Sagsbehandlingen tager normalt
0-30 dage

Gebyr for sagsbehandling
Intet gebyr

Hvem kan blive registreret som udstationeret medarbejder?

Du kan blive registreret som udstationeret medarbejder, hvis du skal udføre faktisk og reelt arbejde i Danmark på vegne af en virksomhed i EU, der skal levere en tjenesteydelse i Danmark.

Dit arbejde er faktisk og reelt, hvis du udfører arbejde for en arbejdsgiver etableret i et andet EU-land end Danmark, og du får løn for det.

Som udstationeret medarbejder kan du være enten EU-borger eller statsborger i et land uden for EU, EØS eller Schweiz.

Hvad er betingelserne for at blive registreret som udstationeret medarbejder?

Under behandlingen af din ansøgning foretager vi en konkret og individuel vurdering af dit opholdsgrundlag som udstationeret medarbejder for en virksomhed i EU, der skal levere en tjenesteydelse i Danmark.

Læs her om de forhold, der normalt har betydning for vurderingen.

Du skal allerede inden udstationeringen have ansættelse i EU-virksomheden.

For at være en virksomhed i EU, skal virksomheden være etableret og have domicil i et andet EU-land end Danmark, uanset at den er ejet af en virksomhed uden for EU.

EU-virksomheden skal have faktiske og reelle forretningsaktiviteter. Den væsentligste aktivitet må derfor ikke udelukkende være intern forvaltning eller administration.

Er du statsborger i et land udenfor EU, EØS eller Schweiz skal du kunne dokumentere, at du har haft ret til at opholde dig i det land, hvor EU-virksomheden er etableret. Du skal også kunne dokumentere, at du har haft ret til at arbejde i denne virksomhed.

Du skal være ansat i en virksomhed i EU, der har indgået en aftale om levering af en tjenesteydelse i Danmark. Aftalen kan være indgået med en virksomhed eller med en privatperson.

En tjenesteydelse er en ydelse, der udføres mod betaling. 

Den EU-virksomhed, hvor du er ansat, skal udarbejde en udstationeringsaftale til dig. Det skal fremgå af aftalen, hvilket arbejde du skal udføre samt varigheden af udstationeringen.

Aftalen må ikke være mere end 30 dage gammel, når du indgiver din ansøgning om EU-ophold.

Du kan få ophold som udstationeret medarbejder for den periode som leveringen af tjenesteydelsen varer.

Opholdet som udstationeret medarbejder kan dog ikke overstige 2 år.

Skal opholdet vare længere end 2 år, skal der være særlige grunde hertil. Det kan fx være, at det kan dokumenteres, at et projekt er forsinket pga. uforudsete omstændigheder.

Under din udstationering er der ikke noget krav om at du skal opholde dig i Danmark hele tiden. Du skal dog ansøge om ophold for den samlede periode, du skal være udstationeret i Danmark og arbejde med at levere tjenesteydelsen.

I vurderingen af om dit arbejde er faktisk og reelt kan indgå løn samt oplysninger om arbejdets omfang og øvrige ansættelsesvilkår. 

Du skal ved indgivelsen af ansøgningen vedlægge din ansættelseskontrakt med EU-virksomheden og din udstationeringsaftale.

Derudover skal du vedlægge den aftale om levering af tjenesteydelse, der er indgået mellem din arbejdsgiver (EU-virksomheden) og den virksomhed eller privatperson i Danmark, der er modtager af ydelsen.

Læs mere om dokumentation under fanen ”sådan ansøger du” til højre.

Hvis en medarbejder i en periode udstationeres internt i samme virksomhed for at arbejde i denne virksomheds filial eller afdeling i Danmark, er der som udgangspunkt tale om organisering af virksomhedens drift, og ikke om levering af en tjenesteydelse. Dette vil være tilfældet, hvis du fx udstationeres til den danske virksomhed for at dække et barselsvikariat eller hvis du for en periode skal varetage en af virksomhedens sædvanlige drift eller ledelsesopgaver.

En statsborger i et land udenfor EU, EØS eller Schweiz, der skal udstationeres til en virksomhed inden for samme koncern, skal som udgangspunkt ansøge om opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingelovens regler.

Læs mere her om ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingelovens regler

Du skal som statsborger i et land udenfor EU, EØS eller Schweiz kunne forlade Danmark efter endt udstationering. Det betyder, at du skal have et gyldigt pas.

Hvilke rettigheder har jeg med et EU-opholdsdokument?

Et EU-opholdsdokument er et bevis for en ret, du som EU-borger eller statsborger i et land udenfor EU, EØS eller Schweiz har allerede ved indrejsen i Danmark, når du opfylder betingelserne for opholdsgrundlag efter EU-reglerne som udstationeret medarbejder i en EU-virksomhed, der skal levere en tjenesteydelse i Danmark.

I Danmark har du i mange situationer brug for et CPR-nr. for at udnytte dine rettigheder. Du skal fremvise dit EU-opholdsdokument for din bopælskommune for at få et CPR-nr. (og sundhedskort m.v.). Nedenfor kan du læse om de muligheder og evt. begrænsninger, du har med dit EU-opholdsdokument (og CPR-nr.).

Som udstationeret EU-statsborger kan du frit indrejse i Danmark, og du må arbejde i Danmark allerede fra den dag, du indrejser. Det betyder, at du ikke skal have en tilladelse til at arbejde i Danmark. 

Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor mange timer du må arbejde.

Som udstationeret statsborger i et land udenfor EU, EØS eller Schweiz skal du enten være fritaget for visum, have et gyldigt visum eller have en gyldig opholdstilladelse fra et andet Schengenland for at kunne indrejse i Danmark.

Som statsborger i et land udenfor EU, EØS eller Schweiz er din ret til at arbejde under dit ophold i Danmark begrænset til det arbejde der knytter sig til leveringen af den tjenesteydelse, der danner grundlag for dit ophold.

Under dit ophold i Danmark efter EU-reglerne skal du som udgangspunkt kunne forsørge dig selv og din familie. Afhængig af dit opholdsgrundlag kan dette bl.a. betyde, at du ikke må modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, fx kontanthjælp.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan dit opholdsgrundlag og dermed din opholdsret være ophørt, og du kan miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI. SIRI vil herefter tage stilling til, hvorvidt dette har betydning for dit opholdsgrundlag.

Læs mere om, hvad du må modtage og hvad du ikke må modtage af offentlige ydelser, når du har et EU-opholdsdokument fra SIRI.

Hvis du i en begrænset periode skal bo og arbejde i Danmark som udstationeret medarbejder, er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold kan du også have brug for andre vigtige informationer.

Portalen borger.dk giver dig information i forhold til de vigtigste emner fx
NemID
CPR-registrering
 Sundhedskort
Skatteforhold
Ferieforhold
Skole og børnepasning
Bolig
Danskundervisning
Bilregistrering og kørekort

 

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Som udstationeret medarbejder kan du højst få et opholdsdokument for en samlet periode på 2 år.

Hvis din udstationering er knyttet til et projekt, der forsinkes på grund af uforudsete omstændigheder, kan du dog ansøge om at få forlænget perioden ud over de 2 år. Den uforudsete forsinkelse skal dog dokumenteres i forbindelse med ansøgningen om forlængelse.

Hvis du skal opholde dig i Danmark i mindre end 3 måneder som udstationeret medarbejder, er det ikke nødvendigt at indgive ansøgning om EU-opholdsdokument.

Bemærk, at du skal ansøge om opholdsdokument som udstationeret medarbejder senest 3 måneder efter indrejsen, hvis du er statsborger i et land uden for EU, EØS eller Schweiz og dit ophold skal vare mere end 3 måneder.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit job hos EU-virksomheden?

Hvis du har ophold i Danmark som udstationeret medarbejder og mister dit job hos EU-virksomheden, hvad enten du bliver opsagt eller selv siger op, er dit opholdsgrundlag som udgangspunkt ophørt.

Du skal være opmærksom på, at dine rettigheder er forskellige alt efter om du er EU-borger eller om du er borger i et land udenfor EU, EØS eller Schweiz.

Hvis du i forbindelse med, at du mister dit job i EU-virksomheden, forlader Danmark, skal du ikke foretage dig noget i forhold til dit opholdsgrundlag. Du skal blot meddele din udrejse til CPR-registret (evt. via borger.dk med NemID).

Hvis du ønsker at blive i Danmark, skal du kontakte SIRI med henblik på afklaring af dit opholdsgrundlag. 

Hvis du mener, at du opfylder betingelserne for et andet opholdsgrundlag, fx som arbejdstager eller selvforsørgende, kan du indgive ny ansøgning på dette grundlag.

Hvis du i forbindelse med, at du mister dit job i EU-virksomheden, forlader Danmark, skal du ikke foretage dig noget i forhold til dit opholdsgrundlag. Du skal blot meddele din udrejse til CPR-registret (evt. via borger.dk med NemID).

Hvis du ønsker at blive i Danmark, skal du kontakte SIRI med henblik på afklaring af dit opholdsgrundlag. 

Som statsborger i et land udenfor EU, EØS eller Schweiz er du ikke omfattet af EU-reglerne, og skal derfor ansøge om ophold på et andet grundlag (Udlændingeloven). 

Bemærk, at du ikke må begynde at arbejde, før du får en opholds- og arbejdstilladelse fra SIRI.

Du kan læse mere om de forskellige opholdsordninger for statsborgere i lande udenfor EU, EØS eller Schweiz her

Kan min familie få EU-opholdsdokument?

Ja, dine familiemedlemmer kan ansøge om ophold efter EU-reglerne på baggrund af dit opholdsgrundlag som udstationeret medarbejder hos en EU-virksomhed.

Uanset om du er EU-borger eller statsborger i et land udenfor EU, EØS eller Schweiz gælder de samme regler for dine familiemedlemmer.

Du kan læse mere om at ansøge om ophold som familiemedlem efter EU-reglerne her

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger

Ansøgning om opholdsdokument efter EU-reglerne skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

På ansøgningsfanen til højre kan du læse mere om ansøgningsproceduren, lige som du finder det ansøgningsskema, du skal udfylde.

Som udgangspunkt træffer SIRI afgørelse på baggrund af de oplysninger og dokumenter, du afleverer sammen med ansøgningen. I nogle tilfælde vil SIRI dog kontakte dig i løbet af sagsbehandlingen, hvis vi har brug for flere oplysninger.

Vær opmærksom på, at det som udgangspunkt kun er dig selv, der er part i din sag. Din eventuelle arbejdsgiver eller andre betragtes ikke som part i din sag.

Under sagens behandling er det derfor dig, SIRI skriver til og kan udlevere oplysninger om sagen til. Modtager SIRI – skriftligt eller telefonisk - anmodning om oplysninger i din sag fra andre end dig, kan oplysningerne som udgangspunkt ikke udleveres.

Ønsker du, at SIRI under sagens behandling skal kunne give oplysninger om din sag til andre end dig, skal du på forhånd underskrive en fuldmagt specifikt vedrørende den/de personer, der skal have adgang til oplysningerne. Fuldmagten skal indleveres til SIRI, gerne sammen med din ansøgning. 

Hvis det fremgår af din ansøgning, at du repræsenteres af en advokat, skal du ikke afgive en særskilt fuldmagt til advokaten, da advokater allerede i kraft af deres stilling har en særlig fuldmagt. Det betyder bl.a., at SIRI under sagens behandling i givet fald sender alle henvendelser til dig via din advokat.

På denne fane kan du læse om ansøgningsprocessen.

Din ansøgning skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Som en del af processen skal du som regel møde personligt frem i en af SIRI's afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Sønderborg eller på Bornholm.

Inden du læser denne fane om at indgive ansøgning om EU-ophold, anbefaler vi, at du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre læser om opholdsgrundlag som udstationeret, hvilke betingelser du skal opfylde mv.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet.

Du kan bruge denne tjekliste.

Du skal ved fremmødet i SIRI medbringe følgende:

Du skal vedlægge følgende til din ansøgning:

Som dokumentation for dit opholdsgrundlag som udstationeret tjenesteyder skal du vedlægge følgende:

Hvis du er statsborger i et land uden for EU, EØS eller Schweiz:

Hent erklæringer:

Hent Erklæring og information (bruges hvis du ikke underskriver ansøgningen med MitID)

Afsæt gerne

30 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

Du udfylder selv ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema OD1.

Du kan vælge mellem et online skema eller et print-selv-skema.

Begge typer af skema indeholder en vejledning i, hvordan det skal udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Online ansøgningsskema

Hvis du vælger at udfylde OD1 online, skal du sørge for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til online ansøgningen.

Benyt OD1 online (åbner i et nyt vindue)

Print-selv ansøgningsskema

Hvis du vælger OD1A print-selv skema, skal det udfyldes og afleveres personligt i en af vores afdelinger sammen med den relevante dokumentation.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema OD1A i pdf-format

Hent print selv skema OD1A i Word-format

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her

Du har ansøgt online

Hvis du ansøger online om et dansk EU-opholdsdokument for første gang, skal du herefter møde personligt frem i en af SIRIs afdelinger.

Du skal huske at medbringe din kvittering fra onlineansøgningen (som indeholder ansøgningens seks-cifrede referencenummer) samt billed-id (pas eller nationalt id-kort).

Først når du på denne måde har identificeret dig og er blevet forbundet med din ansøgning, betragter vi din ansøgning som fuldt indgivet.

I disse andre tilfælde skal du ikke møde personlig frem i SIRI:

  • Du ansøger om at skifte opholdsgrundlag efter EU-reglerne, fx hvis du har haft EU-ophold som studerende og nu ønsker at skifte opholdsgrundlag til EU-ophold som arbejdstager.
  • Du ansøger om forlængelse, hvis du har en tidsbegrænset opholdsret efter EU-reglerne, som du ønsker skal forlænges yderligere.
  • Du ansøger om permanent ophold efter EU-reglerne.

Du kan møde personligt frem i en af SIRIs afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Sønderborg eller på Bornholm. 

Du kan finde adresser og åbningstider på SIRIs afdelinger her

Husk tidsbestilling hos SIRI!

Inden du møder frem hos SIRI, skal du huske at bestille tid her

Du vil indgive en print-selv ansøgning

Du kan indgive ansøgningen ved personligt fremmøde i en af SIRIs afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Sønderborg eller på Bornholm. 

Du kan finde adresser og åbningstider på SIRIs afdelinger her

Husk tidsbestilling hos SIRI!

Når du skal indgive din ansøgning til SIRI, skal du huske at bestille tid her

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig. Vi vil i nogle tilfælde indhente yderligere oplysninger til sagen, f.eks. fra andre offentlige myndigheder, herunder SKAT og politiet, eller relevante myndigheder i udlandet.

Du har ret til at opholde dig og arbejde i Danmark, mens du venter på svar.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI

Også interessant for dig