Jeg er afghansk statsborger og opholder mig i Danmark

Udlændingestyrelsen har besluttet at berostille ansøgninger om asyl på grund af den aktuelle situation i Afghanistan. Baggrunden er den usikkerhed, der er omkring sikkerhedssituationen i Afghanistan i forlængelse af Talibans magtovertagelse. Hvis Udlændingestyrelsen berostiller din sag, vil du modtage en brev herom. Berostillingen betyder, at vi indtil videre ikke sagsbehandler din sag. 

Du har fortsat ret til at opholde dig i Danmark, mens din asylsag er sat i bero. Du har ikke ret til at arbejde.

Udlændingestyrelsen fortsætter behandlingen af ansøgninger om familiesammenføring. De almindelige betingelser for familiesammenføring skal fortsat være opfyldt for at man kan få opholdstilladelse. 

Du kan ansøge om asyl på 2 måder:

  • Ved personlig henvendelse på en politistation i Danmark.
  • Ved personlig henvendelse på modtagecenter Sandholm.

Hvis du skriftligt ansøger om asyl, vil du blive bedt om at henvende dig på din lokale politistation eller på modtagecenter Sandholm for at blive registreret.

Du vil blive registreret og få taget ansigtsfoto og fingeraftryk af politiet. Herefter vil du blive indkvarteret på et asylcenter, og asylsagsbehandlingen hos Udlændingestyrelsen vil begynde.

Læs mere om asyl 

Jeg er afghansk statsborger og opholder mig i udlandet 

Det er kun muligt at søge om at få asyl i Danmark, hvis man befinder sig i Danmark. Det er således ikke muligt at søge asyl fra udlandet, fx ved at henvende sig til en dansk repræsentation (ambassade eller generalkonsulat) eller ved at skrive til Udlændingestyrelsen, politiet eller Udlændinge- og Integrationsministeriet i Danmark. 

Vi råder dig til at kontakte det nærmeste UNHCR kontor for yderligere vejledning. Det skal dog bemærkes, at UNHCR alene kan registrere afghanske borgere som flygtninge og asylansøgere, når de befinder sig uden for Afghanistan. Læs mere om Support in Afghanistan 

Personer med gyldig opholdstilladelse eller en verserende sag om forlængelse af en opholdstilladelse i Danmark behøver som udgangspunkt ikke en særskilt tilladelse til at indrejse. 

Du skal dog være opmærksom på, at en opholdstilladelse i Danmark kan bortfalde, hvis man opgiver sin bopæl i Danmark, eller hvis man opholder sig uden for Danmark i en længere periode. Hvis din opholdstilladelse i Danmark er bortfaldet, har du mulighed for at søge om dispensation fra bortfald.

Læs mere om bortfald af opholdstilladelse

Hvis du har haft opholdstilladelse i Danmark som flygtning eller som familiesammenført til en flygtning, og er du repatrieret til dit hjemland eller et tidligere opholdsland, har du mulighed for at fortryde din repatriering inden for 12 måneder regnet fra din udrejse af Danmark. Denne fortrydelsesfrist kan efter ansøgning forlænges med 12 måneder.

Hvis du ønsker at fortryde din repatriering, kan du kontakte Udlændingestyrelsen 

 

De almindelige betingelser for at få familiesammenføring skal være opfyldt. Bemærk, at man kun i ganske særlige tilfælde kan få familiesammenføring med andre familiemedlemmer end ægtefælle/samlever og mindreårige børn. Man kan kun få familiesammenføring til andre familiemedlemmer, hvis et afslag vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, fx Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8 om retten til familieliv. Beskyttelsen af familielivet i artikel 8 fokuserer på den almindelige traditionelle europæiske kernefamilie, hvilket vil sige forældre og mindreårige børn. Læs mere om reglerne for familiesammenføring

 

Du skal fortsat opfylde de almindelige betingelser for at få visum til Danmark. 

Afghanistan er placeret i hovedgruppe 5, hvor der som udgangspunkt kun kan gives visum ved helt ekstraordinære situationer. Det betyder, at du som udgangspunkt kun kan få visum i ekstraordinære situationer. Fx hvis et familiemedlem, som bor i Danmark, lider af en sygdom af aktuelt livstruende karakter eller er afgået ved døden.

Desuden kan du som statsborger fra et land i denne hovedgruppe få visum, hvis du ønsker at besøge en ægtefælle i Danmark, som du tidligere har fået afslag på at blive ægtefællesammenført med på grund af, at du aldrig har været i Danmark (besøgskravet). I sådanne sager er det en forudsætning, at de øvrige betingelser for ægtefællesammenføring er opfyldt, og at dette fremgår af det seneste afslag. 

Der kan ikke gives visum med henblik på at søge om opholdstilladelse i Danmark, herunder asyl. Et visum gives alene med henblik på kortvarigt ophold i Danmark og det øvrige Schengenområde. Læs mere om betingelserne og praksis for at få visum til Danmark

Ønsker du at søge om visum til Danmark, skal du søge om visum via ApplyVisa. På denne hjemmeside kan du læse nærmere om ansøgningsproceduren, ligesom du også kan læse mere herom på nyidanmark.dk

Den person, der ønsker at invitere dig til Danmark, skal udfylde en invitation (VU2), som kan udfyldes online via nyidanmark.dk. Når værten har udfyldt en visuminvitation, skal værten oplyse dig om et invitations-id, som du skal oplyse videre, når du søger om visum til Danmark.

Du skal fortsat møde personligt op ved en nærliggende repræsentation eller et VFS-center, som du har adgang til. Det bemærkes i den forbindelse, at Den danske ambassade i Kabul er lukket. Du skal indgive et cover-letter sammen med øvrige dokumenter. Dette gælder også for statsborgere fra Afghanistan, der ønsker at søge om visum til Danmark.

 

Jeg er pårørende til en afghansk statsborger, der ønsker at komme til Danmark

Ønsker du at invitere en person til Danmark, skal du udfylde en invitation. Dette gælder også, hvis personen, du vil invitere til Danmark, er afghansk statsborger.

 Uanset situationen i Afghanistan, skal visumansøgeren – den person, du ønsker at invitere til Danmark – fortsat opfylde de almindelige betingelser for at få visum til Danmark. Afghanistan er placeret i hovedgruppe 5, hvor der som udgangspunkt kun kan gives visum ved helt ekstraordinære situationer. I praksis kan det fx være med henblik på at besøge en livstruende syg person i Danmark eller deltage i begravelse i Danmark.

Der kan ikke gives visum med henblik på at søge om opholdstilladelse i Danmark, herunder asyl, idet et visum alene gives med henblik på kortvarigt ophold i Danmark og det øvrige Schengenområde. Læs mere om betingelserne og praksis for at få visum til Danmark