Sagsbehandlingen tager normalt
1 måned

Hvis der er brug for flere oplysninger, kan sagsbehandlingen dog tage op til
3 måneder

Gebyr for sagsbehandling
6.290 kr.

Hvad er den supplerende beløbsordning?

Hvis du er blevet tilbudt et job i Danmark med en årlig løn på mindst 393.000 kr., kan du ansøge om opholds- og arbejdstilladelse efter den supplerende beløbsordning.

Den supplerende beløbsordning er en selvstændig ordning. Vær opmærksom på, at den supplerende beløbsordning indeholder en række betingelser,  der ikke er gældende for den ordinære beløbsordning.

Du skal ikke have en bestemt uddannelse, og jobbet behøver ikke være inden for et bestemt erhvervsområde eller fag.

Hvis du har søgt asyl i Danmark og er blevet tilbudt et arbejde med høj løn, kan du også ansøge efter ordningen.

Hvad er betingelserne?

Du skal opfylde nogle bestemte betingelser for at få en tilladelse til at opholde dig og arbejde i Danmark efter den supplerende beløbsordning:

Det er et krav, at du er tilbudt et arbejde med en årlig løn på mindst beløbsgrænsen for den supplerende beløbsordning. Beløbsgrænsen er på 393.000 kr. i 2024 og reguleres hvert år den 1. januar.

Når SIRI skal vurdere, om du er tilbudt en årlig løn på mindst beløbsgrænsen, kan vi kun medregne følgende løndele:

 • Kontant løn, herunder fx faste tillæg og bonusser, som derfor er garanteret løn

 • Indbetaling til arbejdsmarkedspension, herunder den del af pensionsbidraget, der betales af arbejdsgiveren, og den del, der betales af ansøger

 • Udbetalte feriepenge

Du skal opfylde kravet om en årlig løn på mindst beløbsgrænsen, selvom du holder ferie uden løn. Optjener du feriepenge, der først udbetales året efter, kan de ikke tælle med i din løn det år, hvor du optjener dem. Det er også kun udbetalte feriepenge fra den arbejdsgiver, hvor du aktuelt har tilladelse til at arbejde, som kan indgå i beregningen.

En arbejdsgiver vil kunne give personalegoder, fx kantineordning, fri bil, fri telefoni, internet, betaling til husleje mv., som et tillæg til din løn, men vi vil ikke kunne medregne disse løndele, når vi skal vurdere, om din løn opfylder kravet om, at den skal være mindst på beløbsgrænsen.

Det er en betingelse, at den stilling, du er tilbudt, har været slået op på Jobnet og på EURES-portalen i mindst to uger, inden du ansøger om opholds- og arbejdstilladelse hos SIRI.

Stillingsopslaget må som udgangspunkt ikke være slået op mere end seks måneder forinden, du ansøger om opholds- og arbejdstilladelse. SIRI beregner de seks måneder fra den dag, stillingsopslaget er oprettet på Jobnet og EURES-portalen.

Er stillingen kun slået op på andre jobportaler, vil dette ikke opfylde betingelsen.

Det har ikke betydning, hvor mange ansøgere der har været på stillingsopslaget, eller om stillingsopslaget fortsat er åbent eller rekrutteringsprocessen er færdig.

Din arbejdsgiver skal derfor erklære på tro og love, at stillingen har været slået op på Jobnet og EURES-portalen i mindst to uger. SIRI fører stikprøvevis kontrol af, om erklæringerne er korrekte.

Hent erklæringen på tro og love

Vær opmærksom på, at dette er en betingelse, selvom du allerede har opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af en anden stilling. Hvis du indgiver din nye ansøgning inden stillingen har været slået op i mindst to uger, vil du derfor ikke opfylde betingelsen.

Din løn skal udbetales til en dansk bankkonto i dit eget navn, og det er et krav, at banken driver lovlig bankvirksomhed i Danmark.

Der er ikke krav om, at overførslen til den danske bankkonto skal ske fra en dansk konto.

Du skal selv kontakte et pengeinstitut for at oprette en dansk bankkonto. Der er ikke umiddelbart begrænsninger i typen af konto.

Har du endnu ikke har fået en dansk adresse eller CPR-nummer og oplever udfordringer med at oprette en dansk bankkonto, kan du læse mere om mulighederne for at oprette en basal betalingskonto på www.basalbetalingskonto.dk (åbnes i nyt vindue)

Din danske bankkonto skal oprettes inden for 180 dage fra opholdstilladelsen er givet. Hvis du indrejser efter, at du har fået opholdstilladelse, skal du oprette en bankkonto inden for 180 dage fra din indrejse i Danmark. Hvis du allerede har en opholdstilladelse i Danmark, som er gyldig i mindst 180 dage , skal lønnen udbetales til din danske bankkonto fra første lønudbetaling.

Her kan du læse mere om udbetaling af løn til dansk bankkonto

Den løn, som du er tilbudt, må ikke være ringere end det, som er normalt inden for det fagområde, hvor du skal arbejde.

Når vi skal vurdere, om den tilbudte løn er sædvanlig, kan vi kun medregne følgende løndele:

 • Kontant løn, herunder fx faste tillæg, som derfor er garanteret løn

 • Indbetaling til arbejdsmarkedspension, herunder den del af pensionsbidraget, der betales af arbejdsgiveren, og den del, der betales af ansøger

 • Udbetalte feriepenge

Optjener du feriepenge, der først udbetales året efter, kan de ikke tælle med i din løn det år, hvor du optjener dem. Det er også kun udbetalte feriepenge fra den arbejdsgiver, hvor du aktuelt har tilladelse til at arbejde, som kan indgå i beregningen. 

En arbejdsgiver vil kunne give personalegoder, fx kantineordning, fri bil, fri telefoni, internet, betaling til husleje mv., som et tillæg til din løn, men vi vil ikke kunne medregne disse løndele i vores vurdering af sædvanligheden af din løn. 

Læs mere om sædvanlig løn

Dine ansættelsesvilkår, herunder din ret til ferie, opsigelsesvarsler m.m., må ikke være ringere end det normale på det fagområde, hvor du skal arbejde.

Hvis SIRI er i tvivl, om ansættelsesvilkårene er sædvanlige, kan vi bede de regionale arbejdsmarkedsråd om at vurdere dem.

Læs mere om sædvanlige ansættelsesvilkår

Når du søger, må du ikke have fået en bøde på 3.000 kr. eller mere efter udlændingeloven, straffeloven, lov om våben og eksplosiv stoffer m.v. eller lov om euforiserende stoffer, i en periode på to år inden du indgiver din ansøgning.

Du må heller ikke få en bøde efter, at du indgiver din ansøgning.

Hvis du får en bøde på 3.000 kr. eller mere efter, at du indgiver din ansøgning eller efter, at du har fået opholds- og arbejdstilladelse efter den supplerende beløbsordning, kan SIRI inddrage din tilladelse og du vil miste retten til at være i Danmark.

Du skal på tro og love erklære at opfylde ovenstående betingelse og sende erklæringen til din arbejdsgiver, så at den kan vedhæftes til ansøgningen.

Hent erklæring på tro og love her

Det er en betingelse, at den sæsonkorrigerede bruttoledighed i gennemsnit i de tre måneder før ansøgningstidspunktet ikke overstiger 3,75 pct.

Det er uden betydning, hvis niveauet for den sæsonkorrigerede bruttoledighed reguleres efter ansøgningens indgivelse.

Læs mere om bruttoledighed og se det aktuelle niveau

Det er en betingelse, at du arbejder fuldtid. Det vil som udgangspunkt sige 37-40 timer om ugen. 

Kravet om, at din løn er på mindst beløbsgrænsen gælder uanset timetal.

Der kan ikke gives en opholds- og arbejdstilladelse til en stilling, som er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt. Der kan godt gives tilladelse til andre stillinger i en konfliktramt virksomhed, hvis disse stillinger efter de fagretlige regler ikke er omfattet af konflikten.

I visse tilfælde er det en betingelse, at du har en dansk autorisation eller en evalueringsautorisation for, at vi kan give dig en opholds- og arbejdstilladelse.

Er du i en evalueringsansættelse for at opnå dansk autorisation, skal du have en evalueringsautorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Har du fået tilbudt ansættelse som fx læge, skal du have en dansk autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du kan læse mere om autorisation til lovregulerede erhverv hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Det er en betingelse for, at du kan få opholdstilladelse efter den supplerende beløbsordning, at din ægtefælle, fast samlever, børn eller øvrige familie, som har opholdstilladelse som medfølgende familie, ikke har fået deres opholdstilladelse inddraget mere end én gang på grund af manglende særskilt arbejdstilladelse.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholds- og arbejdstilladelse efter den supplerende beløbsordning? – og hvad må du ikke?

Hvis du får tilladelse efter den supplerende beløbsordning, er din opholdstilladelse knyttet til dit job i Danmark.

Hvis du mister dit job eller skifter job, skal du altid underrette SIRI om det.

Du har lov til at udføre ulønnet frivilligt arbejde.

Hvis du bliver tilbudt et nyt job hos en ny arbejdsgiver, skal du ansøge om en ny tilladelse.

Hvis du ønsker at tage bibeskæftigelse, skal du ansøge om en særlig tilladelse til dette. 

Du kan læse mere om bibeskæftigelse her. Du kan desuden finde specifik vejledning om censor-opgaver her.

En dansk opholds- og arbejdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du kan læse mere om arbejdsvilkår i Danmark og om den danske model her.

En opholds- og arbejdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode, din tilladelse er gyldig.

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 90 dage inden for den seneste 180 dages periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det er din tilladelse bortfaldet. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark.

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, fx hvis du bliver udstationeret til en søstervirksomhed i en periode, kan du søge om dispensation fra bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her.

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, fx kontanthjælp.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på beskæftigelse, studie m.v. skal du betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen. Vær opmærksom på, at du mister dit depositum, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Hvis du skal bo og arbejde i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner. fx

 • MitID 

 • CPR-registrering 

 • Sundhedskort 

 • Skatteforhold 

 • Ferieforhold 

 • Skole og børnepasning 

 • Bolig 

 • Danskundervisning 

 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Hvis du ansøger fra udlandet, kan du få en opholdstilladelse, som er gyldig 1 måned, før du skal begynde at arbejde. Det giver dig mulighed for at etablere dig i Danmark. Når du ansøger, skal du erklære, at du kan forsørge dig selv og din eventuelle familie i perioden. Hvis du ikke erklærer dette, vil din opholdstilladelse først være gyldig 14 dage før, du skal begynde at arbejde.

Hvis du ansøger fra Danmark, vil din opholdstilladelse være gyldig fra det tidspunkt, hvor du skal begynde at arbejde.

Hvis din ansættelse er på 5 år eller mere, vil du normalt få en opholdstilladelse på 5 år. Hvis du vil fortsætte med at arbejde i Danmark efter de første 5 år, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af forlængelsen af din ansættelse.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark og fortsætte arbejdet, mens SIRI behandler din sag, også selv om din tilladelse udløber.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at opholdstilladelsens varighed er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder inden din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas.

Hvis du ansættes for mindre end 5 år, vil din opholds- og arbejdstilladelse normalt have samme længde som din ansættelse. Hvis du vil fortsætte med at arbejde i Danmark efter denne periode, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse.

Hvis du finder et nyt job, skal du indgive en ny ansøgning på grundlag af det nye job - det kan igen være efter den supplerende beløbsordning, eller det kan være en anden erhvervsordning. Når du har indgivet ansøgning på grundlag af det nye job, behøver du ikke vente med at arbejde til du har fået tilladelsen. Du må begynde det nye arbejde den dag, hvor du indgiver den nye ansøgning.

Hvis din ansættelse bliver forlænget, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark og fortsætte arbejdet, mens SIRI behandler din sag, også selv om din tilladelse udløber.

Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit job eller skifter job

Hvis du får tilladelse efter den supplerende beløbsordning, er din opholdstilladelse knyttet til dit job i Danmark.

Hvis du mister dit job eller skifter job, skal du altid underrette SIRI om det

Din arbejdstilladelse er begrænset til den ansættelse, der er tilladelsens grundlag. Du må ikke arbejde i andre stillinger end den, der er nævnt i din tilladelse. Dette gælder også, hvis du får en ny stilling i samme virksomhed.

På vejledningssiden Din situation ændrer sig, kan du finde eksempler på hvilke stillingsændringer hos samme arbejdsgiver, der kræver, at du ansøger om en ny opholds- og arbejdstilladelse.

Hvis du finder et nyt job, mens du er i arbejde, skal du indgive en ansøgning om en ny opholds- og arbejdstilladelse med oplysninger om den nye ansættelse. Når det er sket, må du begynde at arbejde, selv om du endnu ikke har fået tilladelse fra SIRI.

Hvis du mister dit job, skal du meddele det til SIRI, og din opholds- og arbejdstilladelse vil blive inddraget, da den er baseret på netop dette job.

Kan min familie få opholdstilladelse?

En opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af et job i Danmark giver din familie mulighed for tage med til Danmark. Der kan gives opholdstilladelse til din evt. ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever, samt til hjemmeboende børn under 18 år.

Læs mere om medfølgende familie her

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse baseret på arbejde behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Hvis du er i Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold.

Som hovedregel skal du have en ansættelsesaftale med en dansk registreret virksomhed for at kunne ansøge. Der er dog visse undtagelser, fx hvis du arbejder for en udenlandsk virksomhed, der leverer en tjenesteydelse i Danmark.

Før du indgiver en ansøgning skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det kan du gøre på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, AR1.

Din arbejdsgiver skal udfylde den ene af skemaets to dele, og din arbejdsgiver skal udfylde først. Når arbejdsgiveren er færdig med sin del, får arbejdsgiveren et referencenummer og en adgangskode til skemaets del 2, som arbejdsgiveren skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

Hvis du har givet din arbejdsgiver fuldmagt til at varetage ansøgningen, skal arbejdsgiveren benytte skema AR6. Her er det kun din arbejdsgiver der skal udfylde skemaet.

Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her.

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark. 

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Vær opmærksom på at bruges online ansøgningsskemaerne AR1 og AR6 til at ansøge om ophold- og arbejdstilladelse efter den Supplerende Beløbsordning, skal du nøje følge den procedure, der er beskrevet under trin 4 'Udfyld ansøgning'.

Hvis du er pendler, og ikke skal bo i Danmark og derfor kun ansøger om arbejdstilladelse, skal du ikke oprette sagsbestillings-id og betale gebyr. Du kan i stedet springe direkte til trin 3. Du kan læse mere om pendlere her.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation, inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Repræsenterer du en virksomhed, skal du være opmærksomme på, at SIRI i visse situationer har brug for særlig dokumentation om virksomheden til brug for en vurdering af virksomhedens økonomiske grundlag for at aflønne en medarbejder. Det gælder fx, hvis der er tale om en enkeltmandsvirksomhed og/eller en virksomhed, som er nyetableret eller under etablering.

Du skal vedlægge

Enkeltmandsvirksomheder kan vedlægge

Virksomheder under etablering kan vedlægge

Nyetablerede virksomheder (dvs. virksomheder som endnu ikke har aflagt første regnskab) bedes vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

 pr. person til at udfylde ansøgningen

2 personer

Du og din arbejdsgiver skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet

På dette trin har du og din arbejdsgiver adgang til de relevante ansøgningsskemaer.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.  

Du kan vælge mellem et af disse to online skemaer:

 • AR1, hvor du og din arbejdsgiver udfylder hver sin del af skemaet
 • AR6, hvor du giver din arbejdsgiver fuldmagt til at ansøge på dine vegne

I skemaet AR1 skal din arbejdsgiver udfylde den første af skemaets to dele. Når arbejdsgiveren er færdig med sin del, får arbejdsgiveren et referencenummer og en adgangskode til skemaets anden del, som arbejdsgiveren skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

I skemaet AR6 er det kun din arbejdsgiver, der skal udfylde skemaet. Hvis I anvender AR6, skal du som ansøger underskrive en straffeerklæring og sende den til din arbejdsgiver, så at den kan vedhæftes til ansøgningen.

Hent straffeerklæringen her

Du kan læse mere om fuldmagt og hente en godkendt standard til fuldmagt her.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

Hvis du ikke har MitID, skal du underskrive, indscanne og vedhæfte til ansøgningen dokumentet 'Erklæringer og information'.

Du kan hente dokumentet 'Erklæringer og information' her (også tilgængeligt i selve skemaet)

 

Benyt skemaet AR1          Benyt skemaet AR6

 

Bemærk, at det er obligatorisk at benytte dette ansøgningsskema. I særlige tilfælde kan du blive fritaget fra kravet om at bruge et online ansøgningsskema. Du kan læse mere her.

 

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

Du skal have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning om opholdstilladelse.

Hvis du ikke kan afgive biometri inden for fristen, fordi du ikke kan få en tid på en dansk repræsentation inden de 14 dage, kan du skrive til os, hvornår du har fået tid til biometri. Så undgår du at din ansøgning bliver afvist.

 

Du er i udlandet

Du kan få optaget biometri ved en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan få optaget biometri

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du har indgivet din ansøgning på en norsk repræsentation, har du samtidig afleveret et ansigtsfoto. Hvis du senere får en opholdstilladelse på baggrund af din ansøgning, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du er i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du få optaget biometri i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum,
 • eller allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her.  

Hvis du er pendler og ikke bor i Danmark, og derfor kun ansøger om forlængelse af din arbejdstilladelse, skal du ikke have optaget biometri. Du kan læse mere om pendlere her

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id
 • Betalt gebyr
 • Indgivet ansøgningen
 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan finde oplysning om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar her.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI

Også relevant for dig