Sagsbehandlingen tager normalt
1 måned

Gebyr for sagsbehandling
6.290 kr.

Hvad er ESS-ordningen?

ESS står for European Spallation Source, som er et forskningscenter i Sverige.

Hvis du deltager i ph.d.-studier eller er blevet tilbudt en stilling ved ESS-forskningscentret i Sverige men ønsker at bo i Danmark, kan du ansøge om dansk opholdstilladelse.

Hvad er betingelserne?

Du skal opfylde nogle bestemte betingelser for at få en tilladelse til at opholde dig i Danmark efter ESS-ordningen.

 

Det er et krav, at du deltager i ph.d.-studier, eller er blevet tilbudt arbejde knyttet til den forskningsmæssige virksomhed ved ESS i Sverige.

Du skal have en gyldig svensk arbejdstilladelse.
Hvis du ikke har fået en svensk arbejdstilladelse når du ansøger om dansk opholdstilladelse, så skal du inden for 3 måneder efter, at du har fået opholdstilladelse i Danmark eftersende enten:

 • Dokumentation for en svensk arbejdstilladelse eller
 • Dokumentation for, at du har en verserende sag om arbejdstilladelse hos de svenske udlændingemyndigheder.

Dokumentationen skal sendes til SIRI.

Det er en betingelse for at få opholdstilladelse, at ph.d.-studierne eller ansættelsen ville kunne danne grundlag for en opholdstilladelse, hvis ESS var placeret i Danmark.

Her finder du links til de relevante ordninger for arbejdstilladelse og Ph.d.-tilladelse, der ville kunne danne grundlag for en tilladelse i Danmark:

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse efter ESS-ordningen? – og hvad må du ikke?

 

En tilladelse efter ESS-ordningen giver dig kun ret til ophold i Danmark.

Med en tilladelse efter ESS-ordningen må du ikke arbejde i Danmark.

Hvis du ønsker at tage bibeskæftigelse i Danmark ved siden af dit arbejde ved ESS i Sverige, skal du ansøge om en supplerende tilladelse til bibeskæftigelse.

Du kan læse mere om bibeskæftigelse her.

Hvis du får opholdstilladelse i Danmark fordi du er ph.d.-studerende ved ESS i Sverige, vil du samtidig få ret til at arbejde 20 timer om ugen i Danmark ved siden af ph.d.-studierne ved ESS.

En opholdstilladelse på ESS-ordningen giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode din tilladelse er gyldig. 

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 80 dage inden for den seneste 180 dages periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Normalt må man med en dansk opholdstilladelse ikke opgive sin danske adresse eller opholde sig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør man det, bortfalder tilladelsen. Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

 

Med en tilladelse efter ESS-ordningen er du undtaget fra disse bortfaldsregler, og du må derfor gerne opgive din danske adresse i perioder med ophold i udlandet.

Hvis du får tilladelse til jobsøgning efter udløb af din kontrakt, gælder undtagelsen dog ikke i jobsøgningsperioden.

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, fx kontanthjælp.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på beskæftigelse, studie m.v. skal du betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen. Vær opmærksom på, at du mister dit depositum, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Hvis du skal bo i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner. fx

 • NemID
 • CPR-registrering
 • Sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

 

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Hvis du ansøger fra udlandet, kan du få en opholdstilladelse, som er gyldig 1 måned, før du skal begynde at arbejde. Det giver dig mulighed for at etablere dig i Danmark. Når du ansøger, skal du erklære, at du kan forsørge dig selv og din eventuelle familie i perioden. Hvis du ikke erklærer dette, vil din opholdstilladelse først være gyldig 14 dage før, du skal begynde at arbejde.

Hvis du ansøger fra Danmark, vil din opholdstilladelse være gyldig fra det tidspunkt, hvor du skal begynde at arbejde.

Hvis du ansættes ved ESS i kortere tid end 4 år, vil din opholdstilladelse normalt have samme varighed som din ansættelse. 

Du vil desuden automatisk få en tilladelse til jobsøgning for en periode på op til 6 måneder, hvor du kan søge om nyt job i Danmark.

Du må ikke arbejde i jobsøgningsperioden

Hvis du finder et nyt job, skal du indgive en helt ny ansøgning på grundlag af det nye job - det kan igen være efter ESS-ordningen, eller det kan være efter en anden erhvervsordning. Når du har indgivet ansøgning på grundlag af det nye job, behøver du ikke vente med at arbejde til du har fået tilladelsen. Du må begynde det nye arbejde fra den dag, hvor du indgiver den nye ansøgning.

Hvis din ansættelse ved ESS forlænges, og du fortsat ønsker at bo i Danmark, skal du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse i Danmark.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du først indgiver ansøgningen i jobsøgningsperioden, og altså efter udløbet af din ESS-tilladelse, vil den blive vurderet som en ny førstegangsansøgning.

Hvis din ansættelse er på 4 år eller mere, vil du normalt få en opholdstilladelse på 4 år. Hvis du vil fortsætte med at bo i Danmark efter de første 4 år, skal du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse på grundlag af forlængelsen af din ansættelse ved ESS.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark, også selv om din tilladelse udløber mens SIRI behandler din ansøgning.

Hvis du får opholdstilladelse på baggrund af ph.d.-uddannelse, vil din opholdstilladelse være gyldig i samme periode som din uddannelse er normeret til. 

Hvis du kun skal gennemføre en del af uddannelsen ved ESS, vil opholdstilladelsen højst være gyldig i den periode, hvor du skal være tilknyttet ESS.

Hvis du afslutter en ph.d.-uddannelse ved ESS vil du automatisk samtidig få 6 måneders opholdstilladelse til jobsøgning efter afslutning af studiet. Det giver dig mulighed for at søge arbejde i Danmark efter studiet.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelse vil være gyldig i en kortere periode, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder før din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas.

Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit job eller skifter job?

Hvis du får tilladelse på ESS-ordningen, er din opholdstilladelse knyttet til din ansættelse ved ESS i Sverige. Din ansættelse er grundlaget for din tilladelse. 

Hvis du mister dit job eller skifter job, skal du altid underrette SIRI om det.  

Din opholdstilladelse er begrænset til den ansættelse, der er tilladelsens grundlag. Du skal derfor ansøge om ny opholdstilladelse, hvis du skifter job. Dette gælder som udgangspunkt også, hvis du får en ny stilling ved ESS.

Hvis du mister dit job, skal du meddele det til SIRI, og din opholdstilladelse vil blive inddraget, da den er baseret på netop dette job. 

Men - hvis du er blevet uforskyldt ledig, fx på grund af nedskæringer, kan du få 6 måneders ekstra opholdstilladelse, så du har mulighed for at søge et nyt job i Danmark.

Du skal selv ansøge om opholdstilladelse til jobsøgning senest 2 dage efter, at din ansættelse ophører.

Du må ikke arbejde mens du har tilladelse til jobsøgning.

Hvis du finder et nyt job, skal du ansøge om en ny opholds- og arbejdstilladelse efter en af erhvervsordningerne. Når det er sket, må du begynde at arbejde, selv om du endnu ikke har modtaget tilladelse.

Du kan læse mere om jobsøgningsophold her.

Hvis du finder et nyt job, mens du er i arbejde, skal du indgive en ansøgning om en opholds- og arbejdstilladelse med oplysninger om den nye ansættelse. Hvis det nye job også er ved ESS, skal du kun ansøge om en ny opholdstilladelse. 

Hvis det nye job er i Danmark, må du begynde at arbejde når du har ansøgt, også selv om du endnu ikke har fået en tilladelse fra SIRI.

Kan min familie få opholdstilladelse?

En opholdstilladelse i Danmark efter ESS-ordningen giver din familie mulighed for tage med til Danmark.

Der kan gives opholdstilladelse til din evt. ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år.

Læs mere om medfølgende familie her.

Din medfølgende familie er ikke undtaget fra bortfaldsreglerne. De vil miste deres opholdstilladelse, hvis de opgiver deres danske adresse eller opholder sig uden for Danmark i mere end 6 måneder.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse baseret på arbejde ved ESS behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Du skal fremvise en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud fra ESS og gyldig arbejdstilladelse i Sverige.

Før du indgiver en ansøgning skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det kan du gøre på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, ESS1. 

Du kan også give fuldmagt til fx en advokat til at varetage ansøgningen på dine vegne.

Du kan læse mere om og finde en godkendt standard til fuldmagt her.

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark. 

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller den du har givet fuldmagt til. 

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

40 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

 Du skal selv udfylde ansøgningsskemaet

 

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema ESS1.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

Du skal aflevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

 

Hent print selv skema ESS1 i Word-format         Hent print selv skema ESS1 i pdf-format

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan indgive din ansøgning

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

 

Du ansøger fra Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum, 
 • allerede har en opholdstilladelse i Danmark, eller
 • allerede har en opholdstilladelse i Sverige.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her.  

Du kan indgive ansøgningen i en af SIRIs afdelinger

Hvis du skal indgive i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Du kan også sende ansøgningen til SIRI.

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

 

Du ansøger fra udlandet

Du kan få optaget biometri ved en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan få optaget biometri

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du har indgivet din ansøgning på en norsk repræsentation, har du samtidig afleveret et ansigtsfoto. Hvis du senere får en opholdstilladelse på baggrund af din ansøgning, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

 

Du ansøger i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du få optaget biometri i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum,
 • eller allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id
 • Betalt gebyr
 • Indgivet ansøgningen
 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan finde oplysning om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar her.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI

Også relevant for dig