Attention

Besøg nyidanmark.dk/corona hvis du har brug for information om, hvordan coronavirus påvirker SIRI og Udlændingestyrelsens brugere

Spørgsmål og svar

Udlændingestyrelsens sagsbehandling

Udlændingestyrelsen fortsætter sagsbehandlingen af alle typer af sager i det omfang, det er muligt.

Visse dele af sagsbehandlingen kan blive forsinket eller begrænset af, at vi bl.a. har lukket for personlig betjening i Borgerservice og ikke har mulighed for at afholde asylsamtaler. Vi kan således fx ikke behandle ansøgninger om pas og forlængelse af visa.

Det er fortsat muligt at ringe og skrive til Udlændingestyrelsen, og hvis du fx er blevet bedt om at komme med flere oplysninger i din sag, vil du fortsat kunne sende dem til os. Brug vores kontaktformular, når du skal kontakte os skriftligt 

Det er også fortsat muligt at indgive digitale (online) ansøgninger til os. Ansøgninger på papirskema kan indscannes og sendes til os via vores kontaktformular.

Det er ikke muligt at indgive ansøgning ved personligt fremmøde eller at få optaget biometri. Læs mere om optag af biometri under spørgsmålet ’Kan jeg få optaget fingeraftryk og ansigtsfoto (biometri)?’ på denne side.

Breve, ansøgninger mv., som sendes til os via almindelig post vil blive håndteret, men forsinkelse kan forekomme. Vi opfordrer derfor til, at du så vidt muligt bruger vores kontaktformular her på nyidanmark.dk, hvis du vil sende os oplysninger. Det er også muligt at vedhæfte scannede dokumenter, herunder ansøgninger, i kontaktformularen

 

Udlændingestyrelsens Borgerservice er lukket for personlig betjening. Det er fortsat muligt at kontakte Udlændingestyrelsen telefonisk eller på skrift via vores kontaktformular 

Læs mere om lukningen af Borgerservice i nyheden fra 12. marts 2020

Ansøgninger, biometri og prøver

Det er ikke muligt at få optaget biometri hos hverken Udlændingestyrelsen eller politiet i Danmark. Udlændingestyrelsen har derfor forlænget fristen for, hvornår du skal møde personligt op for at få optaget biometri. Normalt skal du have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning. Denne frist er blevet forlænget til den 1. juli 2020.

Læs mere om forlængelsen af fristen for optagelse af biometri

Hvis du i forbindelse med en ansøgning om fx en forlængelse af din opholdstilladelse har fået en tidsfrist for, hvornår du skal have optaget biometri, og denne frist udløber før, det igen er muligt at få optaget biometri, er fristen midlertidigt suspenderet.

Når det igen er muligt at få personlig betjening i Udlændingestyrelsen og politiet, skal du møde personligt op, som anført i den besked, du allerede har fået. Du vil ikke få en ny besked eller påmindelse om, at du skal have optaget biometri.

 

Du kan bruge vores digitale (online) ansøgningsskemaer som normalt og indgive din ansøgning digitalt.

Hvis du skal indgive en ansøgning på et område, hvor vi ikke tilbyder et digitalt (online) ansøgningsskema, er du velkommen til at indscanne dit udfyldte papirskema og sende ansøgningen til os via vores kontaktformular. Det gælder fx, hvis du første gang skal søge om familiesammenføring.

Det er ikke muligt at indgive ansøgningen ved personligt fremmøde eller få optaget fingeraftryk og ansigtsfoto (biometri) hos hverken Udlændingestyrelsen eller politiet.

Når det igen bliver muligt at få optaget biometri til opholdskort, skal du møde op personligt og få optaget din biometri. Den normale tidsfrist på 14 dage for at få optaget biometri er blevet forlænget til 2 måneder. Læs mere i nyheden fra 2. april 2020

 

Det er stadig muligt at indgive ansøgninger om opholdstilladelse samt få optaget fingeraftryk og ansigtsfoto (biometri) via de danske repræsentationer i udlandet.

Hvis du skal indgive en ansøgning og/eller have optaget biometri, skal du kontakte den nærmeste danske repræsentation. De vil instruere dig i, hvordan du skal gøre.

Du kan finde information fra Udenrigsministeriet her

 

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) har oplyst, at de igen har åbnet for at tage danskprøver og indvandringsprøven. VSK tager kontakt til de borgere, der har haft tid til en prøve i nedlukningsperioden fra den 12. marts 2020 til og med den 10. maj 2020, for at give dem en ny tid så hurtigt som muligt.

Alle, der ønsker at tage prøver, har således igen mulighed for det, uanset om deres frist for at aflægge prøven er overskredet i nedlukningsperioden. Udlændingestyrelsen vil i den enkelte sag, der har været omfattet af nedlukningsperioden, tage højde for den periode, hvor det ikke har været muligt at tage prøverne. Generelt vil Udlændingestyrelsen se bort fra en overskridelse af fristen i disse sager, såfremt prøven er gennemført senest med udgangen af august måned 2020.

For yderligere information om afholdelse af danskprøver og indvandringsprøven henviser vi til VSK’s hjemmeside

 

For at opnå ægtefællesammenføring er det normalt et krav, at den herboende ægtefælle eller samlever er selvforsørgende.

Hvis ægtefællen i Danmark selv er udlænding, men ikke flygtning, er det normalt også en betingelse, at den pågældende opfylder visse krav om beskæftigelse og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som følge af situationen med COVID-19 er der vedtaget en række hjælpepakker og indgået en trepartsaftale. Aftalen sikrer bl.a. at de vilkår, der eventuelt er stillet som betingelse for at få eller bevare en opholdstilladelse, stadig kan opfyldes.

Er du fx hjemsendt med lønkompensation, er du ikke afskediget, men betragtes som værende i beskæftigelse.

Er du alligevel blevet afskediget og modtager dagpenge, vil du stadig kunne opfylde kravet om selvforsørgelse. Det skyldes, at selvforsørgelseskravet retter sig imod visse ydelser, der udbetales efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Dagpenge i henhold til en arbejdsløshedsforsikring udbetales derimod efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og tæller derfor som selvforsørgelse.

Beskæftigelseskravet, der stilles i visse sager om ægtefællesammenføring, hvor ægtefællen i Danmark er udlænding, men ikke flygtning, giver også allerede en vis fleksibilitet. I den periode, hvor beskæftigelseskravet opgøres, kan du have været uden beskæftigelse i op til 6 måneder og stadig opfylde kravet.

Er du ikke længere i beskæftigelse, når Udlændingestyrelsen træffer afgørelse vedrørende ansøgningen om ægtefællesammenføring, men fx modtager dagpenge, opfylder du ikke kravet om aktuel arbejdsmarkedstilknytning, som stilles i visse sager. Det er dog ikke anderledes end for de, der under normale forhold mister deres arbejdsmarkedstilknytning sammenfaldende med en ansøgning om familiesammenføring. Heller ikke selv om det er uforskyldt.

 

For at opnå permanent opholdstilladelse, er det normalt et krav, at ansøgeren er selvforsørgende, og at ansøgeren opfylder visse krav om beskæftigelse og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som følge af situationen med COVID-19 er der vedtaget en række hjælpepakker og indgået en trepartsaftale. Aftalen sikrer bl.a., at de vilkår, der eventuelt er stillet som betingelse for en opholdstilladelse, stadig opfyldes eller kan opfyldes, hvis du søger om permanent opholdstilladelse.

Er du fx hjemsendt med lønkompensation, er du ikke afskediget, men betragtes som værende i beskæftigelse.

Er du alligevel blevet afskediget og modtager dagpenge, vil du stadig kunne opfylde kravet om selvforsørgelse. Det skyldes, at selvforsørgelseskravet retter sig imod visse ydelser, der udbetales efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Dagpenge i henhold til en arbejdsløshedsforsikring udbetales derimod efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og tæller derfor som selvforsørgelse.

Beskæftigelseskravet i sager om permanent opholdstilladelse giver også allerede en vis fleksibilitet. I den periode, hvor beskæftigelseskravet opgøres, kan du have været uden beskæftigelse i op til6 måneder og stadig opfylde kravet. 

Er du ikke længere i beskæftigelse, når Udlændingestyrelsen træffer afgørelse vedrørende ansøgningen om permanent opholdstilladelse, men fx. modtager dagpenge, opfylder du ikke kravet om aktuel arbejdsmarkedstilknytning. Det er dog ikke anderledes end for de, der under normale forhold mister deres arbejdsmarkedstilknytning sammenfaldende med en ansøgning om permanent opholdstilladelse. Heller ikke selv om det er uforskyldt.

 

Når du har opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring, kan det være en løbende betingelse for din tilladelse, at både du og din ægtefælle er selvforsørgende.

Som følge af situationen med COVID-19 er der vedtaget en række hjælpepakker og indgået en trepartsaftale. Aftalen sikrer bl.a. at de vilkår, der eventuelt er stillet som betingelse for at bevare en opholdstilladelse, stadig kan opfyldes.

Er du fx blevet hjemsendt med lønkompensation eller blevet afskediget og modtager dagpenge, vil du stadig kunne opfylde kravet om selvforsørgelse. Det skyldes, at selvforsørgelseskravet retter sig imod visse ydelser, der udbetales efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Dagpenge i henhold til en arbejdsløshedsforsikring og lønkompensation udbetales ikke efter disse love, og har derfor ikke indflydelse på din opfyldelse af selvforsørgelseskravet.

 

Indrejse og udrejse

Udrejse

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til udlandet. Læs Udenrigsministeriets rejsevejledninger her

Udlændingestyrelsen udsteder ikke tilbagerejsetilladelser, så længe vi har lukket for personlig betjening i Borgerservice. Hvis du vælger at rejse ud, og senere har brug for en tilbagerejsetilladelse, vil du skulle søge om den via en ambassade eller repræsentation i udlandet.

Indrejse

Når du ikke er dansk statsborger eller har opholdstilladelse i Danmark, kan du kun rejse ind i Danmark, hvis du har et anerkendelsesværdigt formål med din indrejse. Det er politiet, der træffer afgørelse på grænsen om, hvem der kan rejse ind i Danmark.

Læs mere på politiets hjemmeside

Hvis du er blevet afvist eller nægtet indrejse til Danmark ved grænsen, og du ønsker at klage over det, skal du henvende dig til politiet for klagevejledning mv.

 

I lyset af den aktuelle situation har Udlændingestyrelsen besluttet at udsætte udrejsefristerne i opholdssager (sager om familiesammenføring, opholdstilladelse som religiøs forkynder samt opholdstilladelse på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til dansk mindretal). Indtil videre vil udrejsefristerne blive fastsat til 2 måneder fra den dag, hvor afgørelsen træffes.

Det gælder for udrejsefrister, der fastsættes i forbindelse med afvisning af ansøgninger om opholdstilladelse, afslag på ansøgninger om opholdstilladelse, afslag på forlængelse af opholdstilladelser og ved inddragelse af opholdstilladelser.

Hvis du har fået en udrejsefrist, som du ikke kan overholde, skal du kontakte Udlændingestyrelsen og anmode om at få udsat din frist. Du kan kontakte Udlændingestyrelsen ved at skrive til os via vores kontaktformular eller ved at ringe til os

Herefter vil din udrejsefrist blive forlænget med op til 2 måneder, hvilket du vil modtage et brev om.

Din udrejsefrist kan forlænges yderligere, hvis der ved udløbet af den nye frist fortsat er ganske særlige forhold, som gør sig gældende i relation til muligheden for at udrejse af Danmark. Du skal selv søge om det. Aktuelt vurderer Udlændingestyrelsen, at der fortsat er tale om sådanne ganske særlige forhold, der kan begrunde yderligere udsættelse af udrejsefrister.

 

Hvis det ikke har været muligt for dig at udrejse rettidigt på grund af den verdensomspændende coronavirus (COVID-19), kan du få udsat din udrejsefrist med 60 dage.

Når det bliver muligt for dig at udrejse af Danmark – det vil sige, når du har en flybillet til din hjemrejse – vil politiet i Københavns Lufthavn ved din udrejse af Danmark udsætte din udrejsefrist med 60 dage, hvorefter du har mulighed for at udrejse.

Det betyder, at du ikke behøver gøre noget, før du kan rejse ud af Danmark. Det er vigtigt, at du ikke møder op i lufthavnen før den dag, hvor du skal udrejse.

Du vil i lufthavnen få mulighed for at få udleveret et brev fra politiet, hvor der står, at din udrejsefrist er udsat med 60 dage, regnet fra den dato, hvor brevet udstedes.

Det er ikke muligt at få et stempel eller en visumsticker i passet.

Vi anbefaler derfor, at du gemmer brevet, herunder til brug for en eventuel senere ansøgning om visum.

 

Det er i visse tilfælde muligt at få en tilbagerejsetilladelse til Danmark, selvom din opholdstilladelse eller oprindelige tilbagerejsetilladelse er udløbet. Det kan fx være tilfældet, hvis du har en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse i Danmark under behandling.

Du skal i så fald kontakte den nærmeste danske repræsentation, som vil vejlede dig om det videre forløb.

Du kan finde kontaktoplysninger til de danske repræsentationer på Udenrigsministeriets hjemmeside

 

Visum

På grund af lukningen af Danmarks grænser vil personer, som er visumpligtige til Danmark, og som ønsker at indrejse i Danmark, indtil videre få afslag på visum. Der gælder dog undtagelser, hvis formålet med indrejsen er anerkendelsesværdigt.

Læs mere om behandlingen af visumsager i nyheden fra 14. marts 2020

Fra den 20. marts 2020 er det i en midlertidig periode heller ikke muligt at ansøge om visum til Danmark.

Læs mere om nedlukningen for modtagelse af visumansøgninger i nyheden fra 23. marts 2020

Hvis du har fået visum til Danmark, men på grund af COVID-19 ikke har mulighed for at besøge Danmark i den periode, hvor dit visum er gyldigt, skal du søge om et nyt visum, hvis du ønsker at rejse hertil på et senere tidspunkt.

Det er ikke muligt at få rykket datoen for, hvor længe dit visum er gyldigt.

Du kan indgive en ny visumansøgning, når det igen er muligt at rejse. Læs mere i nyheden pr. 23. marts 2020

Udlændingestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at behandle ansøgninger om forlængelse af visum, da det kræver adgang til dit pas. Det er på grund af lukning for personlig betjening i Borgerservice og hos politiet ikke muligt at indlevere passet.

Du skal derfor udrejse, når dit visum udløber. Hvis du på grund af COVID-19 har problemer med at udrejse, når dit visum udløber, skal du udrejse så snart det er muligt derefter. Udlændingemyndighederne vil se bort fra en evt. overskridelse af din visumperiode, hvis det skyldes, at du ikke har kunnet udrejse som følge af nedlukning af flyruter mv. på grund af COVID-19.

 

Det gælder under normale omstændigheder, at hvis en udlænding har opholdt sig i Danmark eller de i øvrige Schengenlande på et dansk visum og i den forbindelse har haft et såkaldt ”overstay”, dvs. har opholdt sig i Danmark eller i et andet Schengenland ud over det tidsrum, der er angivet i den pågældende udlændings visum, kan udlændingen som udgangspunkt ikke få et nyt visum til Danmark i en given periode (karens).

Det gælder dog som udgangspunkt ikke udlændinge, der har haft et overstay som følge af COVID-19 udbruddet i 2020, og disse udlændinge vil derfor som udgangspunkt alligevel kunne få udstedt et nyt visum hos de danske myndigheder.  

Der vil således kunne ses bort fra et overstay, hvis det skyldes, at udlændingen ikke har kunnet udrejse af årsager relateret til COVID-19. Der kan fx være tale om, at den pågældende selv blev syg og karantænesat under det tidligere ophold, eller at den pågældende ikke kunne rejse hjem på grund af nedlukning af flyruter mv.

Udlændinge, der opholder sig i Danmark på grundlag af et visum, men som ikke har kunnet udrejse rettidigt på grund af COVID-19, har mulighed for – når udlændingen kan udrejse og er i Københavns Lufthavn – at få udleveret et brev fra politiet i lufthavnen, hvor der står, at udrejsefristen er udsat med 60 dage, regnet fra den dato, hvor brevet udstedes.

Du skal ikke møde op i lufthavnen, før den dag, du skal udrejse.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at få et stempel eller en visumsticker i passet. Vi anbefaler derfor, at brevet gemmes, herunder til brug for en eventuel senere ansøgning om visum.

 

Udlændingestyrelsen har iværksat en særlig procedure for udlevering af pas til ansøgere, der ønsker at frafalde deres ansøgning om forlængelse af visum og udrejse.

Du kan rette henvendelse til Udlændingestyrelsen telefonisk eller på skrift via vores kontaktformular.

Udlændingestyrelsen vil herefter hurtigst muligt kontakte dig og aftale det videre forløb.