Publiceret 21-12-2020 - Senest opdateret: 26-01-2021

Nye regler for opholdsordninger på erhvervsområdet

Folketinget har vedtaget en række ændringer af udlændingeloven, som vedrører en del af de ordninger, der administreres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Der er også foretaget ændringer i praktikantbekendtgørelsen og udlændingebekendtgørelsen. Alle ændringer træder i kraft den 1. januar 2021.

Nedenfor følger en oversigt over og beskrivelse af ændringerne.

Krav om udbetaling af løn til dansk bankkonto

Der er indført krav om udbetaling af løn til dansk bankkonto på en række erhvervsordninger. Kravet indebærer, at kun aflønning, som reelt udgør likvide midler, kan indgå i vurderingen af lønniveauet, når der skal tages stilling til, om en ansættelse er på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår.

For at sikre, at arbejdstageren får tid til at oprette en dansk bankkonto, skal den danske bankkonto oprettes inden for 90 dage fra indrejsetidspunktet, hvis udlændingen er indrejst i Dannmark efter, at udlændingen er meddelt opholdstilladelse, eller i andre tilfælde inden for 90 dage fra tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse. Udlændinge, der på ansøgningstidspunktet allerede har opholdstilladelse af mindst 3 måneders varighed, er ikke omfattet af 90 dages fristen.
Kravet omfatter alle ansøgninger (førstegang) indgivet efter 1. januar 2021 om opholds- og arbejdstilladelse efter/som:

 • Fast track-ordningen
 • Beløbsordningen
 • Positivlisten for højtuddannede
 • Positivlisten for faglærte
 • Forskere
 • Særlige individuelle kvalifikationer
 • Fodermestre og driftsledere
 • Arbejdsmarkedstilknytning
 • Jobskifte inden for samme branche, som dannede grundlag for opholdstilladelsen som følge af arbejdsmarkedstilknytning
 • Praktikantordningen

Det bemærkes, at det nye krav er en skærpelse i forhold til, hvad der hidtil har været gældende for beløbsordningen og fast track-ordningens beløbsspor, da kravet om aflønning i form af likvide midler hidtil kun har vedrørt løndele op til beløbskravet.

Særligt om ophold på under 180 dage efter positivlisten for højuddannede, forskerordningen og fast track-ordningens forskerspor:

Kravet om udbetaling af løn til dansk bankkonto finder ikke anvendelse for en udlænding, der meddeles opholdstilladelse efter positivlisten for højtuddannede, forskerordningen og fast track-ordningens forskerspor, når udlændingens ophold, der højst udgør ét ophold inden for 12 måneder, ikke overstiger 180 dage fra udlændingens indrejse i Danmark.

Krav om særskilt arbejdstilladelse til medfølgende familiemedlemmer i visse situationer

Der er indført et krav om særskilt arbejdstilladelse til medfølgende familiemedlemmer, som ønsker at arbejde ved samme virksomhed, som hovedpersonens opholds- og arbejdstilladelse er stedfæstet til, eller for en virksomhed med tæt sammenhæng til denne.
Kravet omfatter alle ansøgninger indgivet efter 1. januar 2021 (både førstegang og forlængelser) om opholdstilladelse som medfølgende til familiemedlem til en arbejdstager med ophold efter/som/på baggrund af:

 • Fast track-ordningens beløbsspor, uddannelsesspor og korttidsspor
 • Beløbsordningen
 • Positivlisten for højtuddannede
 • Positivlisten for faglærte
 • Trainees
 • Særlige individuelle kvalifikationer
 • Ansatte på boreplatforme mv.
 • Fodermestre og driftsledere
 • Arbejdsmarkedstilknytning
 • Jobskifte inden for samme branche, som dannede grundlag for opholdstilladelsen som følge af arbejdsmarkedstilknytning

Ansøgninger om særskilt arbejdstilladelse til medfølgende familiemedlemmer skal indgives til SIRI vedlagt ansættelseskontrakt. For at der kan meddeles en arbejdstilladelse til det medfølgende familiemedlem, er det en betingelse, at ansættelsen er på mindst 30 timer om ugen, og at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold.  Ansøgningerne vil være gebyrfritaget, og der skal ikke optages biometri i forbindelse med ansøgningen.

Andre ændringer

Udover ovenstående ændringer er der indført en række tiltag inden for kontrolområdet, herunder hjemmel til at SIRI kan gennemføre udgående kontrolaktioner.
Alle berørte sider på nyidanmark.dk vil blive opdateret den 1. januar 2021 eller snarest derefter med de nye regler.

 

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI