Spørgsmål og svar

Udlændingestyrelsens sagsbehandling

Udlændingestyrelsen fortsætter sagsbehandlingen af alle typer af sager i det omfang, det er muligt.

Visse dele af sagsbehandlingen kan blive forsinket eller begrænset af, at vi bl.a. i en periode har haft lukket for dele af personlig betjening i Borgerservice.

Behandlingen af ansøgninger om pas er genoptaget primo juni, men grundet et stort antal verserende sager kan der være en længere sagsbehandlingstid på ansøgninger om nyt pas.

Det er også muligt at indgive digitale (online) ansøgninger til os. Ansøgninger på papirskema kan indscannes og sendes til os via vores kontaktformular.

Udlændingestyrelsens Borgerservice er åbent, men det er kun muligt at få personlig betjening, hvis du på forhånd bestiller en tid. Du kan bestille tid til følgende typer af betjening:

 • Biometri til opholdstilladelse
 • Nyt pas
 • Tilbagerejsetilladelse
 • Visumforlængelse
 • Laissez-passer (afhentning)

Læs mere om, hvordan du bestiller tid og besøger Borgerservice

Det er også muligt at ringe og skrive til Udlændingestyrelsen, og hvis du fx er blevet bedt om at komme med flere oplysninger i din sag, vil du fortsat kunne sende dem til os. Brug vores kontaktformular, når du skal kontakte os skriftligt

Breve, ansøgninger mv., som sendes til os via almindelig post vil blive håndteret, men forsinkelse kan forekomme. Vi opfordrer derfor til, at du så vidt muligt bruger vores kontaktformular her på nyidanmark.dk, hvis du vil sende os oplysninger. Det er også muligt at vedhæfte scannede dokumenter, herunder ansøgninger, i kontaktformularen

 

Udlændingestyrelsens Borgerservice er åbent, men det er kun muligt at få personlig betjening, hvis du på forhånd bestiller en tid. Du kan bestille tid til følgende typer af betjening:

 • Biometri til opholdstilladelse
 • Nyt pas
 • Tilbagerejsetilladelse
 • Visumforlængelse
 • Laissez-passer (afhentning)

Læs mere om, hvordan du bestiller tid og besøger Borgerservice

Det er også muligt at kontakte Udlændingestyrelsen telefonisk eller på skrift via vores kontaktformular 

Ansøgninger, biometri og prøver

Du kan få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice, hvis du på forhånd bestiller en tid. Læs mere om, hvordan du bestiller tid og besøger Borgerservice

Det har i en periode ikke været muligt at få optaget biometri hos Udlændingestyrelsen. Vi har derfor forlænget fristen for, hvornår du skal møde personligt op for at få optaget biometri. Normalt skal du have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning. Denne frist er blevet forlænget til 8 uger, efter ansøgningen er indgivet. Det gælder, selvom vi i ansøgningsskemaerne vejleder om, at biometrien skal optages inden for 14 dage.

Du skal selv sørge for at bestille en tid til at få optaget biometri inden for fristen. Du vil ikke få en ny besked eller påmindelse om, at du skal have optaget biometri.

 

 

Du kan bruge vores digitale (online) ansøgningsskemaer som normalt og indgive din ansøgning digitalt.

Hvis du skal indgive en ansøgning på et område, hvor vi ikke tilbyder et digitalt (online) ansøgningsskema, er du velkommen til at indscanne dit udfyldte papirskema og sende ansøgningen til os via vores kontaktformular.

Du kan få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice, hvis du på forhånd bestiller en tid. Læs mere om, hvordan du bestiller tid og besøger Borgerservice

Det har igennem længere tid ikke været muligt at få optaget biometri hos Udlændingestyrelsen. Vi har derfor forlænget fristen for, hvornår du skal møde personligt op for at få optaget biometri. Læs mere i spørgsmålet ovenfor om dette.

Det er stadig muligt at indgive ansøgninger om opholdstilladelse samt få optaget fingeraftryk og ansigtsfoto (biometri) via de danske repræsentationer i udlandet.

Hvis du skal indgive en ansøgning og/eller have optaget biometri, skal du kontakte den nærmeste danske repræsentation. De vil instruere dig i, hvordan du skal gøre.

Du kan finde information fra Udenrigsministeriet her

Udlændingestyrelsen har forlænget fristen for, hvornår du skal møde personligt op for at få optaget biometri. Normalt skal du have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning. Denne frist er blevet forlænget til den 30. oktober 2020. Forlængelsen gælder også for ansøgninger indgivet fra og med den 15. februar 2020.

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) har oplyst, at de har åbnet for at tage danskprøver og indvandringsprøven. Alle, der ønsker at tage prøver, har således mulighed for det.

Det har i en periode fra 5.-19. november 2020 ikke været muligt for personer bosat i 7 nordjyske kommuner at rejse til VSK’s prøvetagningssteder i Glostrup eller Vejle for der at tage en danskprøve eller indvandringsprøve. De 7 kommuner er: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Thisted og Vesthimmerland.

Udlændingestyrelsen vil derfor i den enkelte sag, der er omfattet af nedlukningsperioden, tage højde for den periode, hvor det ikke har været muligt for borgere, der ifølge CPR er bosat i en af de nævnte 7 kommuner, at tage prøverne. Generelt vil Udlændingestyrelsen se bort fra en overskridelse af fristen i disse sager for borgere, der ifølge CPR er bosat i en af de nævnte 7 kommuner, såfremt prøven er gennemført senest den 15. januar 2021.

For yderligere information om afholdelse af danskprøver og indvandringsprøven henviser vi til VSK’s hjemmeside

 

For at opnå ægtefællesammenføring er det normalt et krav, at den herboende ægtefælle eller samlever er selvforsørgende.

Hvis ægtefællen i Danmark selv er udlænding, men ikke flygtning, er det normalt også en betingelse, at den pågældende opfylder visse krav om beskæftigelse og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som følge af situationen med COVID-19 er der vedtaget en række hjælpepakker og indgået en trepartsaftale. Aftalen sikrer bl.a. at de vilkår, der eventuelt er stillet som betingelse for at få eller bevare en opholdstilladelse, stadig kan opfyldes.

Er du fx hjemsendt med lønkompensation, er du ikke afskediget, men betragtes som værende i beskæftigelse.

Er du alligevel blevet afskediget og modtager dagpenge, vil du stadig kunne opfylde kravet om selvforsørgelse. Det skyldes, at selvforsørgelseskravet retter sig imod visse ydelser, der udbetales efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Dagpenge i henhold til en arbejdsløshedsforsikring udbetales derimod efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og tæller derfor som selvforsørgelse.

Beskæftigelseskravet, der stilles i visse sager om ægtefællesammenføring, hvor ægtefællen i Danmark er udlænding, men ikke flygtning, giver også allerede en vis fleksibilitet. I den periode, hvor beskæftigelseskravet opgøres, kan du have været uden beskæftigelse i op til 6 måneder og stadig opfylde kravet.

Er du ikke længere i beskæftigelse, når Udlændingestyrelsen træffer afgørelse vedrørende ansøgningen om ægtefællesammenføring, men fx modtager dagpenge, opfylder du ikke kravet om aktuel arbejdsmarkedstilknytning, som stilles i visse sager. Det er dog ikke anderledes end for de, der under normale forhold mister deres arbejdsmarkedstilknytning sammenfaldende med en ansøgning om familiesammenføring. Heller ikke selv om det er uforskyldt.

 

For at opnå permanent opholdstilladelse, er det normalt et krav, at ansøgeren er selvforsørgende, og at ansøgeren opfylder visse krav om beskæftigelse og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som følge af situationen med COVID-19 er der vedtaget en række hjælpepakker og indgået en trepartsaftale. Aftalen sikrer bl.a., at de vilkår, der eventuelt er stillet som betingelse for en opholdstilladelse, stadig opfyldes eller kan opfyldes, hvis du søger om permanent opholdstilladelse.

Er du fx hjemsendt med lønkompensation, er du ikke afskediget, men betragtes som værende i beskæftigelse.

Er du alligevel blevet afskediget og modtager dagpenge, vil du stadig kunne opfylde kravet om selvforsørgelse. Det skyldes, at selvforsørgelseskravet retter sig imod visse ydelser, der udbetales efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Dagpenge i henhold til en arbejdsløshedsforsikring udbetales derimod efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og tæller derfor som selvforsørgelse.

Beskæftigelseskravet i sager om permanent opholdstilladelse giver også allerede en vis fleksibilitet. I den periode, hvor beskæftigelseskravet opgøres, kan du have været uden beskæftigelse i op til6 måneder og stadig opfylde kravet. 

Er du ikke længere i beskæftigelse, når Udlændingestyrelsen træffer afgørelse vedrørende ansøgningen om permanent opholdstilladelse, men fx. modtager dagpenge, opfylder du ikke kravet om aktuel arbejdsmarkedstilknytning. Det er dog ikke anderledes end for de, der under normale forhold mister deres arbejdsmarkedstilknytning sammenfaldende med en ansøgning om permanent opholdstilladelse. Heller ikke selv om det er uforskyldt.

 

Når du har opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring, kan det være en løbende betingelse for din tilladelse, at både du og din ægtefælle er selvforsørgende.

Som følge af situationen med COVID-19 er der vedtaget en række hjælpepakker og indgået en trepartsaftale. Aftalen sikrer bl.a. at de vilkår, der eventuelt er stillet som betingelse for at bevare en opholdstilladelse, stadig kan opfyldes.

Er du fx blevet hjemsendt med lønkompensation eller blevet afskediget og modtager dagpenge, vil du stadig kunne opfylde kravet om selvforsørgelse. Det skyldes, at selvforsørgelseskravet retter sig imod visse ydelser, der udbetales efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. Dagpenge i henhold til en arbejdsløshedsforsikring og lønkompensation udbetales ikke efter disse love, og har derfor ikke indflydelse på din opfyldelse af selvforsørgelseskravet.

 

Indrejse og udrejse

Udrejse

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til en række lande. Læs Udenrigsministeriets rejsevejledninger 

Udlændingestyrelsen udsteder igen tilbagerejsetilladelser. Læs mere om tilbagerejsetilladelser

Indrejse

Du har ret til at rejse ind i Danmark uanset dit formål og uden at fremvise en negativ COVID-19-test, når du er dansk statsborger og/eller har bopæl i Danmark. 

Hvis du har fået opholdstilladelse i Danmark, men endnu ikke har bopæl i Danmark, skal du kunne fremvise en attest på en negativ COVID-19-test for at rejse ind i Danmark. Testen må maksimalt være taget 72 timer før indrejsen. Det gælder kun, hvis du bor i et karantæneland. Hvis du bor i et åbent land, skal du ikke fremvise en negativ COVID-19-test.

På politiets hjemmeside kan du se, om dit bopælsland på nuværende tidspunkt er et åbent land eller et karantæneland

Du kan også læse mere om kravet om en negativ COVID-19-test for personer med bopæl i et karantæneland på politiets hjemmeside

På grund af de særlige restriktioner, der er indført i Nordjylland, opfordres personer med bopæl uden for Danmark kraftigt til ikke at indrejse i en række kommuner. Læs mere på politiets hjemmeside

Det er politiet, der træffer afgørelse på grænsen om, hvem der kan rejse ind i Danmark. Hvis du er blevet afvist eller nægtet indrejse til Danmark ved grænsen, og du ønsker at klage over det, skal du henvende dig til politiet for klagevejledning mv.

 

Udlændingestyrelsen fastsætter nu som udgangspunkt udrejsefrister efter de almindelige regler herom i opholdssager (sager om familiesammenføring, opholdstilladelse som religiøs forkynder samt opholdstilladelse på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til dansk mindretal). Dog fastsættes der for tiden som udgangspunkt ikke udrejsefrister, der er kortere end 1 måned.

Det gælder for udrejsefrister, der fastsættes i forbindelse med afvisning af ansøgninger om opholdstilladelse, afslag på ansøgninger om opholdstilladelse, afslag på forlængelse af opholdstilladelser og ved inddragelse af opholdstilladelser.

Din udrejsefrist kan forlænges, hvis der ved udløbet af den fastsatte frist er ganske særlige forhold, som gør sig gældende i relation til muligheden for at udrejse af Danmark.

Hvis du har fået en udrejsefrist, som du ikke kan overholde, skal du kontakte Udlændingestyrelsen og anmode om at få udsat din frist. Du kan kontakte Udlændingestyrelsen ved at skrive til os via vores kontaktformular eller ved at ringe til os

 

 

Det er i visse tilfælde muligt at få en tilbagerejsetilladelse til Danmark, selvom din opholdstilladelse eller oprindelige tilbagerejsetilladelse er udløbet. Det kan fx være tilfældet, hvis du har en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse i Danmark under behandling.

Du skal i så fald kontakte den nærmeste danske repræsentation, som vil vejlede dig om det videre forløb.

Du kan finde kontaktoplysninger til de danske repræsentationer på Udenrigsministeriets hjemmeside

 

Visum

På grund af lukningen af Danmarks grænser vil der ved behandlingen af en visumansøgning blive sondret mellem, om visumansøgeren bor i et land, der er kategoriseret som et åbent land eller et karantæneland.

På politiets hjemmeside kan du se, om dit bopælsland på nuværende tidspunkt er et åbent land eller et karantæneland

Karantænelande

Hvis du er statsborger i et visumpligtigt land, og du bor i et land, der er kategoriseret som et karantæneland, skal du have et anerkendelsesværdigt formål i Danmark for at kunne få visum.

Det kan fx være et anerkendelsesværdigt formål at:

 • besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer,
 • besøge sine herboende børn, forældre, søskende, eller sin ægtefælle, faste samlever eller kæreste,
 • deltage i et igangværende sygdomsbehandlingsforløb i Danmark,
 • deltage i en begravelse i Danmark,
 • deltage i en retssag i Danmark,
 • indrejse med henblik på forretningsbesøg i Danmark, eller
 • indrejse med henblik på deltagelse i et højskoleophold i Danmark.

Hvis du bor i et karantæneland, skal du kunne fremvise en attest på en negativ COVID-19-test for at rejse ind i Danmark. Testen må maksimalt være taget 72 timer før indrejsen.

Læs mere om kravene, der gælder for personer med bopæl i karantænelande, på politiets hjemmeside

Åbne lande

Hvis du bor i et land, der er kategoriseret som et åbent land, skal du ikke have et anerkendelsesværdigt formål for at få visum til Danmark. Der er heller ikke krav om fremvisning af en negativ COVID-19 test.

Læs mere om hvad der gælder for personer med bopæl i åbne lande på politiets hjemmeside

Almindelige visumbetingelser

Uanset om du bor i et åbent land eller et karantæneland, vil du fortsat skulle opfylde de almindelige betingelser for at få visum til Danmark. 

Læs mere om betingelserne for at få visum

Det er som udgangspunkt repræsentationerne, der behandler ansøgningen om visum. Visumansøgningen vil også i nogle tilfælde kunne blive forelagt Udlændingestyrelsen.

Det er muligt at indgive en ansøgning om visum til en dansk repræsentation i udlandet, der behandler ansøgninger om visum til Danmark.

På grund af COVID-19 kan der dog være begrænsninger i forhold til, hvor og hvordan visumansøgningen kan indgives.

Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside om, hvor og hvordan du indgiver en ansøgning om visum til Danmark

Hvis du har fået visum til Danmark, men på grund af COVID-19 ikke har mulighed for at besøge Danmark i den periode, hvor dit visum er gyldigt, skal du søge om et nyt visum, hvis du ønsker at rejse hertil på et senere tidspunkt.

Det er ikke muligt at få rykket datoen for, hvor længe dit visum er gyldigt.

Du kan indgive en ny visumansøgning, når det igen er muligt at rejse.

Har du været forhindret i at udrejse på grund af COVID-19, skal du udrejse, så snart det er muligt. I den forbindelse må du også undersøge alternative rejseruter.

Hvis du har fået udsat din udrejsefrist, men ikke har haft mulighed for at udrejse inden da, er det også i den situation muligt at søge om forlængelse.

Ønsker du at søge om forlængelse af dit visum- eller visumfrie ophold i Danmark, kan du indgive en ansøgning om forlængelse af visum.

Læs mere om ansøgning om forlængelse af visum, herunder om praksis for, hvornår et visum kan forlænges

Læs mere om, hvor og hvordan du kan indgive din ansøgning om forlængelse af visum

 

Det gælder under normale omstændigheder, at hvis en udlænding har opholdt sig i Danmark eller de i øvrige Schengenlande på et dansk visum og i den forbindelse har haft et såkaldt ”overstay”, dvs. har opholdt sig i Danmark eller i et andet Schengenland ud over det tidsrum, der er angivet i den pågældende udlændings visum, kan udlændingen som udgangspunkt ikke få et nyt visum til Danmark i en given periode (karens).

Det gælder dog som udgangspunkt ikke udlændinge, der har haft et overstay som følge af COVID-19 udbruddet i 2020, og disse udlændinge vil derfor som udgangspunkt alligevel kunne få udstedt et nyt visum hos de danske myndigheder.  

Der vil således kunne ses bort fra et overstay, hvis det skyldes, at udlændingen ikke har kunnet udrejse af årsager relateret til COVID-19. Der kan fx være tale om, at den pågældende selv blev syg og karantænesat under det tidligere ophold, eller at den pågældende ikke kunne rejse hjem på grund af nedlukning af flyruter mv.

Udlændinge, der opholder sig i Danmark på grundlag af et visum, men som ikke har kunnet udrejse rettidigt på grund af COVID-19, har til og med 1. september 2020 haft mulighed for at få udleveret et brev fra politiet ved grænsen, hvori der stod, at udrejsefristen var udsat senest til den 1. september 2020. 

Det er ikke muligt at få udsat udrejsefristen længere end 1. september 2020.

Vi anbefaler, at brevet gemmes, herunder til brug for en eventuel senere ansøgning om visum.

 

Ønsker du at frafalde din ansøgning om forlængelse af visum eller visumfrit ophold i Danmark og derfor skal have udleveret dit pas for at kunne udrejse, skal du rette telefonisk eller skriftlig henvendelse til Udlændingestyrelsen for at aftale dette.