disse sager må forventes længere sagsbehandlingstid.

Baggrund for de forlængede sagsbehandlingstider

I en længere periode i 2020 var det på grund af COVID-19-restriktioner ikke muligt at få optaget biometri (fingeraftryk og foto) i borgercentrene i Danmark eller på de danske repræsentationer i udlandet. SIRI har endvidere givet ansøgerne længere tid til biometrioptag (som hovedregel 4 uger mod normalt 2 uger). Det er stadig ikke muligt at få optaget biometri i visse lande, og i konkrete tilfælde gives der derfor længere tid end 4 uger til biometrioptag. Det har ført til forsinket sagsbehandling, da SIRI først kan færdigbehandle en sag, når biometrien foreligger.

SIRI har desuden skærpet sagsbehandlingen og kontrollen på flere områder, blandt andet som følge af lovændringer. Det omfatter bl.a. skærpede krav til udenlandske dokumenter, skærpet vurdering af udlændinges reelle løn- og ansættelsesvilkår i Danmark og gennemførelse af interviews af ansøgere. Dette har yderligere forlænget sagsbehandlingen i en række sagstyper.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI