Den forventede maksimale sagsbehandlingstid er
7 måneder

Hvem kan have en afledt opholdsret og få mulighed for opholdstilladelse?

Du kan kun få opholdstilladelse, fordi du har et barn under 18 år, som er dansk statsborger, hvis der består et så kvalificeret afhængighedsforhold mellem dig og barnet, at barnet er tvunget til at forlade Danmark, hvis du nægtes ophold her i landet.

Det er hensynet til barnets tarv, der afgør, om du kan få opholdstilladelse.

Hvilke betingelser skal I opfylde?

Når du er familiemedlem til en dansk statsborger, kan du som udgangspunkt ikke få opholdstilladelse i Danmark i medfør af EU-rettens regler om fri bevægelighed, da de ikke finder anvendelse på rent interne forhold, fx familieforhold. Dog har EU-domstolen i en dom slået fast, at man som tredjelandsstatsborger kan få en afledt opholdsret efter EU-retten. 

Det betyder, at når du er forælder til et mindreårigt barn, der er statsborger i et EU-land, kan du under visse betingelser få opholdstilladelse i det EU-land, hvor barnet enten er bosat eller skal indrejse og opholde sig med dig (afledt opholdsret). Det kan være tilfældet, hvis et afslag på opholdstilladelse vil betyde, at barnet vil blive nødt til at forlade EU.

En afledt opholdsret beskytter således dit danske barns ret til som EU-borger at indrejse, tage ophold og forblive i sin medlemsstat og skal sikre, at barnet ikke tvinges ud af Danmark, fordi du nægtes ophold her i landet. En afledt opholdsret er derfor som udgangspunkt kun relevant, hvis du ikke har en anden opholdstilladelse i Danmark, da du – og dermed dit barn – kan forblive i Danmark på baggrund af denne.

Hvis betingelserne for din opholdstilladelse ikke længere kan anses for opfyldt – fx i forbindelse med en ansøgning om forlængelse – så vil Udlændingestyrelsen af egen drift vurdere, om der i stedet er grundlag for at meddele dig en afledt opholdsret. 

Betingelserne, I skal opfylde for at få opholdstilladelse, er forskellige alt efter om det mindreårige barn bor sammen med begge sine forældre eller ej.

Når et mindreårigt dansk barn bor sammen med begge sine forældre (hvoraf du er tredjelandsstatsborger og den anden forælder er dansk statsborger), og hvor begge forældre i det daglige er fælles om at tage sig af barnet og om at varetage den retlige, følelsesmæssige og økonomiske forsørgelse af barnet er der en formodning for, at der foreligger et afhængighedsforhold mellem barnet og begge forældre.

Denne formodningsregel indebærer, at der i en sådan situation som udgangspunkt skal gives opholdstilladelse til dig. Dette gælder dog ikke, hvis der konkret er forhold, der taler imod, at der består et afhængighedsforhold mellem dig og barnet.

Det er vurderingen, at der vil være en formodning for, at der foreligger et afhængighedsforhold af en karakter, som kan danne grundlag for opholdstilladelse til dig, når der er tale om et reelt og stabilt familieliv. Ved vurderingen heraf vil varigheden af familielivet, herunder navnlig den periode, hvor du har boet sammen med barnet og barnets anden forælder, indgå med betydelig vægt, ligesom der i praksis vil kunne stilles krav om faktisk udøvelse af familielivet.

Det er Udlændingestyrelsen, der konkret vil skulle afkræfte formodningen for, at der foreligger et afhængighedsforhold, når der er tale om en familiesituation, hvor barnet bor sammen med begge sine forældre, som i de daglige er fælles om at tage sig af barnet i bred forstand.

I tilfælde, hvor et mindreårigt barn ikke bor sammen med begge sine forældre, skal det vurderes, hvilken forælder, der faktisk tager sig af barnet, og om der består et faktisk afhængighedsforhold mellem barnet og dig, der søger opholdstilladelse.

Udlændingestyrelsen foretager en konkret vurdering af barnets tarv på baggrund af alle sagens omstændigheder herunder:

  • Barnets alder,

  • fysiske og følelsesmæssige udvikling,

  • graden af følelsesmæssig tilknytning til såvel dig som barnets anden forælder, der er dansk statsborger, og

  • vurdering af den risiko som adskillelsen fra dig indebærer for barnets ligevægt.

Du kan læse mere i Vejledning om afledt ret til ophold for tredjelandsfamiliemedlemmer til danske statsborgere, der ikke har udøvet retten til fri bevægelighed (Udlændingelovens § 9 c, stk. 1, jf. TEUF artikel 20), som Udlændinge- og Integrationsministeriet har udsendt den 14. august 2020.

Hvilken opholdstilladelse får du?

Du får tidsbegrænset opholdstilladelse

Du får i første omgang opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, i en begrænset periode, typisk 2 år, men med mulighed for forlængelse, hvis du og barnet i Danmark stadig opfylder visse betingelser.

Hvis dit barn fylder 18 år inden for 2 år, vil du i stedet få en opholdstilladelse, der er gyldig til dette tidspunkt. Det er nemlig en betingelse for din opholdstilladelse, at dit barn er under 18 år, og du vil derfor som udgangspunkt ikke kunne få din opholdstilladelse forlænget, hvis dit barn på det tidspunkt ikke længere er umyndigt. Der vil dog i visse tilfælde være mulighed for yderligere forlængelse, hvis der er personlige forhold hos dig som gør, at en nægtelse af forlængelse vil være særligt belastende for dig. Du kan læse mere om, hvilke forhold, der kan indgå i denne vurdering

Hvis du er gift eller samlevende med barnets anden forælder i Danmark, kan du i stedet søge om ægtefællesammenføring. Det kan du vælge at gøre i stedet for at søge på baggrund af dit danske barn fra starten, eller når det ikke som udgangspunkt længere er muligt at få din afledte opholdsret forlænget på grund af, at dit barn er fyldt 18 år. I begge tilfælde vil du skulle indgive en førstegangsansøgning, og det vil være de almindelige gældende betingelser for ægtefællesammenføring, som du og din ægtefælle/samlever skal opfylde.

Du kan arbejde i Danmark

Hvis du får opholdstilladelse i Danmark, må du arbejde i samme periode, som opholdstilladelsen gælder.

 

Her kan du få overblik over, hvad du skal gøre, når du, som er tredjelandsforælder ønsker at søge om opholdstilladelse på baggrund af dit mindreårige barn, der er dansk statsborger.

Du skal udfylde ansøgningen og vedlægge dokumentation. Det er derfor en god idé at indsamle dokumentationen på forhånd.

I kan få brug for:

Afsæt gerne

20-30 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

Du, der søger om opholdstilladelse, skal udfylde ansøgningen.

Ansøgningsskemaet indeholder en grundig vejledning til, hvordan du udfylder ansøgningen, og hvilken dokumentation du skal vedlægge.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema AO1:

Hent skema AO1 (word)

Hent skema AO1 (pdf) 
Hvis du har ændringer til en ansøgning, som er indgivet til Udlændingestyrelsen, skal du kontakte os. Du skal ikke indgive en ny ansøgning. Se Udlændingestyrelsens kontaktoplysninger

Når du indgiver en ansøgning til Udlændingestyrelsen, vil vi behandle dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi behandler dine oplysninger, i ansøgningsskemaet eller på denne side: Personoplysninger – Sådan behandler vi dine oplysninger

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et outsourcing kontor i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og outsourcing kontorer, hvor du kan indgive din ansøgning

Hvis der ikke er en dansk repræsentation eller et outsourcing kontor i det land, hvor du bor, henviser listen til andre landes repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, fx Norge eller Sverige, eller til nærmeste danske repræsentation eller outsourcing kontor i regionen.

Udlændingestyrelsen anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx flere pasfotos eller kopier af ansøgningen.

Du ansøger fra Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

  • har gyldigt visum,
  • er fritaget for krav om visum, eller
  • allerede har opholdstilladelse i Danmark.

Du kan indgive den ved at sende den til Udlændingestyrelsen. Du kan sende den digitale via vores kontaktformular eller via digital post. Du kan sende det med post til Udlændingestyrelsen på adressen:

Udlændingestyrelsen
Farimagsvej 51A
4700 Næstved

Du behøver ikke vedlægge et brev, når du sender ansøgningen til os. Ud fra oplysningerne i ansøgningen, kan vi finde frem til din sag. 

Du har også mulighed for at aflevere din ansøgning i Udlændingestyrelsens postkasse i Næstved.

Læs mere om, hvornår du kan indgive ansøgning i Danmark

Når du indgiver din ansøgning, skal du normalt have taget fingeraftryk og ansigtsfoto – også kaldet biometri. Biometrien skal bruges til identifikation af dig og for, at du kan få et opholdskort, hvis du får opholdstilladelse.

Du kan få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Du skal bestille en tid, inden du møder op i Borgerservice. Læs mere om, hvor Udlændingestyrelsens Borgerservice har afdelinger, og hvordan du bestiller tid

Læs mere om opholdskort med fingeraftryk og ansigtsfoto

Ansvarlig myndighed

Kontakt os