Attention

Besøg nyidanmark.dk/corona hvis du har brug for information om, hvordan coronavirus påvirker SIRI og Udlændingestyrelsens brugere

Publiceret 12-11-2019

Ændring af praksis og mulighed for genoptagelse af sager om indrejseforbud, der er meddelt i forbindelse med udvisning for ulovligt ophold af henholdsvis tredjelandsfamiliemedlemmer til unionsborgere og unionsborgere

På baggrund af EU-Domstolens dom af 10. september 2019 i sagen Chenchooliah mod Irland, sag C-94/18, vil tredjelandsstatsborgere, der har haft opholdsret som medfølgende familiemedlem til en unionsborger, og som efterfølgende er blevet meddelt indrejseforbud i forbindelse med en afgørelse om udvisning af Danmark som følge af ulovligt ophold, som udgangspunkt have mulighed for at få genoptaget deres sag for så vidt angår det samtidig meddelte indrejseforbud.

Tilsvarende gælder unionsborgere, som er blevet udvist med indrejseforbud for ulovligt ophold, idet Udlændingestyrelsen er blevet opmærksom på, at det ikke er foreneligt med EU-retten at meddele indrejseforbud i sådanne sager.

Ændring af praksis og mulighed for genoptagelse for tredjelandsstatsborgere, der har haft opholdsret som familiemedlem til en unionsborger, og som efter ophør af denne ret er blevet udvist med indrejseforbud

EU-Domstolen har i Chenchooliah-dommen fastslået, at tredjelandsstatsborgere, der forud for en afgørelse om udvisning har haft opholdsret efter EU’s opholdsdirektiv som medfølgende familiemedlem til en unionsborger, ikke kan gives et indrejseforbud, når udvisningen er begrundet i andre forhold end den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed.

Udlændingemyndighederne har på den baggrund ændret praksis, således at udvisning af tredjelandsstatsborgere, som befinder sig i en sådan situation, fremover vil ske uden indrejseforbud.

EU-Domstolens dom har derudover den betydning, at visse tredjelandsstatsborgere har mulighed for at få genoptaget deres afgjorte sag om udvisning for så vidt angår det samtidigt meddelte indrejseforbud. Dommen er i den forbindelse relevant for sager, hvor der er truffet udvisningsafgørelse fra og med den 1. maj 2006, hvor opholdsdirektivets regler blev gennemført i dansk ret.

Udlændingestyrelsen har for perioden 2011-19 identificeret 2 sager om administrativ udvisning, hvor det meddelte indrejseforbud vil kunne tænkes ophævet af udlændingemyndighederne som følge af dommen. Det bemærkes, at søgningen ikke har omfattet indrejseforbud, som er udløbet, idet de berørte tredjelandsstatsborgere ikke uden videre kan formodes at have interesse i en genoptagelse.

Fælles for de to udfundne sager er således, at de pågældende tredjelandsstatsborgere aktuelt står registreret med et virksomt indrejseforbud i politiets system. Styrelsen vil nu oplyse disse personer om, at deres sag vil blive genoptaget, med henblik på at styrelsen kan tage stilling til, om det indrejseforbud, der er meddelt, er foreneligt med EU-retten.

Hvad angår perioden 2006-2010 har Udlændingestyrelsen vurderet, at det er yderst usandsynligt, at der er meddelt indrejseforbud, som ikke er udløbet i dag. Det bemærkes i den forbindelse, at de indrejseforbud, som er udstedt i den pågældende periode, har været meddelt for højst 2 år.

Udlændingemyndighederne vil på begæring genoptage sager om administrativ udvisning, hvor det samtidigt meddelte indrejseforbud i en genoptagelsessituation vil kunne tænkes ophævet som følge af dommen, og som ikke måtte være udfundet af myndighederne.

Der kan ansøges om genoptagelse af udvisningssager omfattet af dommen (for så vidt angår det samtidigt meddelte indrejseforbud) ved skriftlig henvendelse til Udlændingestyrelsen ved anvendelse af kontaktformularen på nyidanmark.dk, ved personligt fremmøde i Udlændingestyrelsens borgerservice eller ved henvendelse på telefonnr. 35 36 66 00. Med henblik på den videre sagsbehandling er det vigtigt, at der oplyses en kontaktadresse i udlandet.

Ændring af praksis og mulighed for genoptagelse for unionsborgere, som er blevet udvist med indrejseforbud for ulovligt ophold

Udlændingestyrelsen har tillige ændret sin praksis for meddelelse af indrejseforbud for unionsborgere, der er blevet udvist for ulovligt ophold, således at unionsborgere fremover ikke udvises med indrejseforbud, hvis udvisningen er begrundet i ulovligt ophold. Denne justering af praksis har ligeledes virkning fra 1. maj 2006, hvor opholdsdirektivet blev gennemført i dansk ret, idet styrelsen er blevet opmærksom på, at det siden dette tidspunkt ikke har været foreneligt med opholdsdirektivet at meddele indrejseforbud i forbindelse med en afgørelse om udvisning af unionsborgere begrundet i andre forhold end den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed.

Udlændingestyrelsen vil nu forsøge at identificere de udvisningssager, som – for så vidt angår det samtidigt meddelte indrejseforbud – vil skulle genoptages på den baggrund. Udlændingestyrelsen skal samtidig vejlede om, at personer, som mener, at de er omfattet af muligheden for genoptagelse, også selv kan rette henvendelse til styrelsen og anmode om genoptagelse.

Henvendelse kan ske skriftligt ved anvendelse af kontaktformularen på nyidanmark.dk, ved personligt fremmøde i Udlændingestyrelsens borgerservice eller ved henvendelse på telefonnr. 35 36 66 00.

Yderligere information

Læs EU-Domstolens dom i sag C-94/18

Læs den juridiske vurdering af dommen