Hvis din opholdstilladelse bortfalder, skal du starte forfra med at ansøge om opholdstilladelse i Danmark. Den nye ansøgning vil blive behandlet efter de regler, der er gældende på ansøgningstidspunktet.

Du kan ansøge om dispensation fra, at din opholdstilladelse bortfalder – både før og efter, at du har forladt Danmark. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for bortfald, hvis du har været udrejst til et konfliktområde. Læs mere om bortfald ved rejser til konfliktområder

Spørgsmål og svar

Din opholdstilladelse bortfalder automatisk, hvis du opgiver din bopæl i Danmark - fx hvis du sælger eller opsiger din bolig i Danmark og ikke længere er registreret på en dansk adresse i CPR - og rejser ud af landet.

Hvis du har bopæl i Danmark, er der regler for hvor længe, du kan være ude af Danmark uden at miste din opholdstilladelse.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på midlertidigt ophold, kan du opholde dig uden for Danmark i op til 6 måneder. Bemærk, at alle flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, senest pr. 1. juli 2019 har opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold. 

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med mulighed for varigt ophold, og har boet lovligt i Danmark i under 2 år, kan du opholde dig uden for Danmark i op til 6 måneder.
Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med mulighed for varigt ophold, og har boet lovligt i Danmark i over 2 år, kan du opholde dig uden for Danmark i op til 12 måneder.

Hvis du opholder dig uden for Danmark længere end de 6 eller 12 måneder, bortfalder din opholdstilladelse automatisk.

En permanent opholdstilladelse bortfalder også, hvis du opgiver din bopæl og udrejser, eller hvis du opholder dig uden for Danmark i mere end 12 måneder i træk.

Hvis du er under 18 år, bortfalder din opholdstilladelse dog allerede efter 3 måneder, hvis du har opholdt dig uden for landet i mere end 3 sammenhængende måneder på genopdragelsesrejse eller et andet udlandsophold af negativ betydning for skolegang og integration.

Læs mere om barnets ophold i udlandet

Ophold i udlandet på grund af værnepligt eller tjeneste, der træder i stedet for, regnes ikke med.

Ophold på Grønland eller Færøerne regnes for ophold i udlandet.

Hvis du har asyl (opholdstilladelse som flygtning) i Danmark, kan din opholdstilladelse dog kun bortfalde, hvis du har valgt at flytte tilbage til dit hjemland, eller hvis du har fået beskyttelse i et tredjeland.

Der gælder særlige regler, hvis du er en udlænding, der er familiesammenført med en flygtning, når du sammen med flygtningen vender tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland for at tage varigt ophold dér. Læs mere om rejser til hjemlandet

Der kan gives dispensation fra bortfald som følge af et velbegrundet formål med rejsen eller som følge af hjemrejsehindring.

Velbegrundet formål med rejsen

Du kan ansøge om at få dispensation fra bortfald af din opholdstilladelse, dvs. ansøge Udlændingestyrelsen om lov til at opholde dig uden for Danmark i længere tid end den tilladte periode (6 eller 12 måneder), eller ansøge om, at din opholdstilladelse ikke skal bortfalde, selv om du opgiver din bopæl i Danmark.

Det er et krav, at opholdet i udlandet er midlertidigt, og at opholdet i udlandet har et velbegrundet formål, fx

 • arbejde
 • uddannelse
 • au pair-ophold
 • udstationering for en dansk myndighed, institution, organisation eller virksomhed
 • udstationering for en international institution, organisation eller virksomhed, som har domicil i Danmark
 • pasning af alvorligt syg nær familie

Du kan indgive ansøgning om dispensation som følge af et velbegrundet formål både før udrejsen af Danmark og efter udrejsen af Danmark. Hvis du ansøger efter udrejsen af Danmark, er det en betingelse, at formålet har eksisteret under hele udlandsopholdet frem til det tidspunkt, hvor du igen ønsker at indrejse i Danmark.

Udlændingestyrelsen anbefaler, at du søger om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse inden, du forlader Danmark.

Hjemrejsehindring

Du kan ansøge om, at din opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet som følge af hjemrejsehindring, hvis du har forladt Danmark og har overskredet den tilladte periode. Udlændingestyrelsen kan fx beslutte, at din opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet, hvis:

du havde til hensigt at vende tilbage til Danmark inden for den tilladte periode (6 eller 12 måneder), og

du blev forhindret i at vende tilbage til Danmark af uforudsete begivenheder, som du ikke kunne kontrollere. Sådanne begivenheder kan fx være sygdom, frihedsberøvelse, krigstilstand, naturkatastrofer eller problemer med at rejse ud af opholdslandet.

Hvis et barns opholdstilladelse er bortfaldet som følge af ophold i udlandet, gælder der særlige regler for ny opholdstilladelse til barnet. Læs mere om barnets ophold i udlandet

Det er vigtigt, at du ansøger lige så hurtigt, du er i stand til det.

Familiemedlemmer

Hvis du får dispensation fra bortfald af opholdstilladelse, kan dispensationen også omfatte din ægtefælle/samlever og evt. hjemmeboende børn under 18 år.

Dine familiemedlemmer vil i givet fald få en dispensation af samme varighed som din.

Hvis din ægtefælle bliver i Danmark, og hvis han/hun opholder sig i Danmark på tidsbegrænset opholdstilladelse som familiesammenført med dig, kan din ægtefælle miste sin opholdstilladelse, da samlivskravet så som udgangspunkt ikke længere er opfyldt.

Der tages i hver enkelt sag stilling til hvor længe, du kan få dispensation. Dispensationsperioden vil afhænge af flere ting, fx hvorfor du ønsker dispensation, hvor længe du har opholdt dig i Danmark, og din tilknytning til Danmark.

Du kan normalt få dispensation i højst 4 år. Sker udlandsopholdet som led i udstationering for en dansk eller udenlandsk virksomhed, en dansk myndighed eller dansk eller international organisation/institution eller som led i deltagelse i uddannelse, kan der dog gives dispensation ud over 4 år.

Hvis du ønsker at blive udenfor Danmark i længere tid end den periode, du har fået dispensation for, kan du ansøge om forlængelse af perioden. Det er vigtigt at ansøge inden, dispensationsperioden udløber.

Hvis du ikke vender tilbage til Danmark, når grundlaget for dispensationen ikke længere er til stede eller inden dispensationsperioden udløber, bortfalder din opholdstilladelse, og du skal starte forfra med at ansøge om opholdstilladelse i Danmark.

Sådan ansøger du

Udfyld ansøgningen

Du kan bruge den digitale ansøgningsløsning BF1/US online til at ansøge om, at din opholdstilladelse ikke skal bortfalde, selvom du ønsker at opholde dig udenfor Danmark i en længere periode.

Start digital BF1/US ansøgning

Du skal have NemID for at bruge ansøgningsløsningen. Læs mere om NemID

Det er obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning BF1/US online, når du ansøger om dispensation, før din opholdstilladelse bortfalder, medmindre du er undtaget fra dette krav. Læs mere om obligatorisk digital selvbetjening 

Vedhæft dokumentation

Du skal vedhæfte følgende:

 • Kopi af alle sider i dit pas
 • Dokumentation for formålet med opholdet i udlandet. Fx ansættelseskontrakt, bekræftelse fra arbejdsgiver/uddannelsesinstitution, udstationeringskontrakt eller pasningsbehov ved sygdom.

Udfyld ansøgningen

Du kan bruge ansøgningsskemaet BF2/US til at ansøge om, at din opholdstilladelse ikke skal anses for bortfalde, selvom du:

 • har opholdt dig udenfor Danmark i en længere periode,
 • har opgivet din bopæl i Danmark, eller
 • af anden grund har været frameldt CPR.

Hvis du er i udlandet og vil ansøge om, at din opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet, skal du ansøge inden, du vender tilbage til Danmark.

Ansøgningsskemaet indeholder en grundig vejledning i, hvordan du udfylder det, og hvilken dokumentation du skal vedlægge.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema BF2/US:

Hvis du er under 18 år, og hvis du ikke ansøger samtidig med en voksen, skal du i stedet benytte ansøgningsskemaet BF3.

Hent print selv skema BF3:

Vedhæft dokumentation

Du skal vedhæfte følgende:

 • Kopi af alle sider i dit pas
 • Dokumentation for, at dit udlandsophold har haft et velbegrundet formål, fx arbejde, uddannelse eller lign.
 • Evt. dokumentation for uforudset begivenhed, fx lægeattest.

Indgiv ansøgningen

Ansøgningen kan sendes til Udlændingestyrelsen eller indgives i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Hvis du bor uden for Storkøbenhavn, kan du også indgive ansøgningen på en politistation, som optager biometri. Se oversigt over de politistationer, der optager biometri

Hvis du opholder dig udenfor Danmark, kan du indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller outsourcingkontor i det land, hvor du opholder dig.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og outsourcing kontorer, hvor du kan indgive din ansøgning

Hvis der ikke er en dansk repræsentation eller et outsourcing kontor i det land, hvor du opholder dig, henviser listen til andre landes repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, fx Norge eller Sverige, eller til nærmeste danske repræsentation eller outsourcing kontor i regionen.

Udlændingestyrelsen anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx flere pasfotos eller kopier af ansøgningen.

Når Udlændingestyrelsen har modtaget din ansøgning, gennemgås den sammen med de oplysninger, der er i sagen.

Hvis Udlændingestyrelsen modtager oplysninger, der ikke passer med det, du har oplyst, vil du normalt blive bedt om at kommentere dette, før din sag afgøres.

Hvis du ansøger om dispensation, før du er rejst ud af Danmark, sender Udlændingestyrelsen afgørelsen til dig digitalt via e-Boks eller til din advokat. Hvis Udlændingestyrelsen har givet afslag på dispensation, kan du ikke forlade Danmark i længere tid end den normale tilladte periode uden, at din opholdstilladelse bortfalder. I det tilfælde vil du få at vide, hvordan du kan klage over afgørelsen.

Hvis du ansøger om, at din opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet, og Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om, at din opholdstilladelse ikke er bortfaldet, sender Udlændingestyrelsen afgørelsen til din e-Boks, din adresse i udlandet eller til din advokat.

Træffer Udlændingestyrelsen afgørelse om, at din opholdstilladelse er bortfaldet, og opholder du dig i Danmark, sender Udlændingestyrelsen afgørelsen til din e-Boks eller til din advokat.

Hvis du opholder dig i udlandet, sender Udlændingestyrelsen afgørelsen til din e-Boks eller til den repræsentation, hvor du har søgt fra. Repræsentationen sender den herefter til dig eller beder dig om at møde op på repræsentationen for at få afgørelsen udleveret. Hvis Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om, at din opholdstilladelse bortfalder, kan du ikke få lov at vende tilbage til Danmark uden at skulle ansøge forfra om en opholdstilladelse. I det tilfælde vil du få at vide, hvordan du kan klage over afgørelsen.