Den forventede maksimale sagbehandlingstid er
6 måneder

Gebyret er
4.035 kr.

Hvem kan få forlænget sin opholdstilladelse som ægtefælle?

Du kan få forlænget din tidsbegrænsede opholdstilladelse i Danmark, når du er blevet familiesammenført med din ægtefælle eller faste samlever i Danmark. 
Du og din ægtefælle/samlever skal opfylde en række betingelser.

Der gælder andre regler, hvis du har opholdstilladelse som ægtefælle/samlever til en udenlandsk statsborger, der har opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier i Danmark. Læs mere om medfølgende ægtefæller/samlevere

Der gælder særlige regler, hvis du ønsker din opholdstilladelse bevaret i følgende tilfælde:

  • Hvis du efter skilsmisse eller samlivsophør ønsker din opholdstilladelse bevaret som følge af væsentlig tilknytning til Danmark eller ganske særlige forhold, fx samvær med særbørn under 18 år, helbredsmæssige problemer eller handicap. 
  • Hvis du ønsker din opholdstilladelse bevaret efter samlivsophør, der skyldes, at du eller dit barn har været udsat for vold, eller at din ægtefælle er død.

Læs mere om, hvordan du ansøger, når din situation har ændret sig

 

Hvad er betingelserne?

For at få forlænget din opholdstilladelse skal både du, som er ansøger, og din ægtefælle/samlever opfylde visse løbende betingelser. Det vil sige betingelser, som skulle være opfyldt, da du fik din første opholdstilladelse, og som stadig skal være opfyldt, når du søger om forlængelse.

Du kan se, hvilke løbende betingelser der blev stillet for din opholdstilladelse, og hvilke krav der eventuelt er gjort undtagelser fra, i det brev, som Udlændingestyrelsen sendte til dig, da du fik opholdstilladelse.

Din ægtefælle/samlever skal være fastboende i Danmark og I skal leve sammen på jeres fælles bopæl.

Dette krav stilles i alle sager.

Du og din ægtefælle/samlever skal normalt råde over en selvstændig bolig af rimelig størrelse (boligkravet).

En selvstændig bolig er en bolig, der har selvstændig indgang og fremstår som en enhed. Det er ikke en betingelse, at boligen har eget køkken eller toilet.

At råde over en selvstændig bolig betyder, at I skal eje, leje eller fremleje jeres bolig. Eller I skal være andelshavere eller anpartshavere af en bolig.

Hvis I lejer eller fremlejer en bolig, skal varigheden af leje- eller fremlejekontrakten være tidsubegrænset eller være på mindst 1 år og 6 måneder fra den dato, hvor du indgiver ansøgningen om forlængelse.

Hvis I lejer en andelsbolig, skal lejemålet være tidsubegrænset og i øvrigt ikke stride mod andelsboligforeningens vedtægter.

At boligen skal have en rimelig størrelse, betyder at:

  • der højst må bo 2 personer pr. beboelsesrum i boligen, eller
  • boligens areal skal være på mindst 20 m2 pr. person.

Undtagelser fra boligkravet

Hvis Udlændingestyrelsen så bort fra boligkravet, da du fik din nuværende opholdstilladelse, skal I som udgangspunkt heller ikke opfylde kravet, når du søger om forlængelse.

Hvis grunden til, at der blev set bort fra kravet, ikke længere er til stede, vil I dog skulle opfylde kravet alligevel.

Det kan fx være tilfældet, hvis der blev set bort fra kravet, fordi din ægtefælle/samlever havde samvær med mindreårige særbørn, og dette samvær nu er ophørt eller børnene er fyldt 18 år. 

 

Har du fået opholdstilladelse som familiesammenført første gang den 1. juli 2018 eller senere er det normalt et krav, at den bolig, som du og din ægtefælle bor i, ikke er beliggende i et boligområde, der er omfattet af den gældende bekendtgørelse om boligkravlisten. Se den gældende boligkravsliste (pdf)

Der er også udarbejdet en mere detaljeret oversigt over de adresser, der er omfattet af boligkravlisten. Adresserne kan dog blive ændret fx som følge af, at veje og gader ændrer navn. Oversigten er derfor kun vejledende, og i tilfælde af ændringer er det bekendtgørelsen om boligkrav, der er gældende. Se den detaljerede vejledende oversigt over adresser, som er omfattet af boligkravslisten

De boligområder, der er optaget på boligkravslisten for ægtefællesammenføring, svarer til de boligområder, der er optaget på den liste over udsatte boligområder, som udstedes af social- og boligministeren, og som offentliggøres på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside hvert år den 1. december.

Boligområder optages på boligkravslisten, når de opfylder visse kriterier vedrørende tilknytning til arbejdsmarkedet, kriminalitet, uddannelse og bruttoindkomst.

Hvis I flytter til en ny bolig, som er omfattet af boligkravslisten, eller jeres bolig bliver omfattet af boligkravslisten, vil du ikke opfylde kravet om, at jeres bolig ikke må ligge i et boligområde på boligkravslisten.

Undtagelser fra kravet

Hvis Udlændingestyrelsen så bort fra kravet, da du fik din nuværende opholdstilladelse, skal I som udgangspunkt heller ikke opfylde kravet, når du søger om forlængelse.

Hvis grunden til, at der blev set bort fra kravet, ikke længere er til stede, vil I dog skulle opfylde kravet alligevel.

Det kan fx være tilfældet, hvis der blev set bort fra kravet, fordi din ægtefælle/samlever havde samvær med mindreårige særbørn, og dette samvær nu er ophørt eller børnene er fyldt 18 år

Det er normalt et krav, at du og din ægtefælle/samlever er selvforsørgende (selvforsørgelseskravet). Det betyder, at I ikke må have modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, siden du fik din nuværende opholdstilladelse, og at I forsat ikke må modtage ydelser. Læs mere om hvilke ydelser, der har betydning for, om I kan opfylde selvforsørgelseskravet

Undtagelser fra selvforsørgelseskravet

Hvis Udlændingestyrelsen så bort fra selvforsørgelseskravet, da du fik din nuværende opholdstilladelse, skal I som udgangspunkt heller ikke opfylde kravet, når du søger om forlængelse.

Hvis grunden til, at der blev set bort fra kravet, ikke længere er til stede, vil I dog skulle opfylde kravet alligevel.

Det kan fx være tilfældet, hvis der blev set bort fra kravet fordi din ægtefælle/samlever havde samvær med sine mindreårige særbørn, og dette samvær nu er ophørt eller børnene er fyldt 18 år.

 

Der skal stilles økonomisk sikkerhed for en samlet periode på 10 år.

Hvis din ægtefælle/samlever stillede en økonomisk sikkerhed, da du fik opholdstilladelse første gang, skal der være stillet sikkerhed i en samlet periode på 10 år regnet fra startdatoen på den oprindelige sikkerhed.

Hvis den økonomiske sikkerhed er stillet den 1. januar 2011 eller senere, og der er stillet sikkerhed for en samlet periode på mindre end 10 år, og der er under 12 måneder, fra du søger om forlængelse af din opholdstilladelse, til sikkerheden udløber, skal du forlænge den økonomiske sikkerhed eller stille en ny. Sikkerheden skal være gyldig indtil, at der er gået 10 år fra startdatoen på den første økonomiske sikkerhed.

Læs mere om forlængelse af økonomisk sikkerhed

 

Hvornår skal du søge om forlængelse?

Det er meget vigtigt, at du indgiver ansøgningen om forlængelse inden din nuværende opholdstilladelse udløber. Du kan tidligst ansøge 3 måneder før den udløber.

Når du indgiver ansøgningen til tiden, har du lovligt ophold i Danmark, imens din ansøgning bliver behandlet.

Hvis du ansøger for sent

Hvis du indgiver ansøgningen for sent, skal du forvente, at ansøgningen bliver afvist, fordi du i så fald opholder dig ulovligt i Danmark. Dette gælder uanset, hvor kortvarigt dit ulovlige ophold måtte være.

Det betyder, at du i stedet vil skulle forlade Danmark og ansøge om en ny opholdstilladelse fra dit hjemland. En sådan ansøgning vil blive betragtet og behandlet som en helt ny ansøgning om opholdstilladelse. Den vil med andre ord blive behandlet efter de regler, der gælder for personer, som ansøger om opholdstilladelse for første gang, også selvom reglerne måtte være blevet ændret, siden du fik opholdstilladelse.

Hvis du opholder dig ulovligt i Danmark, risikerer du desuden at blive straffet for ulovligt ophold og at blive udvist med indrejseforbud i Danmark og alle øvrige EU- og Schengenlande i op til 2 år.

Hvis Danmarks internationale forpligtelser tilsiger det, kan ansøgningen tillades indgivet, selvom den er indgivet for sent. Det vil betyde, at du har lovligt ophold, mens vi behandler din ansøgning om forlængelse. Du kan dog risikere at blive straffet for ulovligt ophold i perioden fra din tilladelse udløb frem til, at du indgav din ansøgning om forlængelse.

Kan du være fritaget for gebyr?

Der kan være særlige tilfælde, hvor du kan indgive en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse uden at betale gebyr.

Danmarks internationale forpligtelser om at beskytte retten til familieliv gør, at du fx ikke skal betale gebyr, hvis:

  • Din ægtefælle har opholdstilladelse i Danmark som flygtning.
  • Du eller din ægtefælle har et særbarn i Danmark, som du eller din ægtefælle har samvær med i et regelmæssigt omfang.
  • Du eller din ægtefælle har et særbarn i Danmark, som I bor sammen med, og som barnets anden forælder har samvær med i et regelmæssigt omfang.
  • Du og/eller din ægtefælle har et hjemmeboende fællesbarn eller særbarn under 18 år, som har haft mindst 6-7 års uafbrudt fast lovligt ophold i Danmark, hvor barnet løbende har gået i en dansk institution eller skole.
  • Din ægtefælle lider af alvorlig sygdom eller har et alvorligt handicap.

På grund af associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet, skal du heller ikke betale gebyr, hvis du eller din ægtefælle er tyrkisk statsborger og økonomisk aktiv, som arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder.

Læs mere om, hvem der kan være fritaget for gebyrbetaling

Hvor mange år kan din opholdstilladelse forlænges med?

Din opholdstilladelse vil efter de første 2 år normalt kunne forlænges med 4 år. Når du har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst 6 år, kan din opholdstilladelse herefter forlænges med 6 år ad gangen.

Hvis din ægtefælle/samlever selv har en tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark, kan din opholdstilladelse dog højst forlænges indtil udløbet af din ægtefælles/samlevers opholdstilladelse.

Hvis din opholdstilladelse er betinget af, at der er stillet en økonomisk sikkerhed, og sikkerheden har været stillet i en samlet periode på mindre end 10 år regnet fra startdatoen på den oprindelige sikkerhed, kan din opholdstilladelse højst forlænges indtil udløbet af den økonomiske sikkerhed.

Derudover kan din opholdstilladelse kun forlænges

indtil 3 måneder før dit pas udløber. Hvis dit pas fx udløber om 12 måneder, kan opholdstilladelsen kun forlænges med 9 måneder.

Hvis du skal have fornyet dit nationalitetspas, skal det gøres på dit hjemlands ambassade eller generalkonsulat. Hvis du har et konventions- eller fremmedpas, skal du søge om fornyelse hos Udlændingestyrelsen.

Udlændingestyrelsen forlænger ikke en tidsbegrænset opholdstilladelse for en kortere periode end 6 måneder.

 

Her kan du få overblik over, hvad du skal gøre, når du vil ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring. 

Inden du betaler gebyret, anbefaler vi, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få forlænget din opholdstilladelse. Du kan læse om betingelserne under fanen ’Det skal du vide’.

Du og din ægtefælle/samlever skal udfylde hver jeres del af ansøgningen og vedlægge dokumentation. Det er derfor en god idé at indsamle dokumentationen på forhånd.

I kan få brug for:

 

Afsæt gerne

20-30 minutter

til at udfylde ansøgningen

2 personer

Du og din ægtefælle/samlever skal udfylde hver jeres del af ansøgningen

Ansøgningsløsningen indeholder en grundig vejledning i, hvordan I udfylder ansøgningen, og hvilken dokumentation I kan vedhæfte.

I skal have MitID for at bruge ansøgningsløsningen. Læs mere om MitID

Hvis I vil fortsætte med at udfylde en gemt digital ansøgning, skal I vælge ”Start digital ansøgning”. Når I er logget ind, kan I hente den gemte ansøgning.

Hvis I har ændringer til en digital ansøgning, som er sendt til Udlændingestyrelsen, skal I kontakte os. I skal ikke indgive en ny ansøgning. Se Udlændingestyrelsens kontaktoplysninger

Start digital FA3 ansøgning 

Det er obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning FA3 online, når du søger om forlængelse af din opholdstilladelse som familiesammenført ægtefælle, medmindre du er undtaget fra dette krav. Læs mere om obligatorisk digital selvbetjening 

Når du indgiver en ansøgning til Udlændingestyrelsen, vil vi behandle dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi behandler dine oplysninger, på denne side: Personoplysninger – Sådan behandler vi dine oplysninger

 

Du skal normalt have taget fingeraftryk og ansigtsfoto – også kaldet biometri – inden for 4 uger fra, du har indgivet ansøgningen. Biometrien skal bruges for, at du kan få et nyt opholdskort.

Du kan få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Du skal bestille en tid, inden du møder op i Borgerservice. Læs mere om, hvor Udlændingestyrelsens Borgerservice har afdelinger, og hvordan du bestiller tid

Læs mere om opholdskort med fingeraftryk og ansigtsfoto

 

Ansvarlig myndighed

Kontakt os