Publiceret 01-04-2019

Udlændingestyrelsen anker ikke konkret byretsdom om adskilt indkvartering

Københavns Byret har den 1. marts 2019 afsagt dom i en konkret sag, hvor styrelsen i begyndelsen af 2016 havde truffet afgørelse om at indkvartere et asylansøgerpar hver for sig, hvor den ene part var mindreårig. Det fremgår af dommen, at parret forud for separat indkvartering boede sammen i ca. fire måneder på det samme indkvarteringssted, at den mindreårige var gravid på tidspunktet for adskillelsen, og at der forelå oplysninger om, at parret ønskede fælles indkvartering. Parret boede adskilt i knap fire måneder.

Dommen konkluderer, at der ud fra oplysningerne i den konkrete sag burde være foretaget en partshøring forud for afgørelsen om adskillelsen, og at afgørelsen burde have indeholdt en begrundelse for den konkrete vurdering, der var foretaget i sagen. Disse formelle fejl gør afgørelsen om adskillelse ugyldig, og parret tilkendes som følge heraf en godtgørelse.

Udlændingestyrelsen har besluttet ikke at anke dommen til Østre Landsret. Styrelsens direktør Niels Henrik Larsen siger om baggrunden for beslutningen:

- Efter Udlændingestyrelsens opfattelse flugter dommen med de gældende retningslinjer og praksis for vores behandling af sager af denne karakter. Udlændingestyrelsen har således noteret sig, at dommen slår fast, at den offentlige interesse i varetagelsen af barnets tarv, herunder at undgå, at en mindreårig ufrivilligt indgår i et ægteskab eller samliv, utvivlsomt er tungtvejende og efter omstændighederne vil kunne tilsige, at forudgående partshøring undlades. På den baggrund har vi besluttet ikke at anke dommen.

Yderligere oplysninger hos pressekonsulent Nils Bak, mobil 41 30 66 80.