Publiceret 16-03-2021

Nye regler som led i styrket indsats mod negativ social kontrol

Den 15. marts 2021 træder nye regler i kraft, der skal styrke indsatsen mod negativ social kontrol. Reglerne har særligt fokus på at hindre religiøse vielser af mindreårige og på at undgå tvangsmæssig fastholdelse i ægteskab. De nye regler gælder også for ægteskabslignende forhold indgået ved religiøse vielser uden borgerlig gyldighed. I det følgende gennemgås hovedpunkterne i de nye regler på udlændingemyndighedernes område.

Nægtelse af udstedelse af pas ved mistanke om vielse af mindreårig

Hvis der er mistanke om, at en mindreårig udlænding vil blive sendt til udlandet for at indgå ægtskab, vil Udlændingestyrelsen fremover kunne nægte at udstede pas eller rejselegitimation til den mindreårige inden for en frist, der normalt vil være på 1 år.  Hvis der inden for denne frist er tale om særlige omstændigheder, vil en mindreårig udlænding dog kunne få udstedt pas eller rejselegitimation for at kunne foretage en specifik rejse. Læs mere om de nye regler for nægtelse af udstedelse af pas

Udvisning af udlændinge i relation til vielser af mindreårige

Udvisningsreglerne skærpes, så en udlænding som hovedregel vil skulle udvises, hvis den pågældende idømmes ubetinget frihedsstraf for at have:

  • forestået en religiøs vielse m.v. uden borgerlig gyldighed for en person under 18 år, 
  • ladet sit mindreårige barn indgå et sådant forhold, eller 
  • indgået et sådant forhold frivilligt med en person under 18 år, hvor den pågældende selv er over 18 år. 

På tilsvarende vis vil en udlænding som hovedregel skulle udvises, hvis den pågældende idømmes ubetinget frihedsstraf for tvangsmæssigt at have fastholdt en anden person i et ægteskab mod dennes ønske. 

Udvisning af religiøse forkyndere, der medvirker til negativ social kontrol

En udlænding, der har opholdstilladelse som religiøs forkynder, kan udvises uanset straffens karakter, hvis den pågældende dømmes for eksempelvis at have medvirket til udøvelse af negativ social kontrol gennem udarbejdelse af en ægteskabs- og eller skilsmissekontrakt, der har til formål at fastholde en person i et ægteskab, eller i øvrigt medvirker til at lægge pres på en person til at træffe eller undlade at træffe livsbeslutninger vedr. fx skilsmisse. 

Karensperiode for familiesammenføring med børn 

Det vil som udgangspunkt ikke være muligt inden for en karensperiode på 10 år at få familiesammenført et barn til Danmark for en person, der er idømt frihedsstraf for med tvang at have fastholdt nogen i et ægteskab eller et ægteskabslignende forhold.

Ændringer i straffeloven

De ovenstående ændringer på udlændingeområdet er foranlediget af de ændringer til straffeloven, som de nye regler også medfører. 

Det er i straffelovens bestemmelse om psykisk vold nu præciseret, at udøvelse af negativ social kontrol gennem ægteskabs- og skilsmissekontrakter kan være strafbart. Derudover er der indsat en ny bestemmelse i straffeloven, der kriminaliserer religiøse vielser af mindreårige. 

Både religiøse forkyndere, der står for en religiøs vielse af mindreårige, forældre, der lader deres mindreårige børn indgå en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed, samt myndige personer, der frivilligt indgår en religiøs vielse med en mindreårig, kan straffes efter bestemmelsen. 

Straffen for ulovlig tvang er ændret, så en særlig skærpet strafferamme vil finde anvendelse, hvis en person fastholdes i et ægteskab eller lignende mod sin vilje. Straffelovens bestemmelse om billigelse af bl.a. terror, drab, voldtægt, pædofili m.v. er udvidet til også at omfatte billigelse af udøvelse af negativ social kontrol; herunder religiøse vielser af mindreårige, hvis billigelsen sker som led i religiøs oplæring.

Yderligere oplysninger

Læs lovforslaget som fremsat

Læs lovforslaget som vedtaget, hhv. L 126 A og L 126 B


 

Ansvarlig myndighed

Kontakt os