Publiceret 24-06-2022

Lovforslag om hurtig jobstart for kandidatdimittender, lempelse af krav til arbejdsgiver på positivlisten for faglærte og afskaffelse af klippekortet for selvforsørgerkursister er vedtaget

Folketinget har den 8. juni 2022 vedtaget et lovforslag, som indeholder flere elementer. Lovændringerne træder alle i kraft den 1. juli 2022.

Hurtig jobstart for kandidatdimittender

Lovændringen betyder, at en udenlandsk dimittend, som er blevet tilbudt et job i Danmark og derfor har ansøgt om opholds- og arbejdstilladelse, har lov til at blive i Danmark og begynde at arbejde, mens SIRI behandler ansøgningen. For at have ret til hurtig jobstart er det en betingelse, at man har opholdstilladelse som studerende og har afsluttet en dansk kandidatuddannelse. Det er desuden en betingelse, at man har ansøgt om opholds- og arbejdstilladelse under en af følgende ordninger:

  • Positivlisten for personer med en videregående uddannelse
  • Positivlisten for faglærte
  • Beløbsordningen
  • Forskerordningen
  • Særlige individuelle kvalifikationer
  • Ansatte på boreplatforme mv.
  • Fodermestre og driftsledere
  • Fast track-ordningen

Krav til arbejdsgiver på positivlisten for faglærte lempes

Lovændringen indebærer en større fleksibilitet ved opgørelsen af kravet om uddannelse af elever og lærlinge (AUB-kravet). Hvor arbejdsgiver før ved en førstegangsansøgning kun kunne opfylde betingelsen ved at have opfyldt sine uddannelsesforpligtelser inden for det senest opgjorte bidragsår, kan arbejdsgiver med lovændringen nu også opfylde betingelsen ved at have opfyldt sine uddannelsesforpligtelser inden for to ud af de seneste tre opgjorte bidragsår.

Samtidig ændres tidspunktet for, hvornår denne betingelse skal være opfyldt på fra afgørelsestidspunktet til ansøgningstidspunktet.

Klippekort for selvforsørgerkursister afskaffes

Endelig betyder lovændringen, at klippekortsordningen afskaffes for selvforsøgerkursister (s-kursister) på danskuddannelsen for voksne udlændinge. Efter ændringen vil s-kursister have ret til 5 års danskuddannelse regnet fra det tidspunkt, danskuddannelsen kan påbegyndes.

S-kursister skal stadig indbetale et depositum inden deltagelse i undervisningen, og hvis uddannelsen skal være omkostningsfri for kursisten, skal uddannelsens moduler bestås inden for fastlagte tidsfrister. Sammenlagt vil disse tidsfrister kunne rumme 45 måneders danskuddannelse uden tab af depositum.

Da uddannelsesperioden er op til 5 år, vil en s-kursist, der følger tidsfristerne for depositummet, som udgangspunkt kunne planlægge op til samlet 15 måneders pauser mellem de forskellige moduler uden at opbruge sin ret til uddannelse.

Lovændringerne træder alle i kraft den 1. juli 2022.

Se det vedtagne lovforslag L189 B hos Folketinget

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI