Spørgsmål og svar

Udlændingestyrelsens sagsbehandling

Udlændingestyrelsen fortsætter sagsbehandlingen af alle typer af sager i det omfang, det er muligt. 

Det er også muligt at indgive digitale (online) ansøgninger til os. Ansøgninger på papirskema kan indscannes og sendes til os via vores kontaktformular.

Udlændingestyrelsens Borgerservice er åbent, men det er kun muligt at få personlig betjening, hvis du på forhånd bestiller en tid. Du kan bestille tid til følgende typer af betjening:

 • Biometri til opholdstilladelse
 • Nyt pas
 • Tilbagerejsetilladelse
 • Visumforlængelse
 • Laissez-passer (afhentning)

Læs mere om, hvordan du bestiller tid og besøger Borgerservice

Det er også muligt at ringe og skrive til Udlændingestyrelsen, og hvis du fx er blevet bedt om at komme med flere oplysninger i din sag, vil du fortsat kunne sende dem til os. Brug vores kontaktformular, når du skal kontakte os skriftligt

Breve, ansøgninger mv., som sendes til os via almindelig post vil blive håndteret, men forsinkelse kan forekomme. Vi opfordrer derfor til, at du så vidt muligt bruger vores kontaktformular her på nyidanmark.dk, hvis du vil sende os oplysninger. Det er også muligt at vedhæfte scannede dokumenter, herunder ansøgninger, i kontaktformularen

 

Udlændingestyrelsens Borgerservice er åbent, men det er kun muligt at få personlig betjening, hvis du på forhånd bestiller en tid. Du kan bestille tid til følgende typer af betjening:

 • Biometri til opholdstilladelse
 • Nyt pas
 • Tilbagerejsetilladelse
 • Visumforlængelse
 • Laissez-passer (afhentning)

Husk at bestille tid til hver enkelt person, der skal have personlig betjening. Det gælder også for børn. Personer, der ikke har bestilt tid, vil blive bedt om at vente udenfor. Du må dog gerne have én tolk, bisidder eller hjælper med. Husk at bestille tid til hver enkelt person, der skal have personlig betjening. Det gælder også for børn. Personer, der ikke har bestilt tid, vil blive bedt om at vente udenfor. Du må dog gerne have én tolk, bisidder eller hjælper med.

Kom ikke i god tid og husk mundbind eller visir

Der er begrænset plads i vores venteområder og ekspeditioner. Du må derfor først møde op og trække et nummer 5 minutter før den tid, du har bestilt. Hvis du kommer tidligere end 5 minutter før, vil vi bede dig vente udenfor.

Alle personer på 12 år og derover skal have mundbind eller visir på, når de befinder sig i Udlændingestyrelsens Borgerservice. 

Du kan læse mere om restriktioner for lokaler samt krav om mundbind m.v. i borgerservicecentre og institutioner på Udlændinge- og Integrationsministeriets område i forbindelse med håndtering af COVID-19 i bekendtgørelsen af 9. maj 2021

Læs mere om, hvordan du bestiller tid og besøger Borgerservice

Det er også muligt at kontakte Udlændingestyrelsen telefonisk eller på skrift via vores kontaktformular

 

Ansøgninger, biometri og prøver

Du kan få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice, hvis du på forhånd bestiller en tid. Læs mere om, hvordan du bestiller tid og besøger Borgerservice

På grund af COVID-19 situationen har vi forlænget fristen for, hvornår du skal møde personligt op for at få optaget biometri. Normalt skal du have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning. Denne frist er blevet forlænget til 8 uger, efter ansøgningen er indgivet. Det gælder, selvom der måtte være angivet en frist på 14 dage i ansøgningsskemaerne m.v.

Du skal selv sørge for at bestille en tid til at få optaget biometri inden for fristen. Du vil ikke få en ny besked eller påmindelse om, at du skal have optaget biometri.

 

 

Du kan bruge vores digitale (online) ansøgningsskemaer som normalt og indgive din ansøgning digitalt.

Hvis du skal indgive en ansøgning på et område, hvor vi ikke tilbyder et digitalt (online) ansøgningsskema, kan du indscanne dit udfyldte papirskema og sende ansøgningen til os via vores kontaktformular.

Du kan få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice, hvis du på forhånd bestiller en tid. Læs mere om, hvordan du bestiller tid og besøger Borgerservice

På grund af COVID-19 situationen har vi forlænget fristen for, hvornår du skal møde personligt op for at få optaget biometri. Læs mere i spørgsmålet ovenfor om dette.

Det er stadig muligt at indgive ansøgninger om opholdstilladelse samt få optaget fingeraftryk og ansigtsfoto (biometri) via de danske repræsentationer i udlandet.

Hvis du skal indgive en ansøgning og/eller have optaget biometri i udlandet, skal du søge information om, hvor du kan få optaget biometri på Udenrigsministeriets hjemmeside Where to apply. Vær opmærksom på, at det for mange lokaliteter gælder, at du skal møde frem ved et visum-outsourcingscenter (VFS), og at du forinden skal bestille en tid.

Bemærk også, at Danmark ikke har repræsentationer og/eller visumudstedende ambassader i alle lande, og at Danmark i visse lande derfor har indgået repræsentationsaftale med et andet land. I sådanne tilfælde skal du derfor søge oplysninger hos det pågældende lands repræsentation, jf. ovenstående link.

Fristen for, hvornår du skal møde personligt op for at få optaget biometri er pt. forlænget. Normalt skal du have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning. Denne frist er blevet forlænget til 8 uger, efter ansøgningen er indgivet.

 

Det er nu igen fra og med tirsdag den 6. april 2021 muligt at tage danskprøver eller forlængelsesprøven på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenters prøvetagningssteder i Glostrup eller Vejle.  

På grund af COVID-19 har det i en nedlukningsperiode fra den 21. december 2020 til den 5. april 2021 ikke været muligt at tage danskprøver eller forlængelsesprøven. 

Udlændingestyrelsen vil derfor i den enkelte sag, der har været omfattet af nedlukningsperioden, tage højde for den periode, hvor det ikke har været muligt for borgere at tage prøverne, og fristen kan i hvert enkelt konkrete tilfælde suspenderes med den periode, hvor det ikke har været muligt at tage den enkelte prøve. Den enkelte borger vil fortsat kunne påregne at have 3 måneder mellem prøvetagning af A1-prøven og prøvetagning af A2-prøven. 

Den enkelte borger vil endvidere – hvis denne ikke har aflagt A1- eller A2-prøven inden for den oprindelige frist på grund af COVID-19 nedlukningen – kunne påregne at have 3 måneder til at aflægge prøven igen (omprøve), hvis borgeren aflægger prøven ved første ledige tid, når det nu igen er muligt at aflægge danskprøver hos Vestegnens Sprog- og Kompetencecenters prøvetagningssteder i Glostrup eller Vejle, men ikke består prøven.

For yderligere information om tilmelding til danskprøver og forlængelsesprøven og særlige forhold i forbindelse med aflæggelse af prøverne henviser vi til VSK’s hjemmeside

 

For at opnå ægtefællesammenføring er det normalt et krav, at den herboende ægtefælle eller samlever er selvforsørgende.

Hvis ægtefællen i Danmark selv er udlænding, men ikke flygtning, er det normalt også en betingelse, at den pågældende opfylder visse krav om beskæftigelse og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som følge af situationen med COVID-19 er der vedtaget en række hjælpepakker og indgået en trepartsaftale. Aftalen sikrer bl.a. at de vilkår, der eventuelt er stillet som betingelse for at få eller bevare en opholdstilladelse, stadig kan opfyldes.

Er du fx hjemsendt med lønkompensation, er du ikke afskediget, men betragtes som værende i beskæftigelse.

Er du alligevel blevet afskediget og modtager dagpenge, vil du stadig kunne opfylde kravet om selvforsørgelse. Det skyldes, at selvforsørgelseskravet retter sig imod visse ydelser, der udbetales efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Dagpenge i henhold til en arbejdsløshedsforsikring udbetales derimod efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og tæller derfor som selvforsørgelse.

Beskæftigelseskravet, der stilles i visse sager om ægtefællesammenføring, hvor ægtefællen i Danmark er udlænding, men ikke flygtning, giver også allerede en vis fleksibilitet. I den periode, hvor beskæftigelseskravet opgøres, kan du have været uden beskæftigelse i op til 6 måneder og stadig opfylde kravet.

Er du ikke længere i beskæftigelse, når Udlændingestyrelsen træffer afgørelse vedrørende ansøgningen om ægtefællesammenføring, men fx modtager dagpenge, opfylder du ikke kravet om aktuel arbejdsmarkedstilknytning, som stilles i visse sager. Det er dog ikke anderledes end for de, der under normale forhold mister deres arbejdsmarkedstilknytning sammenfaldende med en ansøgning om familiesammenføring. Heller ikke selv om det er uforskyldt.

 

For at opnå permanent opholdstilladelse, er det normalt et krav, at ansøgeren er selvforsørgende, og at ansøgeren opfylder visse krav om beskæftigelse og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som følge af situationen med COVID-19 er der vedtaget en række hjælpepakker og indgået en trepartsaftale. Aftalen sikrer bl.a., at de vilkår, der eventuelt er stillet som betingelse for en opholdstilladelse, stadig opfyldes eller kan opfyldes, hvis du søger om permanent opholdstilladelse.

Er du fx hjemsendt med lønkompensation, er du ikke afskediget, men betragtes som værende i beskæftigelse.

Er du alligevel blevet afskediget og modtager dagpenge, vil du stadig kunne opfylde kravet om selvforsørgelse. Det skyldes, at selvforsørgelseskravet retter sig imod visse ydelser, der udbetales efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Dagpenge i henhold til en arbejdsløshedsforsikring udbetales derimod efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og tæller derfor som selvforsørgelse.

Beskæftigelseskravet i sager om permanent opholdstilladelse giver også allerede en vis fleksibilitet. I den periode, hvor beskæftigelseskravet opgøres, kan du have været uden beskæftigelse i op til 6 måneder og stadig opfylde kravet. 

Er du ikke længere i beskæftigelse, når Udlændingestyrelsen træffer afgørelse vedrørende ansøgningen om permanent opholdstilladelse, men fx. modtager dagpenge, opfylder du ikke kravet om aktuel arbejdsmarkedstilknytning. Det er dog ikke anderledes end for de, der under normale forhold mister deres arbejdsmarkedstilknytning sammenfaldende med en ansøgning om permanent opholdstilladelse. Heller ikke selv om det er uforskyldt.

 

Når du har opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring, kan det være en løbende betingelse for din tilladelse, at både du og din ægtefælle er selvforsørgende.

Som følge af situationen med COVID-19 er der vedtaget en række hjælpepakker og indgået en trepartsaftale. Aftalen sikrer bl.a. at de vilkår, der eventuelt er stillet som betingelse for at bevare en opholdstilladelse, stadig kan opfyldes.

Er du fx blevet hjemsendt med lønkompensation eller blevet afskediget og modtager dagpenge, vil du stadig kunne opfylde kravet om selvforsørgelse. Det skyldes, at selvforsørgelseskravet retter sig imod visse ydelser, der udbetales efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Dagpenge i henhold til en arbejdsløshedsforsikring og lønkompensation udbetales ikke efter disse love, og har derfor ikke indflydelse på din opfyldelse af selvforsørgelseskravet.

 

Indrejse og udrejse

Udrejse

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til en række lande. Læs Udenrigsministeriets rejsevejledninger 

Udlændingestyrelsen udsteder fortsat tilbagerejsetilladelser. Læs mere om tilbagerejsetilladelser

Indrejse

Fra den 21. april 2021 vil alle lande være inddelt i farvekategorierne gul, orange og rød. Personer med bopæl i Danmark og personer med gyldig opholdstilladelse i Danmark, der indrejser fra lande i farvekategorierne gul og orange, må rejse ind i Danmark uanset formål. 

Personer, der ikke har bopæl i Danmark, og som meddeles opholdstilladelse i Danmark, kan kun indrejse i Danmark fra et land i farvekategorien rød, hvis der er et anerkendelsesværdigt formål, herunder navnlig at:

 • udlændingen agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn, eller at
 • udlændingen skal besøge nærtstående, som er alvorligt syge eller døende.

Se oversigt over lande, som er karakteriseret som røde

Udlændinge, der ikke har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, henvises til vejledningen om adgangen til at indrejse som visumfri eller visumpligtig i Danmark under spørgsmålet 'Kan jeg få visum til Danmark?' her på siden.

Hvis du rejser ind i Danmark med fly fra udlandet, skal du dog være opmærksom på, at du skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test, der er højst 24 timer gammel ved ombordstigning på flyet. Du skal ved ankomst til Danmark have foretaget en hurtigtest for COVID-19, inden lufthavnen forlades, og du skal efter indrejsen uden ugrundet ophold gå i isolation i 10 dage. Du skal gå i isolation, selv om du kan fremvise en negativ test ved indrejsen.

Hvis du rejser ind i Danmark fra udlandet via sø- eller landegrænser, skal du være opmærksom på, du skal få foretaget en COVID-19-test senest 24 timer efter indrejse i Danmark. Du skal efter indrejsen uden ugrundet ophold gå i isolation i 10 dage. Du skal gå i isolation, selv om du kan fremvise en negativ test ved indrejsen.

Der gælder en række undtagelser til kravene om test og isolation, når du rejser ind i Danmark med fly eller via sø- eller landegrænser. Undtagelserne kan findes på coronasmitte.dk. Der er derudover en række formål, der gør det muligt midlertidigt at afbryde isolationen. Den samlede oversigt over formål, der berettiger en midlertidig afbrydelse af isolationen, kan findes på coronasmitte.dk. Bl.a. er børn under 15 år undtaget fra kravene om test og isolation.

Læs mere om kravene for indrejse i Danmark på coronasmitte.dk  

Det er politiet, der træffer afgørelse på grænsen om, hvem der kan rejse ind i Danmark. Hvis du er blevet afvist eller nægtet indrejse til Danmark ved grænsen, og du ønsker at klage over det, skal du henvende dig til politiet for klagevejledning mv.

 

Udlændingestyrelsen fastsætter nu som udgangspunkt udrejsefrister efter de almindelige regler herom i opholdssager (sager om familiesammenføring, opholdstilladelse som religiøs forkynder samt opholdstilladelse på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til dansk mindretal). Dog fastsættes der for tiden som udgangspunkt ikke udrejsefrister, der er kortere end 1 måned.

Det gælder for udrejsefrister, der fastsættes i forbindelse med afvisning af ansøgninger om opholdstilladelse, afslag på ansøgninger om opholdstilladelse, afslag på forlængelse af opholdstilladelser og ved inddragelse af opholdstilladelser.

Din udrejsefrist kan forlænges, hvis der ved udløbet af den fastsatte frist er ganske særlige forhold, som gør sig gældende i relation til muligheden for at udrejse af Danmark.

Hvis du har fået en udrejsefrist, som du ikke kan overholde, skal du kontakte Udlændingestyrelsen og anmode om at få udsat din frist. Du kan kontakte Udlændingestyrelsen ved at skrive til os via vores kontaktformular eller ved at ringe til os

 

 

Det er i visse tilfælde muligt at få en tilbagerejsetilladelse til Danmark, selvom din opholdstilladelse eller oprindelige tilbagerejsetilladelse er udløbet. Det kan fx være tilfældet, hvis du har en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse i Danmark under behandling.

Du skal i så fald kontakte den nærmeste danske repræsentation, som vil vejlede dig om det videre forløb.

Du kan finde kontaktoplysninger til de danske repræsentationer på Udenrigsministeriets hjemmeside

 

Visum

Fra den 21. april 2021 vil alle lande, Schengen- og EU-lande samt tredjelande, være inddelt i farvekategorierne gul, orange og rød i forhold til, om der kan ske ind- og udrejse.

Ved behandlingen af en visumansøgning vil der derfor blive sondret mellem, om en visumansøger er statsborger i/bosat i et land, der er kategoriseret som gult, orange eller rødt.

Skal du have visum for at kunne indrejse i Danmark, og kommer du fra et land, der er kategoriseret som gult, skal du ikke have et anerkendelsesværdigt formål for at kunne indrejse i Danmark. 

Skal du have visum for at kunne indrejse i Danmark, og kommer du fra et land, der er kategoriseret som orange eller rødt, skal du have et anerkendelsesværdigt formål for at kunne indrejse i Danmark.

Hvis du kommer fra EU- og Schengenlande, der er kategoriseret som orange, og du er færdigvaccineret i EU- og Schengenlande, skal du ikke længere have et anerkendelsesværdigt formål for at kunne indrejse i Danmark. Det er dog et krav, at du kan dokumentere et gennemført vaccinationsforløb for at være undtaget fra kravet om anerkendelsesværdigt formål.

Læs mere om færdigvaccinerede på coronasmitte.dk 

Uanset om du kommer fra et land, der er kategoriseret som gult, orange eller rødt skal du fortsat opfylde de almindelige betingelser for at få visum. Se nærmere herom nedenfor under Almindelige visumbetingelser.

Se oversigt over, hvilke lande der er kategoriseret som gule, orange eller røde på coronasmitte.dk

Hvis du kommer fra et land, der er kategoriseret som orange, kan det fx være et anerkendelsesværdigt formål, hvis du

 • skal besøge din ægtefælle, faste samlever, kæreste, herboende børn, forældre, søskende mv.,
 • er ægtefælle, fast samlever, kæreste, barn mv. til en dansk statsborger, der bor i udlandet, og I skal rejse sammen til Danmark,
 • er ægtefælle, fast samlever, barn eller stedbarn til statsudsendte og indehaver af et diplomatpas eller tilsvarende dokumentation,
 • er primær omsorgsperson for et mindreårigt barn,
 • skal besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer eller kæreste, 
 • skal deltage i dit kommende barns fødsel,
 • skal deltage i et igangværende sygdomsbehandlingsforløb hos sundhedsmyndighederne i Danmark,
 • skal deltage i en begravelse af nærtstående i Danmark,
 • skal deltage i en retssag i Danmark,
 • har et nødvendigt ærinde på en ambassade eller repræsentation i Danmark,
 • skal deltage i et forretningsmøde,
 • skal levere varer eller tjenesteydelser ind i eller ud af Danmark,
 • er sømand, besætningsmedlem på fly, diplomat o.l.,
 • skal til jobsamtale,
 • er skoleelev eller studerende i Danmark (der er her alene tale om uddannelse, der kan udføres under et visumophold),
 • skal i uddannelsespraktik i Danmark eller
 • skal på højskoleophold i Danmark.

Hvis du kommer fra et land, der er kategoriseret som rødt, kan du kun få visum med henblik på et af følgende anerkendelsesværdige formål:

 • hvis du agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Danmark,
 • hvis du skal besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer eller kæreste,
 • hvis du foretager godstransport,
 • hvis du udgør besætning på fly, skib, offshore-arbejdere eller maritime teknikere, som rejser gennem Danmark (transit) som en del af deres hjemrejse eller
 • hvis du er diplomat eller hører under lignende persongrupper nævnt i Schengengrænsekodeksens bilag VII, pkt. 1. og 4, eller hvis du er diplomatisk kurer eller ønsker at indrejse som led i et servicebesøg ved en herværende repræsentation, eller du ifølge en værtskabsaftale har ret til indrejse.

Læs mere om indrejse i Danmark og anerkendelsesværdige formål på coronasmitte.dk

Hvis du rejser ind i Danmark med fly fra udlandet, skal du være opmærksom på, at du skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test, der er højst 48 timer gammel ved ombordstigning på flyet. Hvis du indrejser fra et land uden for EU- og Schengenlandene eller fra et land, der er kategoriseret som rødt, skal du ved ankomst til Danmark have foretaget en hurtigtest for COVID-19, inden lufthavnen forlades, og du skal efter indrejsen uden ugrundet ophold gå i isolation i 10 dage. Du skal gå i isolation, selv om du kan fremvise en negativ test ved indrejsen.

Hvis du rejser ind i Danmark fra udlandet via sø- eller landegrænser, skal du være opmærksom på, at du skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test, der er højst 48 timer gammel på indrejsetidspunktet. Hvis du indrejser fra et land uden for EU- og Schengenlandene eller fra et land, der er kategoriseret som rødt, skal du have foretaget en COVID-19-test senest 24 timer efter indrejse i Danmark, og du skal efter indrejsen uden ugrundet ophold gå i isolation i 10 dage. Du skal gå i isolation, selv om du kan fremvise en negativ test ved indrejsen.

Der gælder en række undtagelser til kravene om test og isolation, når du rejser ind i Danmark med fly eller via sø- eller landegrænser. Undtagelserne kan findes på coronasmitte.dk. Der er derudover en række formål, der gør det muligt midlertidigt at afbryde isolationen. Den samlede oversigt over formål, der berettiger en midlertidig afbrydelse af isolationen, kan findes på coronasmitte.dk. Bl.a. er børn under 15 år undtaget fra kravene om test og isolation.

Læs mere om indrejse i Danmark på coronasmitte.dk

Almindelige visumbetingelser

Du skal fortsat også opfylde de almindelige betingelser for at få visum til Danmark. 

Læs mere om betingelserne for at få visum

Det er som udgangspunkt repræsentationerne, der behandler ansøgningen om visum. Visumansøgningen vil også i nogle tilfælde kunne blive forelagt Udlændingestyrelsen.

Det er muligt at indgive en ansøgning om visum til en dansk repræsentation i udlandet, der behandler ansøgninger om visum til Danmark.

På grund af COVID-19 kan der dog være begrænsninger i forhold til, hvor og hvordan visumansøgningen kan indgives.

Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside om, hvor og hvordan du indgiver en ansøgning om visum til Danmark

Hvis du har fået visum til Danmark, men på grund af COVID-19 ikke har mulighed for at besøge Danmark i den periode, hvor dit visum er gyldigt, skal du søge om et nyt visum, hvis du ønsker at rejse hertil på et senere tidspunkt.

Det er ikke muligt at få rykket datoen for, hvor længe dit visum er gyldigt.

Du kan indgive en ny visumansøgning, når det igen er muligt at rejse.

Har du været forhindret i at udrejse på grund af COVID-19, skal du udrejse, så snart det er muligt. I den forbindelse må du også undersøge alternative rejseruter.

Hvis du har fået udsat din udrejsefrist, men ikke har haft mulighed for at udrejse inden da, er det også i den situation muligt at søge om forlængelse.

Ønsker du at søge om forlængelse af dit visum- eller visumfrie ophold i Danmark, kan du indgive en ansøgning om forlængelse af visum.

Læs mere om ansøgning om forlængelse af visum, herunder om praksis for, hvornår et visum kan forlænges

Læs mere om, hvor og hvordan du kan indgive din ansøgning om forlængelse af visum

 

Det gælder under normale omstændigheder, at hvis en udlænding har opholdt sig i Danmark eller de i øvrige Schengenlande på et dansk visum og i den forbindelse har haft et såkaldt ”overstay”, dvs. har opholdt sig i Danmark eller i et andet Schengenland ud over det tidsrum, der er angivet i den pågældende udlændings visum, kan udlændingen som udgangspunkt ikke få et nyt visum til Danmark i en given periode (karens).

Det gælder dog som udgangspunkt ikke udlændinge, der har haft et overstay som følge af COVID-19 udbruddet i 2020, og disse udlændinge vil derfor som udgangspunkt alligevel kunne få udstedt et nyt visum hos de danske myndigheder.  

Der vil således kunne ses bort fra et overstay, hvis det skyldes, at udlændingen ikke har kunnet udrejse af årsager relateret til COVID-19. Der kan fx være tale om, at den pågældende selv blev syg og karantænesat under det tidligere ophold, eller at den pågældende ikke kunne rejse hjem på grund af nedlukning af flyruter mv.

Udlændinge, der opholder sig i Danmark på grundlag af et visum, men som ikke har kunnet udrejse rettidigt på grund af COVID-19, havde til og med 1. september 2020 mulighed for at få udleveret et brev fra politiet ved grænsen, hvori der stod, at udrejsefristen var udsat senest til den 1. september 2020. 

Vi anbefaler, at brevet gemmes, herunder til brug for en eventuel senere ansøgning om visum.

Udlændinge, der har opholdt sig i Danmark på grundlag af et visum, men som ikke har kunnet udrejse rettidigt på grund af COVID-19, og som har haft ophold i Danmark efter den 1. september 2020, har haft mulighed for at søge om forlængelse af visum. De udlændinge, der har søgt om forlængelse, har modtaget eller modtager en afgørelse fra Udlændingestyrelsen med en udrejsefrist.

Vi anbefaler, at afgørelsen gemmes til brug for en eventuel senere ansøgning om visum.

Ønsker du at frafalde din ansøgning om forlængelse af visum eller visumfrit ophold i Danmark og derfor skal have udleveret dit pas for at kunne udrejse, skal du skriftligt orientere os om, at du ønsker at frafalde din ansøgning med angivelse af tidspunktet for din udrejse. Du kan skrive til Udlændingestyrelsen ved at bruge vores kontaktformular. Vælg emnet ’Visum’ 

Hvis der er kort tid til din udrejse, skal du også ringe til os.