Gebyr for sagsbehandling
2.880 kr.

Sagsbehandlingen tager normalt
2 måneder

Du kan ansøge på denne side, hvis:

 • dit familiemedlem har permanent opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab som er opnået i forlængelse af arbejde eller studie i Danmark
 • dit familiemedlem har permanent opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab som er opnået i forlængelse af Greencard-ordningen
 • du har opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem efter den ophævede ordning for hjemvendte udlandsdanskere

Hvad betyder det at være medfølgende familiemedlem?

Du kan få opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem, hvis du er

 • ægtefælle

 • registreret partner

 • fast samlever

 • barn under 18 år eller

 • øvrig familie

til en person fra et land uden for EU/EØS, der har opnået permanent opholdstilladelse i forlængelse af arbejde eller studie i Danmark. Denne person kalder vi i det følgende ’hovedpersonen’.

Du skal ikke ansøge om en ny opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem, blot fordi hovedpersonen har fået permanent opholdstilladelse.

Hvis du allerede har opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem, kan du ansøge om forlængelse inden din nuværende opholdstilladelse udløber.

Du kan tidligst ansøge om forlængelse 3 måneder før din opholdstilladelse udløber.

Du er fast samlever, hvis du har levet sammen med hovedpersonen i mindst de seneste 1½-2 år og kan dokumentere dette.

 

Der gælder særlige regler for statsløse født i Danmark, som ansøger om dansk statsborgerskab.

Dine muligheder for at få dansk statsborgerskab som statsløs født i Danmark afhænger af, om du er under 18 år, mellem 18 og 21 år eller over 21 år.

Læs mere om statsborgerskab til statsløse født i Danmark

Hvad er betingelserne?

Du skal kunne dokumentere, at du er i familie med hovedpersonen. Dokumentationen kan være en vielsesattest, fødselsattest eller lignende.

Der er desuden en række andre betingelser:

 

Du skal have et gyldigt pas. Det gælder også for helt små børn, der er født i Danmark.

Du kan læse mere om paskravet her

For at få opholdstilladelse som medfølgende ægtefælle er det et krav, at ægteskabet eller det registrerede partnerskab kan anerkendes efter dansk ret.

I Danmark anerkendes et ægteskab eller registreret partnerskab indgået i udlandet, hvis det er indgået i overensstemmelse med reglerne i det land, hvor vielsen eller registreringen er foretaget, og hvis forholdene omkring ægteskabets eller det registrerede partnerskabs indgåelse ikke strider mod grundlæggende danske retsprincipper.

Bemærk, at et ægteskab eller registreret partnerskab indgået i udlandet ikke anerkendes, hvis

 • en eller begge parter ikke var fyldt 18 år ved vielsen eller registreringen, eller
 • parterne ikke begge var fysisk til stede ved vielsen eller registreringen

Hvis vi beslutter, at ægteskabet eller det registrerede partnerskab ikke kan anerkendes efter dansk ret, vil vi vurdere om parret kan betragtes som faste samlevere.
Fra den 15. juni 2012 er ægteskabsloven ændret sådan, at par af samme køn på samme måde som par af forskelligt køn kan indgå ægteskab i Danmark.

Samtidig er lov om registreret partnerskab ophævet, og dette medfører, at det fra den 15. juni 2012 ikke længere er muligt at indgå registreret partnerskab i Danmark. Loven finder dog fortsat anvendelse på registrerede partnerskaber, der er indgået før denne dato.

Den 1. februar 2017 blev lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven ændret. Ændringen betyder, at det ikke længere er muligt at dispensere fra kravet om, at begge parter skal være 18 år for at indgå ægteskab i Danmark.

Ægteskaber, der er indgået af mindreårige i udlandet (undtagen af EU/EØS–statsborgere), anerkendes derfor ikke længere i Danmark. Dette gælder også for ægteskaber indgået inden 1. februar 2017 og for ansøgninger, der var under behandling, da loven trådte i kraft.

Loven gælder ikke for ægteskaber eller registrerede partnerskaber, der var anerkendt af en dansk myndighed inden loven trådte i kraft.

Du skal dokumentere, at du har levet sammen med hovedpersonen i mindst de seneste 1½-2 år. Dokumentation kan fx være lejekontrakter, forsikringspolicer, fælles kontoudtog eller lignende, hvor begge jeres navn er nævnt.

 

Har barnets forældre fælles forældremyndighed, og er det kun hovedpersonen som skal opholde sig i Danmark med barnet, skal barnet have samtykke fra den anden forælder, til at barnet må rejse til Danmark. Hvis den ene forælder har den fulde forældremyndighed, skal vi have dokumentation for dette.

Du finder blanket til samtykkeerklæring her - kun på engelsk

Når du får en tilladelse som medfølgende familiemedlem, skal du bo på samme adresse i Danmark som hovedpersonen.

Dette gælder også for børn, som er over 18 år.

Hovedpersonen skal have opnået permanent opholdstilladelse i forlængelse af arbejde eller studie.

Det betyder, at du ikke kan få opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en hovedperson, som har opnået sin permanente opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem.

Hovedpersonen skal også:

 • enten fortsat kunne opfylde betingelserne for en forlængelse af den opholdstilladelse, som han/hun havde, da pågældende fik permanent opholdstilladelse

 • eller være i et arbejde, der vil kunne give opholdstilladelse efter en af de gældende erhvervsordninger.

Du kan læse mere om de forskellige erhvervsordninger nedenfor

Positivlisterne

Beløbsordningerne

Forsker

Gæsteforsker

Trainee

Særlige individuelle kvalifikationer

Boreplatforme og andre flytbare arbejdspladser

Fodermestre og driftsledere

Arbejdsmarkedstilknytning, herunder jobskifte inden for samme branche

Fast tracks-ordningens beløbsspor, det supplerende beløbsspor, forskerspor og uddannelsesspor

EES-ordningen

Arbejdstilladelse under jobsøgningsophold efter afsluttet studie

Hvis hovedpersonen har mistet sit job, skal vedkommende opfylde betingelserne for at kunne søge om et ophold til jobsøgning.

Du kan læse mere om jobsøgninsophold her

Hovedpersonen, som har opnået permanent opholdstilladelse, skal kunne forsørge dig.

Det kan få betydning for din ansøgning, hvis du modtager eller tidligere har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Du kan se her en liste over ydelser, som du ikke må modtage

Du kan læse mere om forsørgelseskravet på næste trin.

 

Forsørgelse

Hvis hovedpersonen har et arbejde, skal der ikke fremlægges særskilt dokumentation for forsørgelse.

Hvis hovedpersonen var studerende på en videregående uddannelse eller var ulønnet ph.d.-studernede, da vedkommende fik permanent opholdstilladelse og fortsat opfylder betingelserne for en forlængelse af en opholdstilladelse som studerende eller ulønnet ph.d.-studerende, kan du læse mere om forsørgelseskravet her.

Hvis hovedpersonen var på etableringskort, da vedkommende fik permanent opholdstilladelse og fortsat opfylder betingelserne for en forlængelse af dette, kan du læse mere om forsørgelseskravet her.

Hvis hovedpersonen var på Startup-ordningen, da vedkommende fik permanent opholdstilladelse og fortsat opfylder betingelserne for en forlængelse af en opholdstilladelse under denne ordning, kan du læse mere om forsørgelseskravet her.

Opholdstilladelse til børn over 18 år og forældre

Hvis du fx er et barn over 18 år eller forælder til en hovedperson, der har opnået permanent opholdstilladelse i forlængelse af arbejde eller studie, kan SIRI ikke give dig opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem, medmindre helt særlige og tungtvejende hensyn kan begrunde dette.

Det kan efter en konkret vurdering være tilfældet, hvis flere af følgende forhold er aktuelle:

 • Hovedpersonen har altid forsørget dig og har altid boet på samme adresse som dig

 • Du er særlig afhængig af hovedpersonen på grund af et handicap, høj alder eller lignende

 • Du har ikke anden familie i dit hjemland

 • Du har tidligere boet sammen med hovedpersonen ved udstationeringer i andre lande

Du skal dokumentere de særlige forhold, der gør sig gældende.

SIRI vil i sådanne tilfælde vurdere, om dine særlige forhold kan begrunde, at du kan få en tilladelse som medfølgende familiemedlem, selv om du er forælder eller barn over 18 år.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en person, der har opnået permanent opholdstilladelse i forlængelse af arbejde eller studie, og hvad må du ikke?

En tilladelse som medfølgende familiemedlem giver dig ret til at arbejde i Danmark. Du skal derfor ikke ansøge om arbejdstilladelse, hvis du får et job.

Du må også gerne drive din egen virksomhed og følge et studie på et uddannelsessted.

Hvis du er under 18 år, er der særlige regler for, hvor meget du må arbejde. 

Du kan læse mere om disse regler på arbejdstilsynets hjemmeside

En dansk opholdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande

En opholdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode, din tilladelse er gyldig.

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 90 dage inden for en periode på 180 dage. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark.

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, kan du søge om dispensation for bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her

Du skal under dit ophold være selvforsørgende. Det kan få betydning for din tilladelse, hvis du modtager eller har modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, fx kontanthjælp, starthjælp mv.

Hvis du modtager eller har modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, kan din tilladelse blive inddraget, og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage

Modtager hovedpersonen på tidspunktet for vores afgørelse i din sag hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, kan det få betydning for din afgørelse.

 

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på arbejde, studie m.v. skal du betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen. Vær opmærksom på, at du mister dit depositum, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Hvis du skal bo og eventuelt arbejde i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner såsom:

 • NemID

 • CPR-registrering

 • Sundhedskort

 • Skatteforhold

 • Ferieforhold

 • Skole og børnepasning

 • Bolig

 • Danskundervisning

 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Du kan få opholdstilladelse som medfølgende i op til 4 år.

Hvis du har haft opholdstilladelse på samme grundlag i 8 år, vil opholdstilladelsen kunne forlænges i op til 5 år.

Din opholdstilladelse vil kunne blive givet for kortere tid, hvis fx hovedpersonen har en tidsbegrænset ansættelse, fx af 1 års varighed. I dette tilfælde vil din opholdstilladelse ikke kunne blive givet ud over ansættelsens varighed, dvs. 1 år. Eller hvis hovedpersonen er ph.d.-studerende og mangler 1 år af sin uddannelse, vil din opholdstilladelse kunne gives for 1 år.

Det er vigtigt, at du ansøger om forlængelse, inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark, også selv om din tilladelse udløber.

Hvis du er et medfølgende barn, og du fik din første opholdstilladelse, inden du fyldte 18 år, kan du få din tilladelse forlænget, selv om du i mellemtiden er fyldt 18 år. Dog kun hvis du fortsat bor på samme adresse som hovedpersonen.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder inden din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas her

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familie til en person, som har opnået permanent opholdstilladelse, bliver behandlet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Hvis du er i Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold.

Du skal dokumentere på hvilken måde du er i familie med hovedpersonen. Det er derfor vigtigt, at du vedlægger en kopi af din vielsesattest, dokumentation for samliv eller fødselsattest til ansøgningen.

Før du indgiver en ansøgning skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det gør du på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, MF4. 

Hvert medfølgende familiemedlem skal indgive sin egen ansøgning. Hvis fx en ægtefælle og to børn ansøger om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlemmer, skal der i alt oprettes 3 SB-ID’er, betales 3 gebyrer og indgives 3 ansøgningsskemaer.

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark.

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller hovedpersonen.

 

På denne fane kan du se, hvad du skal gøre for at indgive en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation, inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge:

Hvis dit familiemedlem arbejder, skal du også vedlægge:

Hvis dit familiemedlem studerer, skal du også vedlægge:

Hvis du er ægtefælle eller registreret partner, skal du også vedlægge:

Hvis du er fast samlever, skal du også vedlægge:

Hvis du er barn under 18 år, skal du også vedlægge:

Hvis du ansøger som øvrig familiemedlem, skal du også vedlægge:

Afsæt gerne

60 minutter

til at udfylde ansøgningen

2 personer

Du udfylder del 1 af skemaet, og hovedpersonen udfylder del 2 af skemaet

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema MF4.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Du skal aflevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Hent print selv skema MF4 i Word-format

Hent print selv skema MF4 i pdf-format

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan indgive din ansøgning

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter. I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du ansøger fra Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum,

 • er fritaget for krav om visum, eller

 • allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan indgive ansøgningen i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal indgive i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Du kan også sende ansøgningen til SIRI via vores kontaktformular. Du skal vælge ”Jeg skal indsende en ansøgning, dokumentation eller nye oplysninger til en sag hos SIRI”.

 

 

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her

Du ansøger fra udlandet

Hvis du indgiver en ansøgning på papir, kan du få optaget biometri ved en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan få optaget biometri

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter. I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du har indgivet din ansøgning på en norsk repræsentation, har du samtidig afleveret et ansigtsfoto. Hvis du senere får en opholdstilladelse på baggrund af din ansøgning, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du ansøger i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du få optaget biometri i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum,

 • er fritaget for krav om visum,

 • eller allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id

 • Betalt gebyr

 • Indgivet ansøgningen

 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig.

Læs mere om det, du kan forvente mens du venter svar

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI