Spørgsmål og svar

Der skal som udgangspunkt træffes afgørelse i din visumsag inden for 15 dage.

Der vil dog være nogle sager, som kræver nærmere undersøgelser. I disse sager kan sagsbehandlingstiden være op til 45 dage. 

Sagsbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt, hvor en antagelig ansøgning er modtaget på en repræsentation. 'Antagelig' vil sige, at repræsentationen har konstateret, at du opfylder Schengen-betingelserne for at indgive en ansøgning.

Visse nationaliteter eller personkategorier skal i forudgående konsultation hos ét eller flere Schengenlande, inden der kan udstedes visum. I disse sager vil der normalt gå mindst 10-12 dage, før der kan træffes afgørelse i visumsagen. Se listen over disse nationaliteter og personkategorier (bilag 16 til Visumhåndbogen)

Sagsbehandlingstiderne må ikke overskrides. Det betyder, at sagen vil blive afgjort på de foreliggende utilstrækkelige oplysninger, hvis du som ansøger, din vært eller evt. tredjepart ikke ved fristens udløb har afgivet de nødvendige oplysninger til sagens behandling. Hvis der umiddelbart herefter kommer oplysninger om forhold, der var aktuelle og relevante på sagsbehandlingstidspunktet, men ikke nåede frem inden afgørelsen, kan sagen i mange tilfælde genoptages. I andre tilfælde må der ansøges på ny.

I ansøgninger om forlængelse af et visumophold eller forlængelse af retten til ophold i Danmark udover 90 dages visumophold eller 90 dages ophold som visumfri, er målet for den maksimale sagsbehandlingstid 14 dage. På grund af et stort antal af visumansøgninger er der aktuelt en maksimal sagsbehandlingstid på 6 måneder.

Læs mere om Udlændingestyrelsens sagsbehandlingstider

De danske myndigheder behandler i alt ca.  145.000 visumansøgninger om året. De fleste visumansøgninger behandles af de danske repræsentationer rundt om i verden.
I visse tilfælde sender repræsentationen ansøgningen til behandling i Udlændingestyrelsen. Det kan fx være at, Udlændingestyrelsen har bedre mulighed for at undersøge sagen.

Ansøgningen sendes via visumsystemet.

I visse tilfælde skal de danske repræsentationer forelægge sagen for Udlændingestyrelsen. Læs mere om, hvilke sager der skal forelægges Udlændingestyrelsen i Visumbekendtgørelsen § 28

Når de danske repræsentationer udsteder et visum, modtager du en skriftlig vejledning på engelsk om reglerne for karensperiode, rejsesygeforsikring og økonomiske midler ved indrejsen i Schengen. Læs Information Sheet to Visa Holders

Hvis Udlændingestyrelsen behandler ansøgningen

Hvis du ikke har afleveret et invitations-id eller en udfyldt papirinvitation fra værten i Danmark sammen med visumansøgningen til repræsentationen, sender Udlændingestyrelsen normalt en invitationsblanket til den vært, du har oplyst at skulle besøge i Danmark. Udlændingestyrelsen sender invitationsblanketten til den adresse, du har angivet på ansøgningsskemaet. Det er derfor vigtigt, at du angiver den danske adresse korrekt.

Når Udlændingestyrelsen sender en invitationsblanket, er der ikke taget stilling til, om du kan få et visum til Danmark.

I nogle sager vil der være behov for, at du som ansøger, din vært eller I begge kommer med yderligere oplysninger til sagen. Kommunikationen med dig vil ske ved, at Udlændingestyrelsen skriver til den repræsentation, hvor du har indgivet din ansøgning. Repræsentationen vil derefter kontakte dig.

Svaret på din ansøgning sendes til den repræsentation, hvor du har indgivet din ansøgning. Din vært får normalt ikke særskilt besked. Hvis din vært har benyttet en digital invitation, og du har indgivet ansøgningen på en dansk repræsentation, vil din vært via Min Side kunne se status på din visumsag. Fx kan værten se, om der er truffet en afgørelse i din sag. Se Min Side

I en stor del af de tilfælde, hvor der søges om visum til forretningsbesøg, gives der visum direkte på de danske repræsentationer uden, at sagerne forinden er blevet forelagt for Udlændingestyrelsen. Det er de såkaldte bona fide-sager.

I de tilfælde, hvor de danske repræsentationer ikke kan give visum direkte på repræsentationen og heller ikke kan give afslag på visum, sendes ansøgningen videre til Udlændingestyrelsen, der træffer afgørelse i sagen. Udlændingestyrelsen afgør bl.a. sager, hvor der er forhold, der skal vurderes nærmere. Det kan fx være forhold vedrørende den virksomhed/organisation, som ansøgeren ønsker at besøge i Danmark.

I visse tilfælde skal de danske repræsentationer forelægge sagen for Udlændingestyrelsen, fx hvis der er tvivl om, hvorvidt formålet med forretningsbesøget kræver en arbejdstilladelse. Læs mere om hvilke sager, der skal forelægges i § 28 i visumbekendtgørelsen

Udlændingestyrelsen giver som udgangspunkt visum, hvis det kan dokumenteres, at ansøgeren er erhvervsdrivende. Ansøger skal som led i sit erhverv ønske at komme til Danmark for fx at handle, indgå aftale eller besigtige maskiner eller produkter forud for køb hos virksomheden/organisationen i Danmark.

Ved behandlingen af ansøgningen om visum foretager Udlændingestyrelsen en konkret afvejning af formålet med besøget, ansøgerens baggrund samt risikoen for, at ansøger vil tage fast eller længerevarende ophold i Danmark eller i de øvrige Schengenlande.

Hvis virksomheden/organisationen ønsker oplysninger om fx Udlændingestyrelsens afgørelse i visumsagen, skal virksomheden/organisationen have en skriftlig fuldmagt fra ansøgeren. Fuldmagten skal sendes til Udlændingestyrelsen.

Visumansøgninger, som de danske repræsentationer sender til Udlændingestyrelsen, behandles på baggrund af de oplysninger, der sendes ind af repræsentationen, samt de oplysninger om besøget, som modtages fra den danske virksomhed/organisation.